หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ - หลักสูตร 1 วัน
(Accident Investigation Techniques and Making Accident Report)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ (Accident Investigation Techniques and Making Accident Report)

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ เป็นการชี้บ่งถึงสาเหตุและลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากประเด็นรายละเอียดข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ แล้วนํามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทั้งสาเหตุทางตรง และสาเหตุทางอ้อม ซึ่งในการปฏิบัติที่ถูกต้องสถานประกอบการต้องมีการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดทํามาตรการป้องกัน และควบคุม ทั้งนี้วัตถุประสงค์สําคัญของการสอบสวน วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วนำมาจัดทำมาตรการป้องกัน หรือแผนการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานนั้นและการรายงานอุบัติเหตุเพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นซ้ำอีก
ดังนั้น หลักสูตรการสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ในสถานประกอบกิจการ มีความจำเป็นสำหรับพนักงานที่ทำการสอบสวนอุบัติเหตุ เพื่อสามารถสอบสวน รายงาน และวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงานได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถในการสอบสวนอุบัติเหตุ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเทคนิคการสอบสอบและการรายงานอุบัติเหตุในสถานประกอบการ

หัวข้อการบรรยาย
1. ความหมาย ความเสี่ยง อันตราย อุบัติเหตุ อุบัติการณ์
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
3. ขั้นตอนหลักในการสอบสวนอุบัติเหตุ 5W 1H
4. กระบวนการสอบสวนอุบัติเหตุ ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนอุบัติเหตุ
5. เทคนิคการเก็บรวบรวมหลักฐาน แหล่งของหลักฐาน ประเภทของพยานบุคคล
6. ตัวอย่างการสอบสวนอุบัติเหตุ
7. การสรุปและเขียนรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ
8. วิธีวิเคราะห์ข้อสรุปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย , Workshop

กลุ่มผู้เข้าอบรม
เจ้าเหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก คณะกรรมการความปลอดภัย และผู้สนใจ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม