หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียนอีเมล์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ - หลักสูตร 1 วัน
(Basic E-mail writing for international communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียนอีเมล์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ (Basic E-mail writing for international communication)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ในปัจจุบันหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศมีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจแนวคิด และวิธีการสื่อสารที่เป็นระบบให้กับพนักงาน ที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ และสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้ 
การเขียนอีเมล์เป็นสื่อที่มีความจำเป็นต่อผู้ปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงาน กับต่างประเทศแต่บางคนยังไม่มั่นใจด้วยปัญหาและอุปสรรคทางด้านภาษา ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหน่วยงานต่างๆต้องการสร้างเสริมให้พนักงานมีศักยภาพในการเขียนจดหมายอีเลคโทรนิค เพื่อติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้ดี ทั้งพนักงานที่เริ่มทำงานและพนักงานที่ได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถ ทางการใช้สื่อการเขียนอีเมล์ในการสื่อสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น และไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการของการใช้ภาษาในการสื่อสารระหว่างประเทศก่อนการนำไปใช้จริง 
เพื่อกระตุ้นวิธีคิดและสร้างสรรค์ให้เกิดแนวทางพัฒนาในการเชียนอีเมล์ในการทำงานด้านการสื่อสาร กับต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เทคนิคในการเขียนอีเมล์อย่างเป็นระบบ 
ผู้เข้าอบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและสามารถสื่อสารได้ตรงตามเป้าหมายที่หน่วยงานวางไว้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 
ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เพื่อตอบกลับ
การวางเป้าหมายของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
การใช้ภาษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
การฝึกปฏิบัติ หรือ กรณีศึกษา

แนวทางการฝึกอบรม / แนวทางการพัฒนาตามโปรแกรม
ผู้เข้าอบรมที่มีความตั้งใจจะพัฒนาตนเองด้านการเขียนอีเมล์เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ได้เปิดใจถึงปัญหาที่ประสบในการทำงานด้านการเขียนอีเมล์ โดยวิทยากรช่วยให้แสดงความคิดเห็นออกมา 
หากเป็นหน่วยงานที่มีความประสงค์พัฒนาพนักงานในด้านนี้ ควรมีการกำหนดศักยภาพของพนักงานที่ต้องการในระดับใด และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
หัวหน้างานควรได้ร่วมอบรมเพื่อสามารถติดตามการทำงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
   ปราณีเป็นพนักงานที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศทำงานมาได้ระยะหนึ่งและได้รับมอบหมายงานให้ติดต่อ กับต่างประเทศตามที่หัวหน้าสั่งให้ทำตามรูปแบบเท่านั้น แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถเจรจาทางจดหมายอีเลคโทรนิคหรือการพูดคุยให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ วันหนึ่งปราณีได้รับมอบหมายงานให้ติดต่อเจรจากับลูกค้าในประเทศอเมริกาในการขอขึ้นราคาสินค้า และในขณะเดียวกันต้องสามารถรักษายอดสั่งซื้อไว้ได้หรือเพิ่มขึ้น ทำให้ปราณีกังวลใจมากว่าจะทำได้อย่างไรและจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่หัวหน้ามอบหมายงานให้หรือไม่ 
      1. ถ้าท่านเป็นปราณีท่านจะปรึกษาใครเป็นอันดับแรก 
      2. ท่านจะเขียนอีเมล์ในลักษณะใด 
      3. ท่านจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอย่างไร 
      4. ท่านมีความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายมากเพียงใด 
      5. ท่านจะดำเนินงานอย่างไรตามลำดับเพื่อให้ประสบความสำเร็จ


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน 
 หัวหน้างาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม (รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)
แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 
1. การฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง เป็นการบรรยายในลักษณะนำเสนอแนวคิด ทฤษฎีเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้สื่อประกอบการบรรยาย 
2. การฝึกอบรมโดยใช้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กิจกรรมเสริมดังนี้ 
       การระดมสมอง 
       กรณีศึกษา
       การฝีกปฏิบัติ

อื่นๆ ที่ต้องการเพิ่มเติม
 พนักงานมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใดบ้าง 
พื้นฐานในการเขียนอีเมล์ของแต่ละคน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม