หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Creative Thinking & Effective Communications Strategy)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งและสามารถส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในการทำงานส่วนบุคคลและในการทำงานเป็นทีมระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานกับองค์กร หรือระหว่างองค์กรกับลูกค้า การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมและสร้างสรรค์สัมพันธภาพรวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถลดปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดจากความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ทัศคติเชิงลบของบุคลากรอันมีผลกระทบต่องานโดยตรง เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ สามารถสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีการสื่อสารและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผล ย่อมเป็นที่แน่นว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ จะประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการตลอดจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยวิธีการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน
3. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 องค์กรและวิธีการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ
 ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
 การทำงานร่วมกันกับผู้ร่วมงานที่มีความคิดที่แตกต่างกันให้มีความสุข
 รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนาการสื่อสารที่ดีร่วมกัน
 บรรยากาศและการประสานงานที่ดี ๆ ที่ใคร ๆ ก็สร้างได้ง่ายๆ
 การสร้างเป้าหมายในชีวิตและการทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกันเพื่อองค์กร
 แนวคิดในการร่วมงานเพื่อความสำเร็จ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน สามารถนำความรู้ด้านทฤษฎีที่ได้รับจากหลักสูตรและประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากกิจกรรมในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน อันจะทำให้เกิดประสิทธิผลและเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักของหน่วยงานและองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ จุมพล คุณากร
ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสื่อสารการประสานงานThinking

แสดงความคิดเห็น