หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Writing a Meeting Report Techniques Training Workshop)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Writing a Meeting Report Techniques Training Workshop)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
จากโลกและสังคมในปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมล้วนแปรเปลี่ยนไป มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรที่ประกอบธุรกิจนั้นล้วนต้องอาศัยกลยุทธ์ในการพัฒนาส่งเสริมบุคลากรเพื่อให้ทันยุค ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ บุคลากรจึงจำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อกำหนด/ทบทวนทิศทางการดำเนินงาน การวางกลยุทธ์ วางแผนการ ติดตามงานและรายงานความคืบหน้าของกิจการ ตลอดจนเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจำเป็นต้องมีการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอันเนื่องจากการประชุม

ดังนั้น การจัดอบรมเพื่อส่งเสริมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม ให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนมีเทคนิคในการบันทึกและเขียนรายงานการประชุมด้วยความเข้าใจที่ประกอบไปด้วยความเชื่อมั่น ตรงตามมาตรฐาน พร้อมทั้งมีทัศนคติเชิงบวก อารมณ์ ดี มีใจรักงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ส่งรายงานการประชุมตรงเวลา ย่อมมีผลทำให้การประชุมขององค์กรนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สืบต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเขียนรายงานการประชุมที่ดีจนสามารถฝึกฝนพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม
ปัญหาและอุปสรรคการเขียนรายงานการประชุม
การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการเขียนรายงานการประชุม
การวางแผนการเขียนรายงานการประชุม
รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
การเขียนและการวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม
การใช้ภาษาเพื่อจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุม
เทคนิคการเชียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ


แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม