หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง - หลักสูตร 2 วัน
(Advanced Negotiation Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง (Advanced Negotiation Techniques)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ การเจรจาต่อรองที่ดี คือ ศิลปะในการค้นหาข้อตกลงร่วมกัน”

หลักการและเหตุผล
 นักเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ จะให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการเตรียมตัวอย่างละเอียดรอบคอบ รู้จุดประสงค์และผลลัพธ์ (Outcome) ของการเจรจาต่อรอง วางแผนและขั้นตอนการเจรจาต่อรองอย่างมีระบบ เลือกรูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ตลอดจนรู้ถึงจุดที่ควรอ่อนและแข็งในช่วงเวลาในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ในซึ่งที่พวกเขาต้องการ
 การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่ควรมีในทุก ๆ คน เพราะไม่มีใครหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองได้ ดังนั้นการรู้จักหลักการในการเจรจาต่อรองที่ดี แนวความคิดในการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ กระบวนการเจรจาต่อรองให้เกิดประสิทธิผล และเทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง ก็ย่อมเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
 การประยุกต์ใช้เทคนิค ทักษะและหลักการเจรจาต่อรองอยู่บ่อย ๆ ก็จะเพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองให้เพิ่มขึ้น สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ ซึ่งเทคนิคขั้นสูงที่ประกอบใช้ในการเจรจาต่อรอง เช่น.....
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเจรจาต่อรอง
       การค้นหาความต้องการซ่อนเร้นของคู่เจรจาด้วยคำถามทรงพลัง
       การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจาเชิงลึกด้วยการฟังเชิงลึก
       การศึกษาและวิเคราะห์คู่เจรจาจากบุคลิกลักษณะภายนอก 

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียน ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างมีระบบ สามารถเตรียมตัวเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง และสร้างกระบวนการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูงไปใช้ประยุกต์กับสถานการณ์ของตัวเองได้ด้วย Style ที่เหมาะสมของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: หลักการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการเจรจาต่อรอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
      นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
      ประเภทของการเจรจาต่อรอง
      Workshop: สรุปแนวความคิดของตัวเอง
      การพัฒนาแนวความคิดของการเจรจาต่อรอง
 หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      Workshop: การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
 หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
      การวิเคราะห์ทางออกที่ดีที่สุด (Alternative)
      การกำหนดจุดตัดใจ (Point)
      การเจรจาต่อรองบนโซนที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ (Zone)
      การสร้างคุณค่าเพิ่มให้คู่เจรจา (Value)
      การประเมินการเจรจาใหม่ (Next)
      Roleplaying: การจับคู่เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
 เทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)
      การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Communication & Connection)
      การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจา (Deep Listening)
      การวิเคราะห์คู่เจรจา (Body Language)
      กิจกรรมย่อย : สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Day II: การประยุกต์ให้หลักการเจรจาต่อรองขั้นสูง
 การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
      กำหนดเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
      การวางแผนการเจรจาเชิงกลยุทธ์
      ขั้นตอนในการดำเนินการเจรจาต่อรอง
      กลยุทธ์ที่เลือกใช้ในการเจรจาต่อรอง
      Workshop: กำหนดกลยุทธ์การเจรจาด้วยตัวเอง
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
      การจูงใจให้คู่เจรจาคล้อยตามแนวความคิด
      การสร้างโปรแกรมการเจรจา (Chunking)
      การปลดข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change)
      Workshop: การประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
 การใช้คำถามขั้นสูง (Questioning) สำหรับการเจรจาต่อรอง
      คำถามเพื่อความกระจ่างชัด (Clarifying Questions)
      คำถามสร้างข้อคิดดี ๆ (Insightful Questions)
      คำถามเฉียบคม (Laser Questions)
      คำถามท้าทาย (Challenging Questions)
      คำถามชี้นำความคิด (Leading Questions)
      กิจกรรมย่อย: การสร้างชุดคำถามกับการเจรจาต่อรอง
 ประเด็นสำคัญของการเจรจาต่อรองที่ต้องพิจารณา
      อุปสรรคที่ทำให้การเจรจาไม่มีประสิทธิผล
      ความผิดพลาดทางจิตใจในการเจรจา
      การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง
      เป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเจรจาต่อรอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ