คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะ

(Strategic Group Coaching & Consulting) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / เทคนิคการสอนแนะ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนกลุ่มคนที่มีลักษณะงานคล้ายกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยรูปแบบ (Pattern) แนวทาง (Solution) ที่เป็นมาตรฐาน (Standard) เดียวกัน เป็นหัวใจสำคัญของทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งองค์กรต่างๆ ตั้งใจสร้างทีมงานคุณลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กร กระบวนการสอนแนว Strategic Group Coaching and Consulting มุ่งเน้นการทำให้กลุ่มผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ (Knowledge) ทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) มาปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานที่องค์กรกำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) และเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้
เทคนิคการสอนแนวนี้ ประกอบด้วยหลักการใหญ่ๆ 4 เรื่อง ดังนี้
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
       การสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
       การสร้างรูปแบบการสอน & การโค้ชในฐานะที่ปรึกษา 
เทคนิคการสอนแนวนี้ สามารถนำไปใช้พัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ ให้สามารถสร้างแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ โดยการให้ทั้งความรู้ แนวทางปฏิบัติ กระตุ้นแนวความคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สอน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรได้พัฒนาตัวเองตามกรอบที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ แนวทางการสอนที่ทำให้ผู้อื่นสามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการสอนใน Style ตัวเองที่สอดคล้องกับมาตรฐานการโค้ชในฐานะที่ปรึกษาได้อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการสอนแนว Strategic Group Coaching and Consulting และสามารถประยุกต์ใช้กับการสอนของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
      หลักการสำคัญของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
      ความหมายเกี่ยวกับการโค้ชพอสังเขป
      ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      ทักษะที่สำคัญของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
      เทคนิคการสร้างแนวความคิดให้ลูกค้า
      การสร้างเครื่องมือของที่ปรึกษาในแนวทางการโค้ชของตัวเอง
      Role Playing : การดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ Style ตัวเอง
การสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ได้แผนปฏิบัติงาน 
       หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์กับกระบวนการแก้ปัญหา
      กระบวนการโค้ช (Coaching Process)
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching)
       Workshop : กำหนดหัวข้อที่จะทำการโค้ชแบบกลุ่มไปดำเนินการ 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยตัวเอง 
การสร้างรูปแบบการสอนและการโค้ชในฐานะที่ปรึกษา 
       กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้
      รูปแบบการสอนและการโค้ช (Coaching Pattern)
      ตัวอย่างการสอนและการโค้ชกับเนื้อหาแบบต่างๆ
      Role Playing : ดำเนินการสอนและการโค้ชใน Style ตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร เทคนิคการสอนแนะ หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี และการสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช ต่อด้วยการสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ได้แผนปฏิบัติงาน จากนั่นเรียนเรื่องการสร้างรูปแบบการสอนและการโค้ชในฐานะที่ปรึกษา ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนแนะเทคนิคการสอนGroup Coaching

แสดงความคิดเห็น