คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

(Negotiation Skill Strategic & Technique) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Negotiation Skill Strategic & Techniques) เป็นการเจรจาต่อรองแบบขั้นสูง (Advance Negotiation) ให้เกิดผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหวัง เหมาะสำหรับการเจรจาต่อรอง กับเรื่องสำคัญๆ ที่เป็นทางการ จึงต้องมีการเตรียมตัว ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของคู่เจรจาอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผลการเจรจาต่อรองออกมาแบบ WIN:WIN
การเรียนรู้และเข้าใจหลักสำคัญ 5 ประการ ของการเจรจาต่อรอง ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ของการเจรจาต่อรองได้ เพราะเป็นกรอบที่สามารถใช้ดำเนินการได้อย่างครบถ้วน    - BATNA (Best Alternative To a Negotiation Agreement)
    - ZOPA (Zone of Possible Agreement)การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP (Neuro Linguistic Programming) ในการเจรจาต่อรองทำให้สามารถใช้ทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น เพราะเทคนิค NLP ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ตระหนักรู้
ความคิด ความรู้สึก ของคู่เจรจา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport) ให้เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาต่อรองได้ ทำให้สร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาต่อรอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการสำคัญของการเจรจาต่อรองที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญที่มีอยู่ในกระบวนการเจรจาต่อรอง สามารถใช้ในการประเมินวิเคราะห์และเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองได้อย่างมีระบบ
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ในสถานการณ์ของตัวเองทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างกลยุทธ์การเจรจาต่อรองให้เกิด WIN:WIN Negotiation และสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเจรจาอย่างสมบูรณ์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
       ความหมายของการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
       หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
       กำหนดจุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองให้ชัดเจน
       Workshop : กำหนดแนวทางเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
การสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
       กำหนดทางเลือกอื่นที่ดีที่สุด (BATNA)
       ประเมินจุดตัดใจของการเจรจาต่อรอง
       วิเคราะห์ขอบเขตข้อตกลงที่เป็นไปได้ (ZOPA)
       สร้างคุณค่าเสริมในการเจรจาต่อรอง
       สรุปแนวทางการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
       Workshop : การเตรียมตัวสร้างกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับการเจรจาต่อรอง
       แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP (Neuro Linguistic Programming)
       เทคนิคการสร้างคุณภาพในการเจรจาต่อรอง
       เทคนิคการเจรจาต่อรองรอบด้าน (Chunking)
       เทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวคิดคู่เจรจา (Reframing)
       เทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วม (Agreement Frame)
       กิจกรรม : การใช้เทคนิคต่างๆในการเจรจาต่อรอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของนักเจรจาต่อรองที่ดี
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล (Personality) 4 แบบ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการเจรจาต่อรอง
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       ทักษะการสื่อสารให้เกิดพลังและการจูงใจผู้อื่น
       เทคนิคการทำให้เกิด WIN:WIN Negotiation
       Workshop : การเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เจรจาต่อรองNegotiationงานเชิงกลยุทธ์

แสดงความคิดเห็น