หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ (ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
หากองค์กรใดมีการจัดทำระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015 จะต้องมีการต้องมีการตรวจติดตามประเมินภายใน ในการตรวจแต่ละครั้งองค์กรจะมีการประยุกต์ใช้แนวทางการทำงานโดยใช้ PDCA เข้ามาดำเนินการและหากพบว่าในกระบวนการ Check จะต้องมีการเขียน NC/CAR จากปัญหาที่พบในแต่ละระบบ ผู้ตรวจสอบจะต้องมีการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาไขลงในเอกสารว่าเป็น CAR ประเภทใด และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทำการแก้ไขป้องกันให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามเป่าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และองค์กร
หลักสูตร เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ (ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015) เน้นการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการเขียน การตอบ CAR อย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลจากการเขียนไปรายงานให้ผู้รับผิดชอบระบบทราบถึงแนวทางและมาตรการการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจ การวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางการแก้ไขอย่างมือประสิทธิภาพ ในการเขียนตอบ CAR อย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และเครื่องมือต่างๆไปปรับใช้ การเขียนตอบ CAR อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพการบริหารทุกระบบอย่างเหมาะสม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. การค้นหาปัญหา และประเภทของปัญหาจากทุกระบบ(ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015)
2. ข้อกำหนด ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015
3. 1.ขอบข่าย
4. 2.มาตรฐานอ้างอิง
5. 3.คำศัพท์และนิยาม
6. 4.บริษัทขององค์กร
7. 5.ความเป็นผู้นำ
8. 6. การวางแผน
9. 7.การสนับสนุน
10. 8. การดำเนินงาน
11. 9.การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน
12. 10. การปรับปรุง
13. การทบทวนปัญหาด้วย 3 GEN
14. การค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย 5W 1H
15. Workshop 1: กิจกรรมการกำหนดมาตรการแก้ไข
16. เทคนิคการเขียนรายงานการแก้ไขปัญหา ระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015
17. องค์ประกอบของใบ CAR
18. เทคนิคการเขียน CAR ระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015
19. Workshop 2: กิจกรรม การเขียน CAR และประเภทของ CAR
20. สรุปการเรียนรู้


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม