คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรประสบความสำคัญคือ “คน” ซึ่งก็หมายถึงบุคลากรภายในองค์กรนั้นเอง ปัจจุบันในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยู่ทุกๆ องค์กร ประกอบไปด้วย
     กลุ่ม Baby Boomer (เกิดปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นไป)
     กลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2511- พ.ศ.2525)
     กลุ่ม Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2526- พ.ศ. 2540)
 กลุ่ม Generation Y จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในองค์กรต่างๆ และกำลังเติบโตเพื่อมาแทนตำแหน่งของ Generation X ในปัจจุบัน ซึ่งก็จะไปแทนที่ Baby Boomer ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่หัวหน้างานส่วนใหญ่ไม่สามารถบริหาร ปกครอง Generation Y ให้เพิ่มประสิทธิผลขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการสูญเสีย Gen Y ไปเป็นจำนวนมาก
 วัฒนธรรมการเข้าออกจากองค์กรของ Gen Y ถือเป็นเรื่องปกติแล้วหากสามารถทำ Gen Y มีความภักดีและมุ่งมั่นทำงานให้กับองค์กรมากขึ้น ก็จะส่งผลให้องค์กรไม่สูญเสียบุคลากรที่ดีไป ดังนั้น หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา Gen Y อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 การเรียนรู้และเข้าใจ Gen Y อย่างแท้จริงจะทำให้เรามีเทคนิคในการเจียระไน Gen Y ให้เพิ่มคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยตัวของ Gen Y เอง ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานที่พร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองในการเรียนรู้และค้นหาความต้องการของ Gen Y เป็นที่ยอมรับของ Gen Y ได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ของหัวหน้างานที่มีต่อ Gen Y ให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น
 เพื่อทำให้หัวหน้างานมีเทคนิคในการเข้าใจ Gen Y และทำให้ Gen Y เข้าใจความหวังดีของหัวหน้ามากขึ้น
 เพื่อสร้างเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่สามารถพัฒนา Gen Y และเพิ่มคุณค่าในตัว Gen Y เพิ่มขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดใหม่
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y
       รู้จักและเข้าใจ Gen Y ให้ลึกซึ้ง
       ความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y
       Workshop: ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเอง
 แนวทางการพัฒนา Gen Y ให้มีประสิทธิผล
       อุปสรรคของการพัฒนา Gen Y
       ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบัน
       เทคนิคการทำให้ Gen Y ปลื้มหัวหน้า
       การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนา Gen Y ของตัวเอง
 การเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร
       ธรรมชาติของ Gen Y ที่หัวหน้าควรรู้
       มองจุดเด่น ท้าทาย และให้โอกาส
       สร้าง Gen Y ให้เป็น Talent อย่างง่ายๆ
       จูงใจให้ Gen Y ปรับเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
       Workshop: กิจกรรมเจียระไน Gen Y ให้เป็น Talent
       กรณีศึกษา: สร้าง Gen Y ให้เป็น Talent
 การเตรียมความพร้อมกับองค์การยุคใหม่ของหัวหน้างาน
       พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
       การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับทุก Generation
 การบ้านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Gen Yทักษะการคิดภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น