หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรประสบความสำคัญคือ “คน” ซึ่งก็หมายถึงบุคลากรภายในองค์กรนั้นเอง ปัจจุบันในแต่ละองค์กรจะมีกลุ่มบุคคลต่าง Generation กันอยู่ทุกๆ องค์กร ประกอบไปด้วย
     กลุ่ม Baby Boomer (เกิดปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นไป)
     กลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2511- พ.ศ.2525)
     กลุ่ม Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2526- พ.ศ. 2540)
 กลุ่ม Generation Y จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในองค์กรต่างๆ และกำลังเติบโตเพื่อมาแทนตำแหน่งของ Generation X ในปัจจุบัน ซึ่งก็จะไปแทนที่ Baby Boomer ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่หัวหน้างานส่วนใหญ่ไม่สามารถบริหาร ปกครอง Generation Y ให้เพิ่มประสิทธิผลขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการสูญเสีย Gen Y ไปเป็นจำนวนมาก
 วัฒนธรรมการเข้าออกจากองค์กรของ Gen Y ถือเป็นเรื่องปกติแล้วหากสามารถทำ Gen Y มีความภักดีและมุ่งมั่นทำงานให้กับองค์กรมากขึ้น ก็จะส่งผลให้องค์กรไม่สูญเสียบุคลากรที่ดีไป ดังนั้น หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับการพัฒนา Gen Y อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
 การเรียนรู้และเข้าใจ Gen Y อย่างแท้จริงจะทำให้เรามีเทคนิคในการเจียระไน Gen Y ให้เพิ่มคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยตัวของ Gen Y เอง ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานที่พร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองในการเรียนรู้และค้นหาความต้องการของ Gen Y เป็นที่ยอมรับของ Gen Y ได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดใหม่ของหัวหน้างานที่มีต่อ Gen Y ให้เป็นเชิงบวกมากขึ้น
 เพื่อทำให้หัวหน้างานมีเทคนิคในการเข้าใจ Gen Y และทำให้ Gen Y เข้าใจความหวังดีของหัวหน้ามากขึ้น
 เพื่อสร้างเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่สามารถพัฒนา Gen Y และเพิ่มคุณค่าในตัว Gen Y เพิ่มขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวคิดใหม่
       ความท้าทายของการพัฒนา Gen Y
       รู้จักและเข้าใจ Gen Y ให้ลึกซึ้ง
       ความเชื่อแนวใหม่เกี่ยวกับ Gen Y
       Workshop: ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเอง
 แนวทางการพัฒนา Gen Y ให้มีประสิทธิผล
       อุปสรรคของการพัฒนา Gen Y
       ความแตกต่างของ Generation ปัจจุบัน
       เทคนิคการทำให้ Gen Y ปลื้มหัวหน้า
       การพัฒนา Gen Y ในฐานะโค้ช
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนา Gen Y ของตัวเอง
 การเจียระไน Gen Y ให้มีคุณค่าในองค์กร
       ธรรมชาติของ Gen Y ที่หัวหน้าควรรู้
       มองจุดเด่น ท้าทาย และให้โอกาส
       สร้าง Gen Y ให้เป็น Talent อย่างง่ายๆ
       จูงใจให้ Gen Y ปรับเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร
       Workshop: กิจกรรมเจียระไน Gen Y ให้เป็น Talent
       กรณีศึกษา: สร้าง Gen Y ให้เป็น Talent
 การเตรียมความพร้อมกับองค์การยุคใหม่ของหัวหน้างาน
       พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
       การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       การสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับทุก Generation
 การบ้านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง