หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเอาชนะแนวความคิดของลูกค้าไม่เกิดประโยชน์ต่อการขาย การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งกับลูกค้านำไปสู่การปิดการขายที่ดี พนักงานขายที่สามารถทำให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดได้ก็จะประสบความสำเร็จในงานขาย และได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างแท้จริง
“การเอาชนะข้อโต้แย้งกับลูกค้า คือ จงหลีกเลี่ยงเสีย!”
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง จะทำให้พนักงานขายสามารถที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างกรอบความคิดที่ดีต่อลูกค้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพราะมีความเข้าใจถึงตัวตนและคุณค่าของลูกค้าอย่างแท้จริง สามารถรับมือกับความคิดค้านของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ นำไปสู่การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้นและปิดการขายอย่างมืออาชีพ และยังสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการขายด้วย
ทักษะการสื่อสารชนะใจลูกค้า ลดข้อขัดแย้ง จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำให้ลูกค้าเกิดความคล้อยตามแนวความคิดของพนักงานขาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เช่น... 
       เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ (Build Rapport) 
       เทคนิคการรับฟังในรูปแบบต่างๆ 
       เทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ 
       เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับในระดับต่างๆ 
       เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของลูกค้า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง ทำให้นำไปใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการลดข้อขัดแย้งกับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจนำไปสู่ข้อขัดแย้งกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่เกิดประโยชน์ได้ ทำให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มยอดขายได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารข้อขัดแย้งเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 
       หลักการบริหารความขัดแย้ง 
       สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น 
       Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง
       คุณลักษณะของลูกค้าจากสมอง 4 ส่วน 
       การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง 
       วิธีรับมือกับความคิดค้านทุกรูปแบบ 
       การจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ 
       Workshop : การออกแบบแนวทางการพัฒนาตัวเอง 
       กรณีศึกษา : สร้างเทคนิคปิดการขายของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการสื่อสารชนะใจลูกค้า ลดข้อขัดแย้ง
       การสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ (Build Rapport) 
       เทคนิคการรับฟังในรูปแบบต่างๆ 
       เทคนิคการใช้คำถามประเภทต่างๆ 
       เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับระดับต่างๆ 
       เทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ลูกค้า 
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการสื่อสารชนะใจลูกค้า
การจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดด้วยเทคนิค NLP
       เทคนิคการฟังขั้นเทพด้วย VOICE Model 
       เทคนิคการเปลี่ยนข้อจำกัดของลูกค้าเป็นเชิงบวก 
       เทคนิคการเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าด้วยแนวคิดใหม่ (Reframe) 
       เทคนิคการปรับเปลี่ยนรูปแบบของลูกค้า (Switch Pattern) 
       กิจกรรม : การฝึกฝนการใช้เทคนิคต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม