หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Business Planing Technic)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ (Business Planing Technic)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
  “แผนธุรกิจ” เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเพราะเป็นเสมือนทิศทางที่องค์กร ต้องการจะไปให้ถึงด้วยความพร้อมและความเหมาะสมขององค์กรไม่ใช่แค่ “ความฝัน” ที่อยากไป เพียงอย่างเดียวแต่ได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมินสถานการณ์ของตัวเองเทียบกับคู่แข่งขัน พร้อมกับศักยภาพที่องค์กรมีอยู่และจะขยายเพิ่ม รวมถึงวิธีดำเนินการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
การเขียน “แผนธุรกิจ” เป็นเรื่องลำบากใจของผู้บริหารและผู้จัดการหลายๆท่านเพราะไม่แน่ใจว่า ควรเขียนอย่างไรให้โดนใจผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและสามารถปฏิบัติได้จริง จึงเกิดเป็นความกังวล เครียด และเบื่อหน่ายทุกครั้งที่ต้องมีส่วนร่วมในการเขียนแผนธุรกิจ จึงทำให้องค์กรได้แผนธุรกิจที่ไม่สมบูรณ์เพราะผู้มีส่วนร่วมไม่เข้าใจในแผนธุรกิจอย่างแท้จริง การปฏิบัติตามแผนธุรกิจที่ไม่ สมบูรณ์จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 
การเข้าใจและเรียนรู้หลักพื้นฐานของ “แผนธุรกิจ” ด้วยตัวเองจะทำให้ผู้บริหาร/ผู้จัดการสามารถดำเนินการเขียนแผนธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติตามแผนธุรกิจได้ เนื่องจากเป็นผู้กำหนดและมีส่วนร่วมกับแผนธุรกิจด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสามารถนำเสนอและสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจในแผนธุรกิจได้มากขึ้น ทำให้ทีมงานปฏิบัติงานได้ตามแผนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายอย่างครบถ้วน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของแผนธุรกิจ อย่างแท้จริงว่าควรดำเนินการอย่างไรก่อนเริ่มเขียนแผนธุรกิจ 
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับประกอบในแผนธุรกิจของตัวเอง จึงเกิดความเชื่อมั่นในการเขียนแผนมากขึ้น 
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจองค์ประกอบที่ควรมีอยู่ในแผนธุรกิจ และดำเนินการร่วมโครงร่างคร่าวๆ ของแผนธุรกิจ ได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะนำไปดำเนินการจริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักพื้นฐานของการเขียนแผนธุรกิจ
       “ความฝัน” ที่ชัดเจนทำให้แผนน่าสนใจ
       รู้จัก “แผนธุรกิจ” ได้ดีและครบถ้วน
       จัดเตรียม “องค์ประกอบ” ให้พร้อม
       แผนธุรกิจสำหรับ “ใคร” บ้าง?
       ลงมือเขียนแผนด้วย “ความมั่นใจ”
       Work shop : เตรียมตัวสำหรับแผนธุรกิจของตัวเอง

กำหนดแนวทางการเขียนแผนธุรกิจ
       สรุป “ความฝัน” ให้ได้ก่อน
       วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT
       ประเมินแรงผลักดันทางธุรกิจ 5 Force
       วงจรชีวิตของสินค้า (Product Life Cycle)
       ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ (Key Success Factor)
       กลยุทธ์สำคัญที่เลือกใช้ (Strategy)
       Work shop: รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน

องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในแผนธุรกิจ
       บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summery)
       หลักการและแนวความคิด (Conceptual Idea)
       การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน (Competitive Analysis)
       แผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan)
       โครงสร้างองค์กร (Organization Structure)
       แผนงบการเงิน (Financial Plan)
       แผนปฏิบัติการ (Organization Plum)
       Work shop: ร่างแผนธุรกิจคร่าวๆ ของคุณ 

เทคนิคการทำให้ “แผนธุรกิจ” โดนใจ
       สร้างความเชื่อมั่นในแผนธุรกิจของตัวเอง
       เตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนนำเสนอ
       สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
       ประเมินผลลัพธ์ก่อนการนำเสนอ
       ปรับปรุงแผนจนกว่าจะพอใจ
       นำเสนออย่างมั่นใจ


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
      การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ 
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก 


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ 
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร