หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน Job Description - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน Job Description

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  Job Description (ใบกำหนดหน้าที่) เป็นสิ่งสำคัญในการบอกว่าตำแหน่งงานนั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบาง เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติพื้นฐานได้ตรง การมอบหมายงานและการประเมินผล การปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และพัฒนา ตลอดถึงเป็นพื้นฐานรองรับเพื่อเชื่อมโยงกับระบบมาตรฐานงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น Vision Mission Objective Strategy Competency KPI ISO และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กร หากไม่มี หรือ มี Job Description แต่ไม่ได้มาตรฐานจะทำให้มีปัญหาตามมามากมาย องค์กรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำ Job Description ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับตำแหน่งงานขององค์กรนั้น ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวคิดในการจัดทำ Job Description
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติ และสามารถทำ Job Description ได้ 
3. เพื่อให้องค์กรมี Job Description และเป็นพื้นฐานในการนำระบบงานอื่นมาใช้ต่อไป 
4. เพื่อให้การจัดตำแหน่งงาน การประเมินผล และจ่ายผลตอบแทนมีความเหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
แนวคิด ความหมาย และความสำคัญของ Job Description 
ขั้นตอนการเขียน Job Description 
เทคนิคและวิธีเขียน Job Description 
แบบฟอร์มใบ Job Description 
สิ่งที่ควรระมัดระวังในการเขียน Job Description 
ฝึกปฏิบัติเขียน Job Description 
 ประโยชน์และการนำ Job Description ไปใช้   
ถาม-ตอบ


แนวทางในการฝึกอบรม
 บรยาย/ฝึกปฏิบัติ/ ถาม-ตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับ ไม่เกิน 25 คน/รุ่น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม