คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP

(Negotiation By NLP) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลัก NLP

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติที่ดีของทุกคน เพราะในชีวิตประจำวันของเรานั้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองไปได้ ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจหลักการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ กระบวนการเจรจาต่อรองให้เกิดประสิทธิผล และเทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง ก็ย่อมเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย
“การเจรจาต่อรองที่ดี คือ ศิลปะในการค้นหาข้อตกลงร่วมกัน”
 หลักการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) เป็นเทคนิคที่สำคัญที่ทำให้การเข้าใจตัวเอง การเข้าใจผู้อื่น การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง จะส่งเสริมให้การเจรจาต่อรองเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพราะคู่เจรจาต่างมีความเข้าใจ ความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย ทำให้เกิดการเจรจาต่อรองแบบชนะทั้งคู่ (WIN : WIN Negotiation)
 การประยุกต์ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยหลักการ NLP จะเริ่มความสามารถในการเจรจาต่อรองด้านต่างๆ ทำให้ดีขึ้น เช่น.....
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการเจรจาต่อรอง
       การค้นหาความต้องการซ่อนเร้นของคู่เจรจาต่อรอง
       การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจาเชิงลึกด้วยการฟังเชิงรุก
       การศึกษาและวิเคราะห์คู่เจรจาจากบุคลิกลักษณะภายนอก

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ด้วยตัวผู้เรียนเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจและการเรียนรู้หลักการของ NLP ในการประยุกต์ใช้กับการเจรจาต่อรองของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและทดลองปฏิบัติผ่านกิจกรรมของตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการเจรจาต่อรอง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
      นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
      ประเภทของการเจรจาต่อรอง
      Workshop: สรุปแนวความคิดของตัวเอง
 เทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)
      การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Communication & Connection)
      การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจา (Deep Listening)
      การวิเคราะห์คู่เจรจา (Body Language)
      กิจกรรมย่อย : สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
      การวิเคราะห์ทางออกที่ดีที่สุด (Alternative)
      การกำหนดจุดตัดใจ (Point)
      การเจรจาต่อรองบนโซนที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ (Zone)
      การสร้างคุณค่าเพิ่มให้คู่เจรจา (Value)
      การประเมินการเจรจาใหม่ (Next)
      Roleplaying: การจับคู่เจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
 การประยุกต์ใช้หลักการ NLP กับการเจรจาต่อรอง
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง
      การจูงใจให้คู่เจรจาคล้อยตามแนวความคิด
      การสร้างโปรแกรมการเจรจา (Chunking)
      การปลดข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change)
      Workshop: การประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเจรจาต่อรองNegotiationNLP

แสดงความคิดเห็น