หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานอย่างมีโครงสร้าง - หลักสูตร 1 วัน
(Highly Effective Interview and Selection Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานอย่างมีโครงสร้าง (Highly Effective Interview and Selection Techniques)

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

(ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การบริหารผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานในแต่ละหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถประเมินและพัฒนาบุคลากร ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีมาตรฐานและสามารถวัดผลลัพธ์ได้จริง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานที่สำคัญ คือ การทำให้พนักงานสามารถมองเห็นผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน ดังนั้นควรมีทักษะการประเมินผลงาน (Appraisal Skill) ดังนี้
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา การรับฟังอย่างตั้งใจ ให้เข้าใจทีมงาน (Active Listening)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching)
 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี ต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ก่อนที่จะให้ลงมือปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมและมีความปรารถนาดีให้บุคลากรเจริญเติบโต ดังนั้นการพัฒนาตามขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากร มี 4 ด้าน ดังนี้
      อบรม สัมมนา ความรู้ ความสามารถ (Knowledge)
      อบรม สัมมนา ทักษะและแนวทางปฏิบัติงาน (Skill)
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะตามตำแหน่งหน้าที่ (Attribute)
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดในการปฏิบัติงาน (Mindset)


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในแก่นของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์และ สามารถนำมาใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการวัดผลลัพธ์และประเมินผลงานอย่างยุติธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประเมินและพัฒนาทีมงานในเรื่องต่างๆ ตาม Style ตัวเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบความคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (PMS: Performance Management System)
       อบรมบริการ สำรวจแนวความคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
       อบรมบริการ หลักการและความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
       อบรมบริการ กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 
กรอบความคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
       อบรมบริการ สำรวจแนวความคิดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
       อบรมบริการ หลักการและความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน: การกำหนดวัตถุประสงค์ – แผนงาน – มาตรฐานที่ใช้วัดผลงาน – การประเมินผล
       อบรมบริการ หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
       อบรมบริการ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
       อบรมบริการ เทคนิคการกำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ
       อบรมบริการ Workshop : สรุปแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กระบวนการปฏิบัติงานและประเมินผลลัพธ์
       อบรมบริการ กำหนดแนวทางและมาตรฐานการวัดผลการปฏิบัติงาน
       อบรมบริการ เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและจับต้องได้
       อบรมบริการ การบริหารงานเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
       อบรมบริการ ความเท่าเทียมและความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
       อบรมบริการ Workshop : กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทักษะการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Appraisal Skill)
       อบรมบริการ เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       อบรมบริการ การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       อบรมบริการ การรับฟังอย่างตั้งใจให้เข้าใจทีมงาน (Active Listening)
       อบรมบริการ การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       อบรมบริการ การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching)
       อบรมบริการ Workshop : กำหนดเทคนิคการประเมินของตัวเอง
       อบรมบริการ Role Playing : ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์เพื่อผลการปฏิบัติงาน
       อบรมบริการ การประเมินและพัฒนาที่ความรู้ (Knowledge)
       อบรมบริการ การประเมินและพัฒนาที่ทักษะ (Skill)
       อบรมบริการ การประเมินและพัฒนาที่คุณลักษณะ (Attribute)
       อบรมบริการ การประเมินและพัฒนาที่กรอบความคิด (Mindset)
       อบรมบริการ Workshop : กำหนดแนวทางการประเมินและพัฒนาของตัวเอง 
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
         อบรมบริการ การบรรยายเนื้อหา
         อบรมบริการ Workshop สร้างสถานการณ์ 
         อบรมบริการ เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
         อบรมบริการ การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม