คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP

(Coaching by NLP Technique) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / เทคนิคการสอนแนะด้วย NLP

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนแนะ (Coaching) เป็นกระบวนการที่โค้ชใช้ในการดึงศักยภาพของโค้ชชี่เพื่อทำให้โค้ชชี่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองโดยการใช้คำถามกระตุ้นให้คิดแล้วสร้างทางเลือกด้วยโค้ชชี่เองซึ่งเหมาะกับการใช้เทคนิค NLP (Neuro-Linguistic Programming) เพราะโค้ชชี่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
หลักการของการใช้เทคนิค NLP กับการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถแบ่งเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้
       การพูดสิ่งที่ต้องการซ้ำๆ (Repeat)
       การจินตนาการภาพความสำเร็จ (Imagine)
       การค้นหาสาเหตุของปัญหาแล้วแก้ไขใหม่ (Completed)
       การหยุดชะงักอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Stop)
โค้ชสามารถสร้างแนวความคิดใหม่ ให้โค้ชชี่เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองในการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยที่โค้ชไม่ต้องให้คำแนะนำแต่กระตุ้นให้โค้ชชี่คิดแล้วเลือกพิสูจน์เทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจในการที่จะนำไปใช้ปฏิบัติจริงและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นอุปนิสัยใหม่ที่เป็นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิคของ NLP พร้อมแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนแนะ (Coaching)ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการสอนแนะ (Coaching) ของตัวเองโดยการใช้เทคนิค NLP เป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โค้ชชี่
 เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นอยากเป็นโค้ชมากขึ้น พร้อมกับมีความมั่นใจในกระบวนการโค้ชชิ่งของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้การโค้ชชิ่งกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมากมาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของ NLP
      NLP (Neuro-Linguistic Programming) คืออะไร?
      หลักการที่สำคัญของ NLP
      การประยุกต์ใช้ NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
      ประโยชน์ของ NLP กับการพัฒนาตัวเอง
      Workshop : การนำหลักการ NLP ใช้กับตัวเอง
 การสอนแนะ (Coaching) กับหลักการ NLP
      ความหมายของการสอนแนะ (Coaching)
      หลักการสำคัญของการเป็นโค้ช (Coach)
      Roe playing  : การสอนแนะ (Coaching) เบื้องต้น
      การสอนแนะ (Coaching) โดยใช้แนวคิดของ NLP
      Roe playing : การประยุกต์ใช้ NLP กับการสอนแนะ
การสร้างกระบวนการการสอนแนะ (Coaching) ที่มีประสิทธิผล
      หัวใจสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
      ขั้นตอนการจูงใจผู้อื่นในฐานะโค้ช
      เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ที่ประสิทธิผล
      Workshop: ออกแบบโปรแกรมการสอนแนะของตัวเอง
      Roe playing: ดำเนินการสอนแนะ (Coaching) กันเอง
 การประยุกต์ใช้การสอนแนะ(Coaching) กับเหตุการณ์ต่างๆ
      การดำเนินการกับผู้ใต้บังคับบัญชา
      การสร้างแนวความคิดให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบุคคลทั่วไป
      การใช้กับครอบครัวของตัวเอง
      Workshop:กำหนดแนวทางการประยุกต์ใช้ของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสอนแนะด้วย NLP (Coaching by NLP Technique) หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการของ NLP และการสอนแนะ (Coaching) กับหลักการ NLP ต่อด้วยการสร้างกระบวนการการสอนแนะ (Coaching) ที่มีประสิทธิผล สุดท้ายการประยุกต์ใช้การสอนแนะ(Coaching) กับเหตุการณ์ต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, พนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หลักการ NLPการสอนแนะทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น