หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Effective OJT Technique & Guide Book)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Coaching and Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนงาน OJT และการสร้างคู่มือสอนงาน (Effective OJT Technique & Guide Book)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเจริญเติบโตขององค์กรและการเข้าออกของพนักงานเป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งความไม่เชี่ยวชาญในงานของพนักงาน ไม่สามารถทดแทนพนักงานเก่าที่มีความเชี่ยวชาญและต้องเติบโตต่อไปได้ทัน การพัฒนาให้ผู้เชี่ยวในงานที่มีอายุงานมากให้สอนงานพนักงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว นับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
 ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานมานาน มีความรู้ ความสามารถเป็นอย่างดี แต่กลับไม่สามารถสอนน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ดี ทำให้เกิดการลาออกเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถปฏิบัติได้ดีและเกิดความรู้สึกเครียดกับงานที่ต้องเร่งรีบและทำตลอดเวลา หัวหน้างานก็ไม่สามารถดูแลอย่างทั่วถึง ผู้ปฏิบัติงานที่เชี่ยวชาญแล้วควรทำหน้าที่สอนงานน้องๆ ด้วย จะทำให้แบ่งเบาภาระงานของหัวหน้างานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องๆ ไปด้วย
 การสอนงานครอบคลุมหลากหลายวิธีทั้งในเนื้องาน, วิธีการ, ความรู้สึก และการปฏิบัติตัวในแนวอยู่ในที่ทำงาน ดังนั้น จึงควรให้เทคนิคต่างๆ แก่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่โค้ช, พี่เลี้ยง ครูสอนและครูฝึกให้กับพนักงานใหม่ ให้สามารถสอนงานที่ได้ทั้งเนื้องานและได้ทั้งใจของทีมงานใหม่ๆ ด้วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งช่วยให้การลาออกลดน้อยลงด้วย
 บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนความรู้ (Teaching) สอนวิธีการ (Training) สอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร
 การสอนงานระหว่างการปฏิบัติงานเป็นโอกาสสร้างการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ทันที ดังนั้นผู้สอนงานควรมีทักษะการถ่ายทอด การสังเกต การถามและการฟังเพื่อช่วยเหลือ แนะแนว ส่งเสริมได้สอดคล้องกับอาการของผู้ที่กำลังถูกสอนงานได้จริง
 การจัดเตรียมคู่มือสอนงานและการติดตามเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของผู้สอนงานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอนและการนำไปใช้ของผู้เรียนรวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ในเวลาที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
 ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงานแต่ละประเภทอย่างแท้จริง
 ทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสอนงานในแต่ละประเภทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานของตัวเองอย่างถูกต้อง
 ทำให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจที่สามารถสอนงานให้กับพนักงานใหม่ได้และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกัน อันส่งผลต่อองค์กรที่ดีมากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการแปลความเชี่ยวชาญออกมาเป็นทฤษฎีและเทคนิคต่างๆเพื่อใช้ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างคู่มือสอนงานและเครื่องมือสำหรับติดตามผลลัพธ์หลังการสอนงานได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนงาน
       คุณสอนงานอย่างไรในปัจจุบัน?
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงาน
       นิยามของ Training, Teaching , Coaching , Mentoring
       ลักษณะงานใดควรใช้การสอนงานแบบไหน?
       Workshop: กำหนดแนวทางการสอนงานของตัวเอง
 
เทคนิคการสอนงานประเภทต่างๆ ให้ได้งาน
       เทคนิค Teaching ให้เข้าใจง่าย
       เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตาม
       เทคนิคการ Coaching ให้มองเป็นประโยชน์
       เทคนิคการ Mentoring ให้ปรับตัว
       เทคนิคการผสมการสอนงานเข้าด้วย
       Workshop: ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
       กรณีศึกษา: คุณเลือกใช้เทคนิคการสอนงานแบบใด?
 เทคนิคการสอนงานในรูปแบบ On the Job Training
       สิ่งที่ต้องเตรียมตัวสำหรับการสอนOJT
       การถอดความเชี่ยวชาญในงานออกมาเป็นเชิงทฤษฎีเพื่อเตรียมสอน
       การผสมผสานการสอนงานแต่ละรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน
       เทคนิคการใช้คำถามและการฟังเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้อื่น
       เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
       Workshop: การพัฒนาการสอนOJT ในสไตล์ของตัวเอง
 การสร้างคู่มือการสอนงานและเครื่องมือสำหรับการนำไปใช้และการติดตาม
       องค์ประกอบที่สำคัญของคู่มือสอนงานOJT
       การใช้รูปภาพและข้อความแบบต่างๆเพื่อสร้างการเรียนรู้ในสไตล์ตนเอง
       เทคนิคการจัดทำแบบฟอร์มต่างๆ(Workbook)เพื่อการนำไปปฏิบัติ
       หลักการติดตามหลังการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ
       Workshop: แนวทางการสร้างคู่มือและWorkbookของคุณ
       RolePlay : ดำเนินการสอนงานOJTด้วยคู่มือของคุณ

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 ผู้จัดการ
 หัวหน้างานทุกระดับ 
 Line Leader
 พนักงานที่ต้องสอนงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม