หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Writing a Meeting Report Techniques Training Workshop)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
จากโลกและสังคมในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมล้วนแปรเปลี่ยนไป มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรที่ประกอบธุรกิจนั้นล้วนต้องอาศัยกลยุทธ์ในการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรเพื่อให้ทันยุค ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ บุคลากรจึงจำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อกำหนด/ทบทวนทิศทางการดำเนินงาน การวางกลยุทธ์ วางแผนการ ติดตามงานและรายงานความคืบหน้าของกิจการ ตลอดจนเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอันเนื่องจากการประชุม

ดังนั้น การจัดอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม ให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนมีเทคนิคในการบันทึกและเขียนรายงานการประชุมด้วยความเข้าใจที่ประกอบไปด้วยความเชื่อมั่น ตรงตามมาตรฐาน พร้อมทั้งมีทัศนคติเชิงบวก อารมณ์ ดี มีใจรักงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งรายงานการประชุมตรงเวลา ย่อมมีผลทำให้การประชุมขององค์กรนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเขียนรายงานการประชุมที่ดีจนสามารถฝึกฝนพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม
ปัญหาและอุปสรรคการเขียนรายงานการประชุม
การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการเขียนรายงานการประชุม
การวางแผนการเขียนรายงานการประชุม
รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
การเขียนและการวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม
การใช้ภาษาเพื่อจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุม
เทคนิคการเชียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ


แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเขียนรายงานการประชุมทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น