หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน และปรึกษาแบบ HO-REN-SO - หลักสูตร 1 วัน
(Ho-Ren-So Communication Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน และปรึกษาแบบ HO-REN-SO (Ho-Ren-So Communication Technique)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่างหัวหน้าและลูกน้องที่ดี ต้องสามารถสื่อสาร ประสานงานและปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพล บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
"ปรัชญาการพัฒนาการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องด้วย HO-REN-SO สไตล์ญี่ปุ่น"
การสื่อสารที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิผล ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหา โดยเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      HO (Report) : การรายงานที่เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน
      REN (Contact) : การประสานงานร่วมกันหลายฝ่ายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
      SO (Consult) : การปรึกษาหารือที่มีการเตรียมตัวและเปิดใจรับฟัง
การพัฒนาทักษะต่างๆในการทำงานให้สอดคล้องกับปรัชญาของ Ho-Ren-So ช่วยทำให้การสื่อสาร ประสานงานและปรึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น……
    การตั้งคำถามกับปัญหา 5W1H ให้ชัดเจน
    การรับฟังรายงานด้วยการฟังเชิงลึก (Deep Listening)
    การสื่อสารประสานงานด้วยการเข้าใจ (Empathic Communication)
    การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงปรึกษา (Constructive Feedback)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปรัชญาของการสื่อสารในสไตล์ญี่ปุ่น (Ho-Ren-So) สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการสื่อสาร ประสานงานที่ดีในรูปแบบของ Ho-Ren-So
เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้กับการสื่อสาร รายงาน ประสานงาน และปรึกษาร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิพล
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เทคนิคต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาแบบเป็นทีมเวิร์คบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความเป็นมา ความหมาย ความสำคัญของ HO-REN-SO
      การเรียนรู้และเข้าใจแก่นของ HO-REN-SO
      ความหมายของ HO-REN-SO
      ประเด็นสำคัญของการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพ
      เทคนิคการประยุกต์ใช้กับการประสานงาน
      Workshop: กำหนดแนวทางการประสานงานที่ดี
เทคนิคการรายงานให้โดนใจ (HO)
      หลักการรายงานอย่างมีประสิทธิผล
      กระบวนการรายงานในรูปแบบ HO
      รูปแบบรายงานประเภทต่างๆ
      เทคนิคการรายงานให้โดนใจ
      Role Playing: เทคนิคการนำเสนอและรายงานแบบ HO
เทคนิคการการสื่อสารและประสานงานที่ดี (REN)
      หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      กระบวนการสื่อสารและประสานงานแบบ REN
      เทคนิคการประสานงานให้เกิดประสิทธิผล
      ทักษะการประสานงานและสร้างแรงจูงใจ
      Role Playing: เทคนิคการประสานงานแบบ REN
เทคนิคการปรึกษาหารือได้ข้อสรุป (SO)
      บทบาทของผู้ให้คำปรึกษา (Consulting V.S. Counselling)
      กระบวนการให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพแบบ SO
      ทักษะการฟังเชิงลึก (Deep Listening)
      ระดับการให้คำปรึกษาแบบป้อนกลับ
      Role Playing: เทคนิคการปรึกษาหารือแบบ SO
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง