คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง

(Advanced Negotiation Techniques) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ การเจรจาต่อรองที่ดี คือ ศิลปะในการค้นหาข้อตกลงร่วมกัน”

หลักการและเหตุผล
 นักเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ จะให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและการเตรียมตัวอย่างละเอียดรอบคอบ รู้จุดประสงค์และผลลัพธ์ (Outcome) ของการเจรจาต่อรอง วางแผนและขั้นตอนการเจรจาต่อรองอย่างมีระบบ เลือกรูปแบบการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ตลอดจนรู้ถึงจุดที่ควรอ่อนและแข็งในช่วงเวลาในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ในซึ่งที่พวกเขาต้องการ
 การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่ควรมีในทุก ๆ คน เพราะไม่มีใครหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองได้ ดังนั้นการรู้จักหลักการในการเจรจาต่อรองที่ดี แนวความคิดในการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ กระบวนการเจรจาต่อรองให้เกิดประสิทธิผล และเทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง ก็ย่อมเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
 การประยุกต์ใช้เทคนิค ทักษะและหลักการเจรจาต่อรองอยู่บ่อย ๆ ก็จะเพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองให้เพิ่มขึ้น สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ ซึ่งเทคนิคขั้นสูงที่ประกอบใช้ในการเจรจาต่อรอง เช่น.....
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเจรจาต่อรอง
       การค้นหาความต้องการซ่อนเร้นของคู่เจรจาด้วยคำถามทรงพลัง
       การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจาเชิงลึกด้วยการฟังเชิงลึก
       การศึกษาและวิเคราะห์คู่เจรจาจากบุคลิกลักษณะภายนอก 

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพให้กับผู้เรียน ต้องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเจรจาต่อรองอย่างมีระบบ สามารถเตรียมตัวเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง และสร้างกระบวนการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นสูงไปใช้ประยุกต์กับสถานการณ์ของตัวเองได้ด้วย Style ที่เหมาะสมของตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: หลักการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการเจรจาต่อรอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
      นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
      ประเภทของการเจรจาต่อรอง
      Workshop: สรุปแนวความคิดของตัวเอง
      การพัฒนาแนวความคิดของการเจรจาต่อรอง
 หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      Workshop: การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
 หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
      การวิเคราะห์ทางออกที่ดีที่สุด (Alternative)
      การกำหนดจุดตัดใจ (Point)
      การเจรจาต่อรองบนโซนที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ (Zone)
      การสร้างคุณค่าเพิ่มให้คู่เจรจา (Value)
      การประเมินการเจรจาใหม่ (Next)
      Roleplaying: การจับคู่เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
 เทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)
      การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Communication & Connection)
      การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจา (Deep Listening)
      การวิเคราะห์คู่เจรจา (Body Language)
      กิจกรรมย่อย : สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Day II: การประยุกต์ให้หลักการเจรจาต่อรองขั้นสูง
 การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
      กำหนดเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
      การวางแผนการเจรจาเชิงกลยุทธ์
      ขั้นตอนในการดำเนินการเจรจาต่อรอง
      กลยุทธ์ที่เลือกใช้ในการเจรจาต่อรอง
      Workshop: กำหนดกลยุทธ์การเจรจาด้วยตัวเอง
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
      การจูงใจให้คู่เจรจาคล้อยตามแนวความคิด
      การสร้างโปรแกรมการเจรจา (Chunking)
      การปลดข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change)
      Workshop: การประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
 การใช้คำถามขั้นสูง (Questioning) สำหรับการเจรจาต่อรอง
      คำถามเพื่อความกระจ่างชัด (Clarifying Questions)
      คำถามสร้างข้อคิดดี ๆ (Insightful Questions)
      คำถามเฉียบคม (Laser Questions)
      คำถามท้าทาย (Challenging Questions)
      คำถามชี้นำความคิด (Leading Questions)
      กิจกรรมย่อย: การสร้างชุดคำถามกับการเจรจาต่อรอง
 ประเด็นสำคัญของการเจรจาต่อรองที่ต้องพิจารณา
      อุปสรรคที่ทำให้การเจรจาไม่มีประสิทธิผล
      ความผิดพลาดทางจิตใจในการเจรจา
      การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรอง
      เป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเจรจาต่อรอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเจรจาต่อรองNLPNegotiation

แสดงความคิดเห็น