หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP - หลักสูตร 1 วัน
(Negotiation By NLP)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP (Negotiation By NLP)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่ดีของทุกคน เพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองไปได้ ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ กระบวนการเจรจาต่อรองให้เกิดประสิทธิผล และเทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง ก็ย่อมเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
“การเจรจาต่อรองที่ดี คือ ศิลปะในการค้นหาข้อตกลงร่วมกัน”
 หลักการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) เป็นเทคนิคที่สำคัญที่ทำให้การเข้าใจตัวเอง การเข้าใจผู้อื่น การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง จะส่งเสริมให้การเจรจาต่อรองเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะคู่เจรจาต่างมีความเข้าใจ ความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย ทำให้เกิดการเจรจาต่อรองแบบชนะทั้งคู่ (WIN : WIN Negotiation)
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลักการ NLP จะเริ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ ทำให้ดีขึ้น เช่น.....
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเจรจาต่อรอง
       การค้นหาความต้องการซ่อนเร้นของคู่เจรจาต่อรอง
       การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจาเชิงลึกด้วยการฟังเชิงรุก
       การศึกษาและวิเคราะห์คู่เจรจาจากบุคลิกลักษณะภายนอก

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ด้วยตัวผู้เรียนเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจและการเรียนรู้หลักการของ NLP ในการประยุกต์ใช้กับการเจรจาต่อรองของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทดลองปฏิบัติผ่านกิจกรรมของตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการเจรจาต่อรอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
      นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
      ประเภทของการเจรจาต่อรอง
      Workshop: สรุปแนวความคิดของตัวเอง
 เทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)
      การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Communication & Connection)
      การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจา (Deep Listening)
      การวิเคราะห์คู่เจรจา (Body Language)
      กิจกรรมย่อย : สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
      การวิเคราะห์ทางออกที่ดีที่สุด (Alternative)
      การกำหนดจุดตัดใจ (Point)
      การเจรจาต่อรองบนโซนที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ (Zone)
      การสร้างคุณค่าเพิ่มให้คู่เจรจา (Value)
      การประเมินการเจรจาใหม่ (Next)
      Roleplaying: การจับคู่เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
      การจูงใจให้คู่เจรจาคล้อยตามแนวความคิด
      การสร้างโปรแกรมการเจรจา (Chunking)
      การปลดข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change)
      Workshop: การประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ