หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอบสวนการลงโทษทางวินัย - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการสอบสวนการลงโทษทางวินัย

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การออกใบเตือนและลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัท เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหากกระทำไม่ถูกต้อง และผู้ถูกลงโทษไม่ยอมรับ ไม่พึงพอใจ ปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์จะเกิดขึ้น อาจจะลุกลามและจะเป็นผลเสียหายต่อหน่วยงานและบริษัทอย่างมาก ซึ่งมีหลายตัวอย่างให้เห็นชัดเจนมาแล้ว เช่น เมื่อเกิดเป็นคดีแรงงานบริษัทจะแพ้คดี เกิดการประท้วง เกิดการดื้องาน ทำของเสียหายให้บริษัท รวมถึงเพื่อนฝูงพรรคพวกญาติก็มีอาการเดียวกัน ผู้บริหารซึ้งไม่มีเวลาดูแลพนักงานได้ทั่วถึงจึงมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดูแล หากบุคคลดังกล่าวขาดความรู้ ขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขอบเขตอำนาจ วิธีการและเทคนิคการสอบสวน การตักเตือน การลงโทษ กฎระเบียบบริษัท กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้องค์กรนั้นพนักงานทำงานอย่างไม่มีความสุขก่อให้เกิดความเสียกับทุกฝ่าย จึงจำเป็นยิ่งที่บริษัทต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวโดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และขอบเขตอำนาจการลงโทษของผู้บังคับบัญชา
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคและแนวทางการสอบสวน การตักเตือน และการลงโทษที่ถูกต้อง มีความเป็นธรรม และไม่เกิดความเสียหายกับหน่วยงานและบริษัท
3. เพื่อให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและหัวหน้างาน
4. เพื่อลดปัญหาพนักงานฝ่าฝืนระเบียบวินัยให้ลดน้อยลง และเป็นภาพพจน์ของบริษัท

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา และผู้ทำหน้าที่แทนบริษัท
อะไรคือสิ่งที่พนักงานกระทำผิดวินัย 
การฝ่าฝืนระเบียบวินัยในลักษณะต่าง ๆ
บทบาทหน้าที่และขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับวินัยและการลงโทษ
บทบาทหน้าที่และขอบเขตอำนาจของผู้บังคับบัญชาตามสายงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานควรทำอย่างไรเมื่อลูกน้องกระทำผิด
เทคนิคการสอบสวนพนักงาน 
เทคนิคการหาพยานหลักฐาน
เทคนิคการบันทึกการสอบสวน
เทคนิคการเขียนรายงานบันทึกการสอบสวน
เทคนิคการเขียนหนังสือตักเตือน/ลงโทษที่ถูกต้องและไม่เกิดปัญหาภายหลัง
ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือตักเตือน/ลงโทษ
ขั้นตอนการออกหนังสือเตือน/ลงโทษ
อายุความของหนังสือตักเตือน
เทคนิคการตักเตือน/ลงโทษแล้วผู้กระทำผิดยอมรับ พึงพอใจ และเกิดการสร้างสรรค์ 
การแจ้งหนังสือตักเตือน
การเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย และไม่จ่ายค่าชดเชย
ตัวอย่างคำพิพากษา
ถาม/ตอบ

แนวทางในการฝึกอบรม
 บรรยาย/Case Study/Work shop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เจ้าหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทรัพยากรบุคคลHRผู้บังคับบัญชา

แสดงความคิดเห็น

 • ธนาธัญ (บุคคลทั่วไป)
  (2 ปีที่แล้ว )
  งบประมานการอบรม แบบหมูคณะ ประมาน 24 คน
  • Admin Entraining (สมาชิก)
   (2 ปีที่แล้ว )
   สวัสดีครับคุณ ธนาธัญ รบกวนโทรสอบถามข้อมูลที่

   โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 0-2732-2345
   Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352