หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Group Coaching & Consulting)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอนแนะ (Strategic Group Coaching & Consulting)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนกลุ่มคนที่มีลักษณะงานคล้ายกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยรูปแบบ (Pattern) แนวทาง (Solution) ที่เป็นมาตรฐาน (Standard) เดียวกัน เป็นหัวใจสำคัญของทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งองค์กรต่างๆ ตั้งใจสร้างทีมงานคุณลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กร กระบวนการสอนแนว Strategic Group Coaching and Consulting มุ่งเน้นการทำให้กลุ่มผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ (Knowledge) ทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) มาปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานที่องค์กรกำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) และเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้
เทคนิคการสอนแนวนี้ ประกอบด้วยหลักการใหญ่ๆ 4 เรื่อง ดังนี้
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
       การสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
       การสร้างรูปแบบการสอน & การโค้ชในฐานะที่ปรึกษา 
เทคนิคการสอนแนวนี้ สามารถนำไปใช้พัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ ให้สามารถสร้างแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ โดยการให้ทั้งความรู้ แนวทางปฏิบัติ กระตุ้นแนวความคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สอน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรได้พัฒนาตัวเองตามกรอบที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ แนวทางการสอนที่ทำให้ผู้อื่นสามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการสอนใน Style ตัวเองที่สอดคล้องกับมาตรฐานการโค้ชในฐานะที่ปรึกษาได้อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการสอนแนว Strategic Group Coaching and Consulting และสามารถประยุกต์ใช้กับการสอนของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
      หลักการสำคัญของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
      ความหมายเกี่ยวกับการโค้ชพอสังเขป
      ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      ทักษะที่สำคัญของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช
      เทคนิคการสร้างแนวความคิดให้ลูกค้า
      การสร้างเครื่องมือของที่ปรึกษาในแนวทางการโค้ชของตัวเอง
      Role Playing : การดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ Style ตัวเอง
การสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ได้แผนปฏิบัติงาน 
       หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์กับกระบวนการแก้ปัญหา
      กระบวนการโค้ช (Coaching Process)
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching)
       Workshop : กำหนดหัวข้อที่จะทำการโค้ชแบบกลุ่มไปดำเนินการ 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยตัวเอง 
การสร้างรูปแบบการสอนและการโค้ชในฐานะที่ปรึกษา 
       กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้
      รูปแบบการสอนและการโค้ช (Coaching Pattern)
      ตัวอย่างการสอนและการโค้ชกับเนื้อหาแบบต่างๆ
      Role Playing : ดำเนินการสอนและการโค้ชใน Style ตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร เทคนิคการสอนแนะ หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี และการสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช ต่อด้วยการสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ได้แผนปฏิบัติงาน จากนั่นเรียนเรื่องการสร้างรูปแบบการสอนและการโค้ชในฐานะที่ปรึกษา ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ