Advance Course เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

(Coaching & Mentoring Technique) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร
 ผู้จัดการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม, พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานภายในทีม ทั้งทางตรงและทางอ้อม การแสดงบทบาทโค้ช (Coach) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นบทบาทสำคัญที่องค์กรในปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้จัดการ/หัวหน้า ได้เรียนรู้เทคนิค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงานของตัวเอง เพราะบุคลากรในปัจจุบันต้องการให้หัวหน้าปฏิบัติกับเขาในลักษณะของการสอนแนะ ปรึกษาและดูแลมากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว แบบในสมัยก่อน
 การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mention) มีประสิทธิผลค่อนข้างสูง เพราะเน้นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและดำเนินชีวิตของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์ค มากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงได้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว
 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตามสภาวะที่เหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการสร้างโค้ช (Coach) ในองค์กร และสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กรมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สร้างแนวความคิดการเพิ่มทักษะและขยายขีดความสามารถ
       การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร?
       การปรึกษาและดูแล (Mentoring) คืออะไร?
       ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring
       Workshop : สำรวจแนวความคิดของตัวเอง
 การดึงศักยภาพทีมงานในฐานะโค้ช (Coach)
       หลักสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
       เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ทีมงาน
       บทบาทสำคัญของโค้ช
       คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
       Workshop : ออกแบบโปรแกรมการเสนอแนะ (Coaching) ของตัวเอง
       กรณีศึกษา : ผู้นำ….ในฐานะโค้ช
 การปรึกษาและดูแลพนักงานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
       แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
       บทบาทหน้าที่สำคัญสำคัญของพี่เลี้ยง
       กระบวนการในการทำหน้าที่พี่เลี้ยง
       คุณลักษณะของพี่เลี้ยงที่ดี
       Workshop : ออกแบบการเป็นพี่เลี้ยงของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้การสอนแนะ ปรึกษาแล้วดูแลในองค์กร
       สิ่งที่โค้ชและพี่เลี้ยงควรปฏิบัติ
       ข้อควรระวังในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง
       เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสอนแนะ (Coaching)
       ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โค้ชพี่เลี้ยง  การสอนแนะMentoring

แสดงความคิดเห็น