หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการออกแบบประเมินผลโดยดัชนี - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการออกแบบประเมินผลโดยดัชนี

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การประเมินผลงานสมัยใหม่จะมักไม่ค่อยเน้นด้านพฤติกรรม แต่จะเน้นด้านผลงานเป็นหลัก เพราะหากคนมีความรับผิดชอบในผลงานจะทำให้พฤติกรรมการทำงานเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเครื่องมือสำคัญที่องค์กรนำมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และบุคคล (ตำแหน่งงาน) คือการกำหนด "ดัชนีชี้วัดผลงาน" (KPI = Key Performance Indicators) เพราะเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสำเร็จหรือล้มเหลวของหน่วยงาน และบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สามารถจ่ายผลตอบแทนตามผลงานที่เป็นไปอย่างยุติธรรมและเกิดการยอมรับจากพนักงาน นอกจากนั้นยังสามารถนำผลการประเมินไปพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน “การออกแบบประเมินผลงานโดยการกำหนดดัชนีชี้วัด ( KPI)” จึงจำเป็นยิ่งสำหรับองค์กรยุคปัจจุบันและอนาคตที่มีการแข่งขันสูง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดัชนีชี้วัด (KPI) กับการประเมินผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบประเมินผลงาน และกำหนดปัจจัยในการประเมินผลในหน่วยงานและตำแหน่งงานได้ 
2. เพื่อให้องค์กรมีแบบประเมินผลงานที่มีดัชนีชี้วัดที่สมบูรณ์ทุกตำแหน่ง ส่งผลให้การทำงานทุกจุดทุกระดับมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อให้การประเมินผลการทำงาน และจ่ายผลตอบแทนเป็นไปด้วยความยุติธรรม 
4. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน 
5. เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ในทุกสถานการณ์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความรู้ แนวคิด และความหมายของ KPI (ตัวดัชนีชี้วัด) 
ประโยชน์ของ KPI 
การกำหนด KPI ของหน่วยงานและตำแหน่งงาน 
ขั้นตอนการทำ KPI 
ตัวอย่าง KPI และแบบประเมินผลงาน 
ฝึกปฏิบัติออกแบบประเมินผลงานโดยกำหนด KPI ของแต่ละหน่วยงาน และตำแหน่งงาน 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำ KPI 
ถาม-ตอบ


แนวทางในการฝึกอบรม
  บรรยาย/ ฝึกปฏิบัติ/นำเสนอผลงาน

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก-ผู้จัดการฝ่าย, ฝ่ายบุคคล 20 คน/รุ่น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม