หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP - หลักสูตร 1 วัน
(Negotiation By NLP)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP (Negotiation By NLP)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่ดีของทุกคน เพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองไปได้ ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ กระบวนการเจรจาต่อรองให้เกิดประสิทธิผล และเทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง ก็ย่อมเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
“การเจรจาต่อรองที่ดี คือ ศิลปะในการค้นหาข้อตกลงร่วมกัน”
 หลักการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) เป็นเทคนิคที่สำคัญที่ทำให้การเข้าใจตัวเอง การเข้าใจผู้อื่น การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง จะส่งเสริมให้การเจรจาต่อรองเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะคู่เจรจาต่างมีความเข้าใจ ความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย ทำให้เกิดการเจรจาต่อรองแบบชนะทั้งคู่ (WIN : WIN Negotiation)
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลักการ NLP จะเริ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ ทำให้ดีขึ้น เช่น.....
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเจรจาต่อรอง
       การค้นหาความต้องการซ่อนเร้นของคู่เจรจาต่อรอง
       การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจาเชิงลึกด้วยการฟังเชิงรุก
       การศึกษาและวิเคราะห์คู่เจรจาจากบุคลิกลักษณะภายนอก

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ด้วยตัวผู้เรียนเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจและการเรียนรู้หลักการของ NLP ในการประยุกต์ใช้กับการเจรจาต่อรองของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทดลองปฏิบัติผ่านกิจกรรมของตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการเจรจาต่อรอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
      นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
      ประเภทของการเจรจาต่อรอง
      Workshop: สรุปแนวความคิดของตัวเอง
 เทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)
      การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Communication & Connection)
      การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจา (Deep Listening)
      การวิเคราะห์คู่เจรจา (Body Language)
      กิจกรรมย่อย : สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
      การวิเคราะห์ทางออกที่ดีที่สุด (Alternative)
      การกำหนดจุดตัดใจ (Point)
      การเจรจาต่อรองบนโซนที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ (Zone)
      การสร้างคุณค่าเพิ่มให้คู่เจรจา (Value)
      การประเมินการเจรจาใหม่ (Next)
      Roleplaying: การจับคู่เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
      การจูงใจให้คู่เจรจาคล้อยตามแนวความคิด
      การสร้างโปรแกรมการเจรจา (Chunking)
      การปลดข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change)
      Workshop: การประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร