หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารและการปรับบุคลิกภาพ เพื่อการประสานงานอย่างมืออาชีพ (ด้วยกิจกรรม Lego) - หลักสูตร 2 วัน
(Professional communication and personality with Lego activities)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารและการปรับบุคลิกภาพ เพื่อการประสานงานอย่างมืออาชีพ (ด้วยกิจกรรม Lego) (Professional communication and personality with Lego activities)

อ. ราชันย์ จำปีแก้ว

(ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกและการให้บริการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
 ในยุคสังคมการทำงานปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบหลักของผู้ให้บริการ บุคลิกภาพที่ครบองค์ประกอบไม่ใช่แค่การแต่งกาย แต่ต้องมีองค์ประกอบจากกิริยา และบุคลิกภาพจากภายใน ซึ่งจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และความรู้สึกของผู้ให้บริการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับผู้ทำงานในองค์กร ให้มีความน่าเชื่อถือ จากภาพลักษณ์ภายนอก
2. เพื่อสร้างการสื่อสาร ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อสามารถสื่อสารทางคำพูดและกายภาพได้อย่างน่ามอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวข้อการอบรม
     - การปรับทัศนคติพื้นฐานเชิงบวกเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่มีผลต่อสังคมยุคปัจจุบัน
     - เทคนิคการสื่อสารให้ครองใจคน ด้วยกิจกรรมLego
     - เทคนิคการปรับบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสน่ห์
     - Work Shop การใช้บุคลิกภาพให้เหมาะสมในรายบุคคล

วิธีการสอนในหลักสูตร
 ทฤษฎี 20 %
กิจกรรม 30 %
ฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 50 %

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. ใช้หลักจิตวิทยาในการสอน ให้ผู้เข้ารับการอบรมดึงศักยภาพของบุคลิกภาพตัวเองออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด ผ่านการฝึกให้เกิดความชำนานในระหว่างการอบรม
2. ทุกหัวข้อ นอกจากมีการบรรยายจากอาจารย์ จะเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติในทันที เพื่อที่จะได้จดจำและนำไปปรับใช้ได้จริง
3. ใช้ Lego เป็นสื่อสอน ให้เกิดทักษะการประสานงานและการสื่อสาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม