Advance Course เทคนิคการสอนแนะ

(Strategic Group Coaching & Consulting) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / เทคนิคการสอนแนะ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสอนกลุ่มคนที่มีลักษณะงานคล้ายกัน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยรูปแบบ (Pattern) แนวทาง (Solution) ที่เป็นมาตรฐาน (Standard) เดียวกัน เป็นหัวใจสำคัญของทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งองค์กรต่างๆ ตั้งใจสร้างทีมงานคุณลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในองค์กร กระบวนการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting มุ่งเน้นการทำให้กลุ่มผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ (Knowledge) ทักษะการปฏิบัติงาน (Skill) และคุณลักษณะที่ดี (Attribute) มาปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานที่องค์กรกำหนดไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (KPI) และเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้
เทคนิคการสอนแนวนี้ ประกอบด้วยหลักการใหญ่ๆ 4 เรื่อง ดังนี้
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
       การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช
       การสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching)
       การสร้างรูปแบบการสอน & การโค้ชในฐานะที่ปรึกษา 
เทคนิคการสอนแนวนี้ สามารถนำไปใช้พัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ ให้สามารถสร้างแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ โดยการให้ทั้งความรู้ แนวทางปฏิบัติ กระตุ้นแนวความคิด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้สอน เพื่อให้บุคลากรขององค์กรได้พัฒนาตัวเองตามกรอบที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจ แนวทางการสอนที่ทำให้ผู้อื่นสามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการสอนใน Style ตัวเองที่สอดคล้องกับมาตรฐานการโค้ชในฐานะที่ปรึกษาได้อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการสอนแนว Strategic Group Coaching & Consulting และสามารถประยุกต์ใช้กับการสอนของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี 
       หลักการสำคัญของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช 
       ความหมายเกี่ยวกับการโค้ชพอสังเขป 
       ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ 
       แก่นสำคัญของการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง 
การสร้างกระบวนการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       ทักษะที่สำคัญของที่ปรึกษาในฐานะโค้ช 
       เทคนิคการสร้างแนวความคิดให้ลูกค้า 
       การสร้างเครื่องมือของที่ปรึกษาในแนวทางการโค้ชของตัวเอง 
       Role Playing : การดำเนินการโค้ชตามกระบวนการ Style ตัวเอง 
การสร้างกระบวนการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) ได้แผนปฏิบัติงาน 
       หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       การคิดเชิงกลยุทธ์กับกระบวนการแก้ปัญหา 
       กระบวนการโค้ช (Coaching Process) 
       เทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม (Strategic Group Coaching) 
       Workshop : กำหนดหัวข้อที่จะทำการโค้ชแบบกลุ่มไปดำเนินการ 
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชด้วยตัวเอง 
การสร้างรูปแบบการสอน & การโค้ชในฐานะที่ปรึกษา 
       กระบวนการเชื่อมโยง หลักการ เนื้อหา การประยุกต์ใช้
       รูปแบบการสอน & การโค้ช (Coaching Pattern)
       ตัวอย่างการสอน & การโค้ชกับเนื้อหาแบบต่างๆ
       Role Playing : ดำเนินการสอน & การโค้ชใน Style ตัวเอง
การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสอนแนะเทคนิคการสอนGroup Coaching

แสดงความคิดเห็น