หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Creative Thinking & Effective Communications Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Creative Thinking & Effective Communications Strategy)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งและสามารถส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในการทำงานส่วนบุคคลและในการทำงานเป็นทีมระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานกับองค์กร หรือระหว่างองค์กรกับลูกค้า การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมและสร้างสรรค์สัมพันธภาพ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถลดปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดจากความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ทัศคติเชิงลบของบุคลากรอันมีผลกระทบต่องานโดยตรง เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ สามารถสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีการสื่อสารและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผล ย่อมเป็นที่แน่นว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ จะประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการตลอดจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กร แห่งความสำเร็จด้วยวิธีการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงาน
3. เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการสื่อสาร
ความจำเป็นและประเภทของการสื่อสาร
วิธีการติดต่อสื่อสาร 
3 ช่องทางการสื่อสารและการประสานงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มพลัง งานสำเร็จ 
ปัจจัย,รูปแบบและการประเมินผลการประสานงาน 
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน 
แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ทัศนคติคือทุกสิ่ง” 
วงจรการพัฒนาพฤติกรรมภาวะนักสื่อสาร-นักประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
รู้เขารู้เรา พื้นฐานการพัฒนา 
แนวคิดการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน 
มนุษยสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร
7 หัวใจหลักกับการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการป้องกันปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารและการประสานงาน 
สิ่งที่ควรตระหนักในการสื่อสารและการประสานงาน 
ข้อควรคำนึงเพื่อการสื่อสารให้เกิดความประทับใจ 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก 7 C’s 
การเสริมสร้างทักษะการสื่อสารด้วยการ ฟังและการพูด 
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
หลุมพรางเรื่องการสื่อสาร-การประสานงานที่ต้องระวัง 
การสื่อสารและการประสานงานเพื่อสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไป 
หลักการติดตาม ส่งเสริมและให้กำลังใจ สร้างสายสัมพันธ์ที่มั่นคง 
ไม้บรรทัดทองใช้วัดเพื่อพัฒนาการสื่อสารและการประสานงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
   ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน สามารถนำความรู้ด้านทฤษฎีที่ได้รับจากหลักสูตรและประสบการณ์ตรง ที่ได้รับจากกิจกรรมในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน อันจะทำให้เกิดประสิทธิผลและเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลัก ของหน่วยงานและองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม