หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารที่คุณค่าของบุคคลอย่างเข้าใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Empathic Communication for Personal Value)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารที่คุณค่าของบุคคลอย่างเข้าใจ (Empathic Communication for Personal Value)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารด้วยความเข้าใจผู้อื่น (Empathic Communication) ทำให้การปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กร สร้างบรรยากาศที่ดี ลดข้อขัดแย้ง เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีมเวิร์ค สร้างผลลัพธ์ที่ดี บรรลุเป้าหมายขององค์กรการเรียนรู้และเข้าใจคุณค่าของบุคคล (Personal Value) ทำให้เพิ่มพลังการสื่อสาร ส่งเสริมซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจเบื้องหลัง และคำพูดของบุคคลได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลเป็นอย่างดี ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจ (Empathic Listening)การพัฒนาทักษะการฟังอย่างเข้าใจในรูปแบบต่างๆ (Empathic Listening) ทำให้เกิดการรับรู้บุคคลที่กำลังสื่อสาร มากกว่าคำพูดที่ใช้ในการสื่อสาร ช่วยทำให้ปรับแนวทางการสื่อสารของตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจคุณค่าของบุคคล แล้วสามารถนำมาใช้ประยุกต์กับการสื่อสารของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ แล้วปรับใช้แนวทางของตัวเองด้วยกรอบความคิดในการสื่อสารที่ดี เกิดพลังในการสื่อสารซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการรับฟังบุคคลที่คุณค่า แล้วเกิดความเข้าใจบุคคลอย่างแท้จริง ช่วยให้การสื่อสารเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงในการสื่อสาร และการรับฟัง จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง นำไปใช้ใน Style ตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณค่า (Value) ของบุคคล
    สนุกกับ "คำสำคัญ (Keywords)" สร้างแนวคิด
    ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (Maslow Need)
    ความต้องการตามคุณลักษณะของบุคคล (6 Core Need)
    คุณค่าและจุดแข็งในการทำงาน (Strengths)
    วงจรพฤติกรรม (Behavior Cycle)
    กิจกรรม : การค้นหาคุณค่าของตัวเองและผู้อื่น
หลักการสื่อสารด้วยการเข้าใจผู้อื่นเชิงลึก
    หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
    การสร้างจุดสมดุลในการสื่อสารที่ดี
    การมีกรอบความคิดแบบออกนอก (Outer Mindset)
    การยอมรับและเข้าใจด้วย 3 Position Perception
    Role Playing : การพัฒนาการสื่อสารให้เข้าใจผู้อื่น
เทคนิคการสื่อสารอย่างเข้าใจในบุคคล
    คุณลักษณะของบุคคล 4 แบบ
    การเข้าใจข้อจำกัดของบุคคล (Pain Point)
    การทำให้เห็นประโยชน์ (Gain Point)
    การมุ่งเห็นที่คุณค่าภายใน (Self)
    Role Playing : การสื่อสารอย่างเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ
ทักษะการฟังอย่างเข้าใจผู้อื่นในรูปแบบต่างๆ
    การรับฟังด้วย VOICE Model
    การเข้าใจคำสำคัญ (Keywords)
    การฟังข้อความ (Content) แล้วเข้าใจบริบท (Context)
    การเข้าใจด้วยการฟังคำสันธาน (Conjunction)
    Role Playing : การฝึกฝนทักษะการฟังในรูปแบบต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง