หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model - หลักสูตร 1 วัน

(STAR Model)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสรรหาและการสัมภาษณ์เป็นบทบาทที่สำคัญ เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่ง และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ดังนั้นผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหา และการลาออกเพราะไม่ตรงกับความเข้าใจตั้งแต่แรก 

กระบวนการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิค STAR Model จะช่วยทำให้ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในการพูดคุย เล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องการสื่อสารและผู้สัมภาษณ์ต้องการรับรู้ เพื่อนำมาพิจารณาตัดสินใจเลือกต่อไป 
การพัฒนาทักษะต่างๆ ในการสัมภาษณ์งานให้สอดคล้องกับ S.T.A.R. Model จะทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของผู้สัมภาษณ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบทบาทของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการจริงด้วยกระบวนการ STAR Model เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบการใช้คำถาม และกรอบการสัมภาษณ์ใน Style ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการการสรรหาและการสัมภาษณ์ที่ดี
       สำรวจแนวความคิดของการสัมภาษณ์ที่ดี 
       กระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ 
       หลักการสัมภาษณ์ให้ได้บุคลากรที่ใช่ 
       ประเด็นสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสัมภาษณ์ 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง 
คุณลักษณะของผู้สัมภาษณ์ที่ดีมีคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การใช้กรอบความคิดของ STAR Model
       การใช้หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       บทบาทของผู้สัมภาษณ์ที่ดี
       Workshop : การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สัมภาษณ์ใน Style ตัวเอง
การพัฒนาทักษะและกระบวนการ STAR Model
       กระบวนการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model
       ทักษะการฟังด้วย STAR Model
       ทักษะการใช้คำถามด้วย STAR Model
       ทักษะการนำเสนอให้สอดคล้องกับ STAR Model
       เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model
       Role Playing : การสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการจริงด้วย STAR Model
การประยุกต์ใช้การสรรหาและการสัมภาษณ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
       การสรรหาบุคลากรทั่วไป
       การสัมภาษณ์บุคลากรพิเศษ
       การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง
       การเชิญชวนบุคลากรดาวเด่นรับงานโครงการ
       Role Playing : การออกแบบโปรแกรมและการปฏิบัติจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : STAR Modelการสัมภาษณ์กรอบความคิด

แสดงความคิดเห็น