หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้บรรลุผล - หลักสูตร 1 วัน
(Communication and Coordination for success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้บรรลุผล (Communication and Coordination for success)

อ. พัทธนันท์ หางาม

(วิทยากรอิสระและกรรมการ บริษัท นิวตะวัน เทรดดิ้ง จำกัด)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สร้างความสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม


หลักการและเหตุผล
   การสื่อสาร แยกออกเป็นสองส่วน คือ ประสิทธิภาพของการสื่อสาร กับ คุณภาพของการสื่อสารประสิทธิภาพของการสื่อสารจะดีหรือไม่ ขึ้นกับวิธีที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งมีหลายแบบ เช่น ไม่มีวิธีการ หรือรูปแบบอะไรเป็นพิเศษ หรือมีหลักคิด และรูปแบบที่เป็นรูปธรรม (เช่น HOU-REN-SOU) ซึ่งประสิทธิภาพย่อมแตกต่างกัน ส่วนคุณภาพในการสื่อสารนั้นก็เปรียบเสมือน สัญญาโทรศัพท์มือถือ กล่าวคือ แม้ว่าจะสื่อสารด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพเพียงใดก็ตาม แต่หากว่าสัญญาโทรศัพท์ไม่ดี ก็ย่อมทำให้ผู้รับไม่ได้ยินข้อความทั้งหมดอยู่ดี (หรือไม่อยากรับฟัง) ด้วยวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิผลได้ ต้องเป็นการสื่อสารที่มีคุณภาพด้วย ซึ่งหมายถึง การสื่อสารที่ ทำให้อีกฝ่ายยินดีที่จะรับฟัง ยินดีที่จะปฏิบัติงานตามนั้นด้วยความเต็มใจ 
   การปฏิบัติงานในองค์กรอาจหยุดชะงักได้จากการสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้บริหารที่มีบทบาทในการนำองค์กร ให้ก้าวหน้าต่อไปได้นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในปฏิบัติงาน หรือการบริหารเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรเพราะในการดำเนินงานล้วนแต่ต้องใช้การสื่อสาร ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงาน การสอนงานการสร้างความสัมพันธ์และแรงจูงใจรวมถึงการประสานกิจกรรมต่างๆ จะเห็นได้ว่าเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการสื่อสารทั้งจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนการสื่อสารตามแนวนอน และรวมถึงการสื่อสารเพื่อความร่วมมือร่วมใจกันกับแผนกงานอื่นๆ ดังนั้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพในการสื่อสารเป็นอย่างมาก การที่คนใดคนหนึ่งจะบอกว่าตนเองมีประสิทธิภาพทางการสื่อสารมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมไม่อาจทึกทักเอาเอง ได้หากแต่ความสำเร็จดังกล่าวนี้ประเมินได้จากความสำเร็จ ของงานที่บังเกิดขึ้นภายใต้มนุษย์สัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในระยะยาว จึงสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลกร ให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับ needs ขององค์กรและผู้เข้ารับการอบรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการและเพิ่มทักษะการติดต่อสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผล
2. เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร และประสานงาน ได้ราบรื่นและสำเร็จตามเป้าหมาย 
3. เพื่อให้การสื่อสารในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้อง 
4. เพื่อขจัดความขัดแย้งในองค์กรที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารและประสานงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เทคนิคในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
       การสื่อสารสองทาง
       ช่องทางการสื่อสาร (แบบทางการ และแบบไม่เป็นทางการ)
       การสื่อสารจากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน
       การสื่อสารแบบเห็นหน้ากัน
       การสื่อสารทาง Social Media

บทบาทหน้าที่กับการสื่อสาร
       พัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสาร
       พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผู้ฟัง
       พัฒนาทักษะการฟัง
       พัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
       พัฒนาทักษะการสื่อสารทางอากัปกิริยา

ความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการสร้างสัมพันธ์ (Emotional Intelligence and Interpersonal skills)
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล
       การเตรียมการ 
       การดำเนินการประชุม
       การบริหารจัดการปัญหาและความขัดแย้งจากการประชุม
       การทบทวนการประชุม
       การประเมินการประชุม
       การเลือกและออกแบบชาร์ทข้อมูล
( กราฟวงกลม กราฟแท่ง กราฟแท่งซ้อน กราฟฮิตโตแกรม กราฟเส้น เรดาชาร์ท)

Hou-Ren-Sou การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (เพื่อเห็นชอบ เพื่อทราบ และเพื่อปรึกษา) 
Yokoten การสื่อสารปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทราบ 
Hoshin Kanri การรับนโยบายไปปฏิบัติเป็นระบบ 
สรุป และถาม ตอบ


จุดเด่นของหลักสูตรนี้
 เน้นWorkshopเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
บรรยายจากประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานกับบริษัทต่างชาติ 
 นำไปใช้ได้ทันที

วิธีการฝึกอบรม
1. การบรรยาย
2. กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม   บทบาทสมมติ  ฝึกปฏิบัติและ การ นำเสนอผลงาน
3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน 

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานออฟฟิต
 หัวหน้างานระดับต้น และระดับกลาง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม