หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง - หลักสูตร 2 วัน
(Advanced Negotiation Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง (Advanced Negotiation Techniques)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ การเจรจาต่อรองที่ดี คือ ศิลปะในการค้นหาข้อตกลงร่วมกัน”

หลักการและเหตุผล
 นักเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ จะให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการเตรียมตัวอย่างละเอียดรอบคอบ รู้จุดประสงค์และผลลัพธ์ (Outcome) ของการเจรจาต่อรอง วางแผนและขั้นตอนการเจรจาต่อรองอย่างมีระบบ เลือกรูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ตลอดจนรู้ถึงจุดที่ควรอ่อนและแข็งในช่วงเวลาในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ในซึ่งที่พวกเขาต้องการ
 การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่ควรมีในทุก ๆ คน เพราะไม่มีใครหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองได้ ดังนั้นการรู้จักหลักการในการเจรจาต่อรองที่ดี แนวความคิดในการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ กระบวนการเจรจาต่อรองให้เกิดประสิทธิผล และเทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง ก็ย่อมเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
 การประยุกต์ใช้เทคนิค ทักษะและหลักการเจรจาต่อรองอยู่บ่อย ๆ ก็จะเพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองให้เพิ่มขึ้น สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ ซึ่งเทคนิคขั้นสูงที่ประกอบใช้ในการเจรจาต่อรอง เช่น.....
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเจรจาต่อรอง
       การค้นหาความต้องการซ่อนเร้นของคู่เจรจาด้วยคำถามทรงพลัง
       การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจาเชิงลึกด้วยการฟังเชิงลึก
       การศึกษาและวิเคราะห์คู่เจรจาจากบุคลิกลักษณะภายนอก 

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียน ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างมีระบบ สามารถเตรียมตัวเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง และสร้างกระบวนการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูงไปใช้ประยุกต์กับสถานการณ์ของตัวเองได้ด้วย Style ที่เหมาะสมของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: หลักการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการเจรจาต่อรอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
      นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
      ประเภทของการเจรจาต่อรอง
      Workshop: สรุปแนวความคิดของตัวเอง
      การพัฒนาแนวความคิดของการเจรจาต่อรอง
 หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      Workshop: การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
 หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
      การวิเคราะห์ทางออกที่ดีที่สุด (Alternative)
      การกำหนดจุดตัดใจ (Point)
      การเจรจาต่อรองบนโซนที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ (Zone)
      การสร้างคุณค่าเพิ่มให้คู่เจรจา (Value)
      การประเมินการเจรจาใหม่ (Next)
      Roleplaying: การจับคู่เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
 เทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)
      การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Communication & Connection)
      การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจา (Deep Listening)
      การวิเคราะห์คู่เจรจา (Body Language)
      กิจกรรมย่อย : สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Day II: การประยุกต์ให้หลักการเจรจาต่อรองขั้นสูง
 การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
      กำหนดเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
      การวางแผนการเจรจาเชิงกลยุทธ์
      ขั้นตอนในการดำเนินการเจรจาต่อรอง
      กลยุทธ์ที่เลือกใช้ในการเจรจาต่อรอง
      Workshop: กำหนดกลยุทธ์การเจรจาด้วยตัวเอง
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
      การจูงใจให้คู่เจรจาคล้อยตามแนวความคิด
      การสร้างโปรแกรมการเจรจา (Chunking)
      การปลดข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change)
      Workshop: การประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
 การใช้คำถามขั้นสูง (Questioning) สำหรับการเจรจาต่อรอง
      คำถามเพื่อความกระจ่างชัด (Clarifying Questions)
      คำถามสร้างข้อคิดดี ๆ (Insightful Questions)
      คำถามเฉียบคม (Laser Questions)
      คำถามท้าทาย (Challenging Questions)
      คำถามชี้นำความคิด (Leading Questions)
      กิจกรรมย่อย: การสร้างชุดคำถามกับการเจรจาต่อรอง
 ประเด็นสำคัญของการเจรจาต่อรองที่ต้องพิจารณา
      อุปสรรคที่ทำให้การเจรจาไม่มีประสิทธิผล
      ความผิดพลาดทางจิตใจในการเจรจา
      การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง
      เป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเจรจาต่อรอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร