หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Train the Trainer for Active Learning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การพัฒนาวิทยากร (Train the trainer) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Train the Trainer for Active Learning)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาวิทยากรให้ดำเนินการสอนในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Active Learning) ช่วยทำให้เสริมบรรยากาศการเรียนรู้ใน Class ให้เกิดความสนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
การออกแบบกิจกรรมประกอบการสอนของวิทยากร มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการสอนที่มีกิจกรรมร่วมด้วย ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว เช่น.....
     - การสรุปความรู้ความเข้าใจ (Workshop)
     - การใช้กรณีศึกษาดำเนินการวิเคราะห์ (Case Study)
     - การนำเสนอข้อมูลด้วย Canvas อย่างมีรูปแบบ
     - การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดำเนินการสอน (เป็นต้น)
การพัฒนาให้วิทยากรมีเทคนิคการสร้างกิจกรรมของตัวเอง และดำเนินการออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร ก็จะทำให้วิทยากรเกิดความมั่นใจ และดำเนินการสอนใน Style ของตัวเองโดยใช้กิจกรรมที่ออกแบบด้วยตัวเอง
     "Train the Trainer to Create Activity for Learning"

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาวิทยากรให้สามารถดำเนินการสอนด้วยการใช้กิจกรรมประเภทต่างๆจนเกิดความมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีเทคนิคดำเนินการสอนในรูปแบบ Active Learning ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ และสร้างกิจกรรมประกอบหลักสูตรของตัวเอง และนำไปใช้ดำเนินการได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน ปฏิบัติจริง ดำเนินการสอนด้วยตัวเอง เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม