คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน

(Situation & WI On the Job Training) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / เทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผู้บริหารได้พัฒนาบุคลากรให้สามารถทดแทนตำแหน่งได้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกรอบความคิด (Mindset) ของการพัฒนาบุคลากร จึงควรมีอยู่ในผู้บริหารทุกระดับในองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) ตามที่องค์กรกำหนดไว้
 ความเหมือนและความแตกต่างของการสอน (แบบต่างๆ) มีความสำคัญในการเลือกใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพราะวิธีการพัฒนาแต่ละแบบมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน และเหมาะสมกับคุณลักษณะของบุคลากรแต่ละบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน


 การโค้ชผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย (Performance Coaching) โดยการใช้รูปแบบที่เป็นมาตรฐานขององค์กร (WI) ก็จะทำให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ สามารถที่จะเกิดวิธีการใหม่ๆ ในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองได้


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) และทักษะในการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายรูปแบบ สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้วยสถานการณ์ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการสอนรูปแบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานขององค์กรให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันบนความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคล
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้การโค้ชและการให้คำปรึกษาในการสร้างผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวเองได้
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน ร่วมกับ Master Coach ในการปฏิบัติการโค้ชจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเองทันทีหลังการฝึกอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ผู้สอนงานที่ดี
      หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      สร้างแรงจูงใจ การประเมินคุณลักษณะของบุคลากร
      Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง
 ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภท
      เทคนิคการ Teaching ให้เข้าใจง่าย
      เทคนิคการ Training ให้ปฏิบัติตามได้
      เทคนิคการ Coaching ให้มองเห็นประโยชน์
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ
      Workshop : ออกแบบเทคนิคการสอนงานกับงานปัจจุบัน
      Role Playing: ดำเนินการโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง
 การพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี
      การสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)
      การพัฒนาทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
      การพัฒนาทักษะการใช้คำถามแต่ละประเภท (Questioning)
      การพัฒนาทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Feedback)
      การพัฒนาทักษะการสะท้อนแนวความคิด (Reflection)
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะต่างๆ
 เทคนิคการใช้เครื่องมือดำเนินการสอน (Training Tools)
      เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling)
      เทคนิคการใช้การ์ดสร้างแรงบันดาลใจ
      การโค้ชตามขั้นตอน (WI Coaching)
      เทคนิคการใช้เครื่องมือบริหารจัดการ (Solution) ดำเนินการสอน
      Role Playing : การปฏิบัติการใช้เครื่องมือดำเนินการสอนจริง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ
Line Leader
Foreman
หัวหน้างานระดับต้น

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการสอน ณ จุดปฏิบัติงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ผู้สอนงานที่ดี มีความเหมือนและความแตกต่างของการสอนแต่ละประเภทอย่างไร ต่อด้วยการพัฒนาทักษะการเป็นผู้สอนงานที่ดี และสุดท้ายเทคนิคการใช้เครื่องมือดำเนินการสอน (Training Tools) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ Line Leader, Foreman, พนักงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ, หัวหน้างานระดับต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการสอนการพัฒนาบุคลากรทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น