หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(CFR)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างเป้าหมายที่ท้าทายในช่วงเวลาหนึ่งๆ และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีการดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำ “เหตุ” ที่ดีในการบรรลุ “จุดประสงค์” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

OKRs เป็นเครื่องมือการสร้างผลลัพธ์ที่สะดวกและชัดเจนในการปฏิบัติ ทำให้บุคลากรเกิดผลงานได้และสอดคล้องกับเป้าหมายที่สูงมากกว่าขององค์กรอย่างครบถ้วน ทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน

หัวใจสำคัญของ OKRs คือ FACTS
       Focus : การให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆ เพียงไม่กี่เรื่อง
       Alignment : การสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันทั้งองค์กร
       Commitment : เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
       Tracking : มีการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
       Stretch : เกิดความท้าทายในการบรรลุผลลัพธ์
กุญแจแห่งความสำเร็จของการใช้เครื่องมือ OKRs คือ CFR
       Conversation : การสื่อสาร พูดคุยและการโค้ช
       Feedback : การให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
       Recognition : การสร้างวัฒนธรรมความสำเร็จและกำลังใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเครื่องมือ OKRs อย่างลึกซึ้งและสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเขียน OKRs ของตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs ขึ้นมาในองค์กร ทำให้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ชให้การสร้าง OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ OKRs (Objective & Key Results)
      ประวัติของ OKRs พอสังเขป
      ที่มาของ OKRs (Timeline of OKRs)
      ความหมายของ OKRs เชิงลึก
      ประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs
      เทคนิคการเขียน OKRs ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
      Workshop : กำหนดคุณลักษณะของ OKRs ของตัวเอง
การสร้าง OKRs และการประยุกต์ใช้กับการทำงาน
      การเปรียบเทียบ OKRs กับ MBOs
      ความเหมือนและความต่างของ OKRs และ KPI
      หัวใจสำคัญของ OKRs (FACTS)
      การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิผล
      ประเภทของ OKRs ในแต่ละจุดประสงค์
      Workshop : กำหนด OKRs ของตัวเอง
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการเขียน OKRs ด้วยตัวเอง
      การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย (Goal Setting)
      การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset)
      การมีวินัยในการทำงาน (Discipline)
      การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)
      Workshop : กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม
      กรณีศึกษา : การเขียนแผน OKRs ของตัวเอง
เทคนิคการโค้ชให้เขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
      
เทคนิคการโค้ชให้ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      เทคนิคการโค้ชให้เขียน OKRs อย่างมีประสิทธิผล
      เทคนิคการโค้ชเพื่อติดตามผลลัพธ์ (CFR)
      เทคนิคการฟัง & การใช้คำถามที่สอดคล้องกับ OKRs
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชสร้าง OKRs
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร