หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(CFR)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างเป้าหมายที่ท้าทายในช่วงเวลาหนึ่งๆ และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยมีการดำเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถทำ “เหตุ” ที่ดีในการบรรลุ “จุดประสงค์” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

OKRs เป็นเครื่องมือการสร้างผลลัพธ์ที่สะดวกและชัดเจนในการปฏิบัติ ทำให้บุคลากรเกิดผลงานได้และสอดคล้องกับเป้าหมายที่สูงมากกว่าขององค์กรอย่างครบถ้วน ทำให้เครื่องมือนี้เป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน

หัวใจสำคัญของ OKRs คือ FACTS
       Focus : การให้ความสำคัญกับเรื่องหลักๆ เพียงไม่กี่เรื่อง
       Alignment : การสอดคล้องและเกี่ยวเนื่องกันทั้งองค์กร
       Commitment : เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้
       Tracking : มีการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและชัดเจน
       Stretch : เกิดความท้าทายในการบรรลุผลลัพธ์
กุญแจแห่งความสำเร็จของการใช้เครื่องมือ OKRs คือ CFR
       Conversation : การสื่อสาร พูดคุยและการโค้ช
       Feedback : การให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
       Recognition : การสร้างวัฒนธรรมความสำเร็จและกำลังใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจเครื่องมือ OKRs อย่างลึกซึ้งและสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการเขียน OKRs ของตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs ขึ้นมาในองค์กร ทำให้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโค้ชให้การสร้าง OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงกับตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจ OKRs (Objective & Key Results)
      ประวัติของ OKRs พอสังเขป
      ที่มาของ OKRs (Timeline of OKRs)
      ความหมายของ OKRs เชิงลึก
      ประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs
      เทคนิคการเขียน OKRs ให้สอดคล้องกันทั้งองค์กร
      Workshop : กำหนดคุณลักษณะของ OKRs ของตัวเอง
การสร้าง OKRs และการประยุกต์ใช้กับการทำงาน
      การเปรียบเทียบ OKRs กับ MBOs
      ความเหมือนและความต่างของ OKRs และ KPI
      หัวใจสำคัญของ OKRs (FACTS)
      การบริหาร OKRs ให้เกิดประสิทธิผล
      ประเภทของ OKRs ในแต่ละจุดประสงค์
      Workshop : กำหนด OKRs ของตัวเอง
การเตรียมบุคลากรให้พร้อมกับการเขียน OKRs ด้วยตัวเอง
      การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย (Goal Setting)
      การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset)
      การมีวินัยในการทำงาน (Discipline)
      การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)
      Workshop : กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม
      กรณีศึกษา : การเขียนแผน OKRs ของตัวเอง
เทคนิคการโค้ชให้เขียน OKRs และการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
      
เทคนิคการโค้ชให้ตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      เทคนิคการโค้ชให้เขียน OKRs อย่างมีประสิทธิผล
      เทคนิคการโค้ชเพื่อติดตามผลลัพธ์ (CFR)
      เทคนิคการฟัง & การใช้คำถามที่สอดคล้องกับ OKRs
      Role Playing : ดำเนินการโค้ชสร้าง OKRs
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ