หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Negotiation Skill & Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Strategic Negotiation Skill & Technique)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Negotiation Skill Strategic & Techniques) เป็นการเจรจาต่อรองแบบขั้นสูง (Advance Negotiation) ให้เกิดผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหวัง เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรอง กับเรื่องสำคัญๆ ที่เป็นทางการ จึงต้องมีการเตรียมตัว ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของคู่เจรจาอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผลการเจรจาต่อรองออกมาแบบ WIN:WIN
การเรียนรู้และเข้าใจหลักสำคัญ 5 ประการ ของการเจรจาต่อรอง ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ของการเจรจาต่อรองได้ เพราะเป็นกรอบที่สามารถใช้ดำเนินการได้อย่างครบถ้วน


          BATNA (Best Alternative To a Negotiation Agreement)
          ZOPA (Zone of Possible Agreement)

การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP (Neuro Linguistic Programming) ในการเจรจาต่อรองทำให้สามารถใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น เพราะเทคนิค NLP ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ตระหนักรู้
ความคิด ความรู้สึก ของคู่เจรจา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport) ให้เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาต่อรองได้ ทำให้สร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาต่อรองวัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการสำคัญของการเจรจาต่อรองที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญที่มีอยู่ในกระบวนการเจรจาต่อรอง สามารถใช้ในการประเมินวิเคราะห์และเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองได้อย่างมีระบบ
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ของตัวเองทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างกลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้เกิด WIN:WIN Negotiation และสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเจรจาอย่างสมบูรณ์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
      ความหมายของการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
      หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      กำหนดจุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองให้ชัดเจน
      Workshop : กำหนดแนวทางเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
การสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
      กำหนดทางเลือกอื่นที่ดีที่สุด (BATNA)
      ประเมินจุดตัดใจของการเจรจาต่อรอง
      วิเคราะห์ขอบเขตข้อตกลงที่เป็นไปได้ (ZOPA)
      สร้างคุณค่าเสริมในการเจรจาต่อรอง
      สรุปแนวทางการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
      Workshop : การเตรียมตัวสร้างกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับการเจรจาต่อรอง
      แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP (Neuro Linguistic Programming)
      เทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคการเจรจาต่อรองรอบด้าน (Chunking)
      เทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวคิดคู่เจรจา (Reframing)
      เทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วม (Agreement Frame)
      กิจกรรม : การใช้เทคนิคต่างๆในการเจรจาต่อรอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของนักเจรจาต่อรองที่ดี
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล (Personality) 4 แบบ
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      ทักษะการสื่อสารให้เกิดพลังและการจูงใจผู้อื่น
      เทคนิคการทำให้เกิด WIN:WIN Negotiation
      Workshop : การเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ