คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

(Coaching & Mentoring Technique) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / เทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร
 ผู้จัดการมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม, พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานภายในทีม ทั้งทางตรงและทางอ้อม การแสดงบทบาทโค้ช (Coach) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นบทบาทสำคัญที่องค์กรในปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้จัดการ/หัวหน้า ได้เรียนรู้เทคนิค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงานของตัวเอง เพราะบุคลากรในปัจจุบันต้องการให้หัวหน้าปฏิบัติกับเขาในลักษณะของการสอนแนะ ปรึกษาและดูแลมากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว แบบในสมัยก่อน
 การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mention) มีประสิทธิผลค่อนข้างสูง เพราะเน้นการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและดำเนินชีวิตของพนักงาน ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์ค มากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงได้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว
 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตามสภาวะที่เหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
 เพื่อกระตุ้นให้เกิดโครงการสร้างโค้ช (Coach) ในองค์กร และสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กรมากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สร้างแนวความคิดการเพิ่มทักษะและขยายขีดความสามารถ
       การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร?
       การปรึกษาและดูแล (Mentoring) คืออะไร?
       ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring
       Workshop : สำรวจแนวความคิดของตัวเอง
 การดึงศักยภาพทีมงานในฐานะโค้ช (Coach)
       หลักสำคัญของการสอนแนะ (Coaching)
       เทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ทีมงาน
       บทบาทสำคัญของโค้ช
       คุณสมบัติของโค้ชที่ดี
       Workshop : ออกแบบโปรแกรมการเสนอแนะ (Coaching) ของตัวเอง
       กรณีศึกษา : ผู้นำ….ในฐานะโค้ช
 การปรึกษาและดูแลพนักงานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
       แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
       บทบาทหน้าที่สำคัญสำคัญของพี่เลี้ยง
       กระบวนการในการทำหน้าที่พี่เลี้ยง
       คุณลักษณะของพี่เลี้ยงที่ดี
       Workshop : ออกแบบการเป็นพี่เลี้ยงของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้การสอนแนะ ปรึกษาแล้วดูแลในองค์กร
       สิ่งที่โค้ชและพี่เลี้ยงควรปฏิบัติ
       ข้อควรระวังในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง
       เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการสอนแนะ (Coaching)
       ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสอนแนะและการเป็นพี่เลี้ยง หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เริ่มด้วยการสร้างแนวความคิดการเพิ่มทักษะและขยายขีดความสามารถ และการดึงศักยภาพทีมงานในฐานะโค้ช (Coach) ต่อด้วยการปรึกษาและดูแลพนักงานในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor) สุดท้ายการประยุกต์ใช้การสอนแนะ ปรึกษาแล้วดูแลในองค์กร พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : โค้ชพี่เลี้ยง  การสอนแนะMentoring

แสดงความคิดเห็น