หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิต - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching & Counselling Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิต (Coaching & Counselling Technique)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากับกลุ่มบุคลากรที่ต้องการรับคำปรึกษาเชิงลึก ต้องให้ความสำคัญกับส่วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง (Ice Berg) ของบุคคลนั้นๆให้ชัดเจน ด้วยการเรียนรู้และใช้ Satir Model เป็นกรอบในการประเมินและสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ขอรับคำปรึกษา
การสื่อสารอย่างสันติ (Non-Violent Communication) เป็นกระบวนการทำงานร่วมกับผู้ขอคำปรึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการรับฟังเชิงลึก ทำให้ผู้พูดคุยเกิดความรู้สึกสบายใจ และได้แสดงความรู้สึกของตัวเองอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่างๆได้อย่างครบถ้วน
  เทคนิคการให้คำปรึกษาในรูปแบบ Coaching & Counselling ช่วยให้ผู้ขอรับคำปรึกษาปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเอง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีแนวทางที่จะกลับไปดำเนินชีวิตด้วยความสุข และเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น เช่น...
      อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้เห็นคุณค่า (Value) ในตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้การ์ด (Card) ดำเนินการ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้เรื่องเล่า (Storytelling)ให้คำปรึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ อย่างลึกซึ้งในการนำไปใช้กับบุคลากรที่ต้องการด้านสุขภาพจิตอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติกับผู้ขอรับการปรึกษาอย่างมีรูปแบบประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริง จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองและมั่นใจในการนำไปใช้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างการให้คำปรึกษาต่างๆ ใน Class สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการดูแลสุขภาพจิตของผู้ขอคำปรึกษา
      อบรม สัมมนา หลักการและแนวความคิดของ Satir Model
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้ภูเขาน้ำแข็ง (Ice berg) เชิงลึก
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสันติ (Non-Violent Communication)
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการใช้ NVC กับการให้คำปรึกษา
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การใช้ NVC กับกรณีศึกษา
เทคนิคการทำให้เห็น คุณค่า (Value) ในตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคทำให้เกิดความชัดเจนในตัวเอง (Clarify)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามด้วยการใช้คำคุณค่า
      อบรม สัมมนา เทคนิคการให้ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
      อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกปฏิบัติในรูปแบบ Triad
เทคนิคการใช้การ์ด (Card) ดำเนินการ
      อบรม สัมมนา การใช้ การ์ดรูปภาพ สำรวจตัวเอง
      อบรม สัมมนา การใช้ การ์ดรูปภาพ 3 รูป เชื่อมโยงคุณค่า
      อบรม สัมมนา การใช้ การ์ดคำ สร้างแนวความคิดดีๆ
      อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง
เทคนิคการใช้เรื่องเล่า (Storytelling) ให้คำปรึกษา
      อบรม สัมมนา เรื่องราวเชิงเปรียบเปรย (Metaphor)
      อบรม สัมมนา เรื่องราวประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษา (Success Case)
      อบรม สัมมนา เรื่องราวจากหนังสือ/บทความดีๆ
      อบรม สัมมนา Role Playing: การสร้างเรื่องเล่า (Storytelling) ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ