หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน KPI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective & Alignment KPIs for Achieve The Target)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน KPI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรสู่ความสำเร็จ (Effective & Alignment KPIs for Achieve The Target)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายโดยการใช้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index) มาดำเนินวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะการจัดทำ KPI ทำให้หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานมีเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกัน
องค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ควรให้บุคลากรในองค์กรสามารถจัดทำ KPI ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และจัดทำ KPI ของบุคคลที่สอดคล้องกับหน่วยงาน บนขอบเขตความรับผิดชอบ จะช่วยทำให้การวัดผลลัพธ์เกิดความชัดเจน สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ โดยหัวหน้างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาจัดทำ KPI ร่วมกัน
การจัดทำ KPI ที่ดีเริ่มต้นด้วยการเขียน SMART KPI ให้ชัดเจนแล้วกำหนด KPI ย่อยของแต่ละงานที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หาก KPI ของหน่อยงานใดไม่บรรลุเป้าหมายก็จะส่งผลต่อ KPI รวม ทำให้เกิดการทำงานแบบ Cross Function ได้เป็นทีมเวิร์คมากขึ้น


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ KPI ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการเขียน KPI ระดับหน่วยงานและ KPI ระดับบุคคลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในการออกแบบและจัดทำ KPI ด้วยตัวเอง จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นผลกระทบของการปฏิบัติงานโดยการทำงานข้ามสายงานที่มี KPI เป็นดัชนีชี้วัดผลงานร่วมกันได้อย่างชัดเจน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจ KPI อย่างลึกซึ้ง
      หลักการบริหารองค์กรตามเป้าหมาย (Strategic Goal)
      ความหมายของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
      ประเภทของการวัดผลลัพธ์ด้วย KPI
      รายละเอียดของ SMART KPI
      Workshop : กำหนด KPI ของตัวเอง (พอสังเขป)
หลักการเขียน KPI ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
      การเขียน KPI ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
      เทคนิคการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็น KPI
      เทคนิคการเขียน KPI ในระดับหน่วยงานให้ชัดเจน
      เทคนิคการเขียน KPI สำหรับรายบุคคล
      กิจกรรม : การกำหนด KPI ของหน่วยงานและบุคคล
เทคนิคการเขียน KPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
      หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย PDCA
      การใช้ KPI เป็นหน่วยวัดผลลัพธ์การปฏิบัติงาน
      การวางแผนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
      การระบุ KPI ให้สอดคล้องกับขอบเขตการทำงาน
      กิจกรรม : การเขียน KPI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
หลักการทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional) โดยใช้ KPI ร่วมกัน
      การกำหนด KPI ร่วมของหน่วยงานที่เหมาะสม
      การดำเนินการโดยใช้ KPI ร่วมกัน
      การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI ร่วมกัน
      การประชุมและติดตามผลลัพธ์ร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
      กิจกรรม : แนวทางการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร