หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Group Coaching & Consulting)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะ (Strategic Group Coaching & Consulting)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนกลุ่มคนที่มีลักษณะงานคล้ายกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยรูปแบบ (Pattern) แนวทาง (Solution) ที่เป็นมาตรฐาน (Standard) เดียวกัน เป็นหัวใจสำคัญของทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งองค์กรต่างๆ ตั้งใจสร้างทีมงานคุณลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กร กระบวนการสอนแนว Strategic Group Coaching and Consulting มุ่งเน้นการทำให้กลุ่มผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ (Knowledge) ทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) มาปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานที่องค์กรกำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) และเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้
เทคนิคการสอนแนวนี้ ประกอบด้วยหลักการใหญ่ๆ 4 เรื่อง ดังนี้
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
       การสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
       การสร้างรูปแบบการสอน & การโค้ชในฐานะที่ปรึกษา 
เทคนิคการสอนแนวนี้ สามารถนำไปใช้พัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ ให้สามารถสร้างแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ โดยการให้ทั้งความรู้ แนวทางปฏิบัติ กระตุ้นแนวความคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สอน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรได้พัฒนาตัวเองตามกรอบที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ แนวทางการสอนที่ทำให้ผู้อื่นสามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการสอนใน Style ตัวเองที่สอดคล้องกับมาตรฐานการโค้ชในฐานะที่ปรึกษาได้อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการสอนแนว Strategic Group Coaching and Consulting และสามารถประยุกต์ใช้กับการสอนของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
      หลักการสำคัญของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
      ความหมายเกี่ยวกับการโค้ชพอสังเขป
      ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      ทักษะที่สำคัญของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
      เทคนิคการสร้างแนวความคิดให้ลูกค้า
      การสร้างเครื่องมือของที่ปรึกษาในแนวทางการโค้ชของตัวเอง
      Role Playing : การดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ Style ตัวเอง
การสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ได้แผนปฏิบัติงาน 
       หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์กับกระบวนการแก้ปัญหา
      กระบวนการโค้ช (Coaching Process)
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching)
       Workshop : กำหนดหัวข้อที่จะทำการโค้ชแบบกลุ่มไปดำเนินการ 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยตัวเอง 
การสร้างรูปแบบการสอนและการโค้ชในฐานะที่ปรึกษา 
       กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้
      รูปแบบการสอนและการโค้ช (Coaching Pattern)
      ตัวอย่างการสอนและการโค้ชกับเนื้อหาแบบต่างๆ
      Role Playing : ดำเนินการสอนและการโค้ชใน Style ตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร เทคนิคการสอนแนะ หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี และการสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช ต่อด้วยการสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ได้แผนปฏิบัติงาน จากนั่นเรียนเรื่องการสร้างรูปแบบการสอนและการโค้ชในฐานะที่ปรึกษา ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร