หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OGSM และการนำไปใช้ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Management with OGSM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OGSM และการนำไปใช้ (Strategic Management with OGSM)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร โดยการให้ความสำคัญกับการเขียน จุดประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ หน่วยวัด และแนวทางปฏิบัติที่มีความชัดเจนและมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งระดับบนสู่การปฏิบัติงานและการทำงานร่วมกันในระดับหน่วยงาน ย่อมทำให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ
   

การเรียนรู้และเข้าใจความหมายของตาราง OGSM ในแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน และสามารถเขียนประเด็นสำคัญ และกำหนดให้มีความสอดคล้องกัน ย่อมทำให้แนวทางการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรและกลยุทธ์ของหน่วยงานสู่แผนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพได้


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจความหมายของตาราง OGSM อย่างแท้จริง สามารถนำไปเป็นแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถระบุรายละเอียดในตาราง OGSM ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กรให้เกิดการเชื่อมโยง กลยุทธ์ของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเชิงปฏิบัติการ ทั้งการวิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ด้วยตัวเอง เกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการดำเนินกิจกรรม สามารถปรับกลยุทธ์ของหน่วยงานตัวเองให้สอดคล้องกับหน่วยงานอื่นๆได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการเขียน OGSM อย่างมีคุณภาพ
      สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวความคิด
      นิยาม ความหมายของ OGSM ในการบริหารงาน
      การสร้างความเข้าใจตาราง OGSM และการนำไปใช้
      การเขียน OGSM ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
      หลักการเขียน OGSM อย่างมีคุณภาพ
      กิจกรรม : การเขียน OGSM เบื้องต้นของหน่วยงานตัวเอง (แบบฟอร์ม)
การกำหนดเป้าหมายและหน่วยวัดเชิงกลยุทธ์
      การเปรียบเทียบ OGSM V.S. OKRs
      การเขียนเป้าหมายแบบ SMART Goal
      นิยาม ความหมายของหน่วยวัดแบบต่างๆ (Measurement)
      เทคนิคการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็น KPI
      การใช้ KPI เป็นหน่วยวัดผลการปฏิบัติงาน
      กิจกรรม : การตั้งเป้าหมายและกำหนดหน่วยวัด (แบบฟอร์ม)
การสร้างกลยุทธ์ (Strategy) ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
      นิยาม ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy)
      การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันด้วย 5 Forces Model
      กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
      กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน (Functional Strategy)
      กลยุทธ์บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณค่า (SOAR Model)
      กิจกรรม : ดำเนินการสร้างกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย (Canvas)
การบริหารจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning & Management)
      การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
      การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)
      การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation)
      การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control & Evaluation)
      กิจกรรม : กำหนดแนวทางการปริหาร OGSM อย่างมีประสิทธิผล (แบบฟอร์ม)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร