หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเอาชนะแนวความคิดของลูกค้าไม่เกิดประโยชน์ต่อการขาย การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้านำไปสู่การปิดการขายที่ดี พนักงานขายที่สามารถทำให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดได้ก็จะประสบความสำเร็จในงานขาย และได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างแท้จริง
“การเอาชนะข้อโต้แย้งกับลูกค้า คือ จงหลีกเลี่ยงเสีย!”
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง จะทำให้พนักงานขายสามารถที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างกรอบความคิดที่ดีต่อลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะมีความเข้าใจถึงตัวตนและคุณค่าของลูกค้าอย่างแท้จริง สามารถรับมือกับความคิดค้านของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ นำไปสู่การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้นและปิดการขายอย่างมืออาชีพ และยังสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการขายด้วย
ทักษะการสื่อสารชนะใจลูกค้า ลดข้อขัดแย้ง จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้ลูกค้าเกิดความคล้อยตามแนวความคิดของพนักงานขาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เช่น... 
       เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ (Build Rapport) 
       เทคนิคการรับฟังในรูปแบบต่างๆ 
       เทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ 
       เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับในระดับต่างๆ 
       เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง ทำให้นำไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการลดข้อขัดแย้งกับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจนำไปสู่ข้อขัดแย้งกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่เกิดประโยชน์ได้ ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มยอดขายได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารข้อขัดแย้งเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 
       หลักการบริหารความขัดแย้ง 
       สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น 
       Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง
       คุณลักษณะของลูกค้าจากสมอง 4 ส่วน 
       การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง 
       วิธีรับมือกับความคิดค้านทุกรูปแบบ 
       การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 
       Workshop : การออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเอง 
       กรณีศึกษา : สร้างเทคนิคปิดการขายของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการสื่อสารชนะใจลูกค้า ลดข้อขัดแย้ง
       การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ (Build Rapport) 
       เทคนิคการรับฟังในรูปแบบต่างๆ 
       เทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ 
       เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับระดับต่างๆ 
       เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ลูกค้า 
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการสื่อสารชนะใจลูกค้า
การจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดด้วยเทคนิค NLP
       เทคนิคการฟังขั้นเทพด้วย VOICE Model 
       เทคนิคการเปลี่ยนข้อจำกัดของลูกค้าเป็นเชิงบวก 
       เทคนิคการเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าด้วยแนวคิดใหม่ (Reframe) 
       เทคนิคการปรับเปลี่ยนรูปแบบของลูกค้า (Switch Pattern) 
       กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้เทคนิคต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม