คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์

(CFR) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / เทคนิคการเขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างเป้าหมายที่ท้าทายในช่วงเวลาหนึ่งๆ และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีการดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำ “เหตุ” ที่ดีในการบรรลุ “จุดประสงค์” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

OKRs เป็นเครื่องมือการสร้างผลลัพธ์ที่สะดวกและชัดเจนในการปฏิบัติ ทำให้บุคลากรเกิดผลงานได้และสอดคล้องกับเป้าหมายที่สูงมากกว่าขององค์กรอย่างครบถ้วน ทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน

หัวใจสำคัญของ OKRs คือ FACTS
       Focus : การให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆ เพียงไม่กี่เรื่อง
       Alignment : การสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันทั้งองค์กร
       Commitment : เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
       Tracking : มีการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
       Stretch : เกิดความท้าทายในการบรรลุผลลัพธ์
กุญแจแห่งความสำเร็จของการใช้เครื่องมือ OKRs คือ CFR
       Conversation : การสื่อสาร พูดคุยและการโค้ช
       Feedback : การให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
       Recognition : การสร้างวัฒนธรรมความสำเร็จและกำลังใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเครื่องมือ OKRs อย่างลึกซึ้งและสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเขียน OKRs ของตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs ขึ้นมาในองค์กร ทำให้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ชให้การสร้าง OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ OKRs (Objective & Key Results)
      ประวัติของ OKRs พอสังเขป
      ที่มาของ OKRs (Timeline of OKRs)
      ความหมายของ OKRs เชิงลึก
      ประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs
      เทคนิคการเขียน OKRs ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
      Workshop : กำหนดคุณลักษณะของ OKRs ของตัวเอง
การสร้าง OKRs และการประยุกต์ใช้กับการทำงาน
      การเปรียบเทียบ OKRs กับ MBOs
      ความเหมือนและความต่างของ OKRs และ KPI
      หัวใจสำคัญของ OKRs (FACTS)
      การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิผล
      ประเภทของ OKRs ในแต่ละจุดประสงค์
      Workshop : กำหนด OKRs ของตัวเอง
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการเขียน OKRs ด้วยตัวเอง
      การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย (Goal Setting)
      การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset)
      การมีวินัยในการทำงาน (Discipline)
      การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)
      Workshop : กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม
      กรณีศึกษา : การเขียนแผน OKRs ของตัวเอง
เทคนิคการโค้ชให้เขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
      
เทคนิคการโค้ชให้ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      เทคนิคการโค้ชให้เขียน OKRs อย่างมีประสิทธิผล
      เทคนิคการโค้ชเพื่อติดตามผลลัพธ์ (CFR)
      เทคนิคการฟัง & การใช้คำถามที่สอดคล้องกับ OKRs
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชสร้าง OKRs
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : OKRsการติดตามผลการสร้างเป้าหมาย

แสดงความคิดเห็น