หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model - หลักสูตร 1 วัน
(STAR Model)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model (STAR Model)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสรรหาและการสัมภาษณ์เป็นบทบาทที่สำคัญ เพื่อให้ได้คนที่ตรงกับตำแหน่ง และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับขอบเขตความรับผิดชอบของงาน ดังนั้นผู้สัมภาษณ์ควรให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสรรหา และการลาออกเพราะไม่ตรงกับความเข้าใจตั้งแต่แรก 

กระบวนการสัมภาษณ์ด้วยเทคนิค STAR Model จะช่วยทำให้ผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในการพูดคุย เล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องการสื่อสารและผู้สัมภาษณ์ต้องการรับรู้ เพื่อนำมาพิจารณาตัดสินใจเลือกต่อไป 
การพัฒนาทักษะต่างๆ ในการสัมภาษณ์งานให้สอดคล้องกับ S.T.A.R. Model จะทำให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ของผู้สัมภาษณ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบทบาทของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการจริงด้วยกระบวนการ STAR Model เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างรูปแบบการใช้คำถาม และกรอบการสัมภาษณ์ใน Style ของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการการสรรหาและการสัมภาษณ์ที่ดี
       สำรวจแนวความคิดของการสัมภาษณ์ที่ดี 
       กระบวนการสรรหาที่มีคุณภาพ 
       หลักการสัมภาษณ์ให้ได้บุคลากรที่ใช่ 
       ประเด็นสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสัมภาษณ์ 
       Workshop : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของการสัมภาษณ์ด้วยตัวเอง 
คุณลักษณะของผู้สัมภาษณ์ที่ดีมีคุณภาพ
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       การใช้กรอบความคิดของ STAR Model
       การใช้หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       บทบาทของผู้สัมภาษณ์ที่ดี
       Workshop : การพัฒนาคุณลักษณะของผู้สัมภาษณ์ใน Style ตัวเอง
การพัฒนาทักษะและกระบวนการ STAR Model
       กระบวนการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model
       ทักษะการฟังด้วย STAR Model
       ทักษะการใช้คำถามด้วย STAR Model
       ทักษะการนำเสนอให้สอดคล้องกับ STAR Model
       เทคนิคการสัมภาษณ์ด้วย STAR Model
       Role Playing : การสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการจริงด้วย STAR Model
การประยุกต์ใช้การสรรหาและการสัมภาษณ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
       การสรรหาบุคลากรทั่วไป
       การสัมภาษณ์บุคลากรพิเศษ
       การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง
       การเชิญชวนบุคลากรดาวเด่นรับงานโครงการ
       Role Playing : การออกแบบโปรแกรมและการปฏิบัติจริง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ