หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิต - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching & Counselling Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาสุขภาพจิต (Coaching & Counselling Technique)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยากับกลุ่มบุคลากรที่ต้องการรับคำปรึกษาเชิงลึก ต้องให้ความสำคัญกับส่วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง (Ice Berg) ของบุคคลนั้นๆให้ชัดเจน ด้วยการเรียนรู้และใช้ Satir Model เป็นกรอบในการประเมินและสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้ขอรับคำปรึกษา
การสื่อสารอย่างสันติ (Non-Violent Communication) เป็นกระบวนการทำงานร่วมกับผู้ขอคำปรึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการรับฟังเชิงลึก ทำให้ผู้พูดคุยเกิดความรู้สึกสบายใจ และได้แสดงความรู้สึกของตัวเองอย่างเต็มที่ ทำให้เกิดความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่างๆได้อย่างครบถ้วน
  เทคนิคการให้คำปรึกษาในรูปแบบ Coaching & Counselling ช่วยให้ผู้ขอรับคำปรึกษาปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเอง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีแนวทางที่จะกลับไปดำเนินชีวิตด้วยความสุข และเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น เช่น...
      อบรม สัมมนา เทคนิคการทำให้เห็นคุณค่า (Value) ในตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้การ์ด (Card) ดำเนินการ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้เรื่องเล่า (Storytelling)ให้คำปรึกษา

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ อย่างลึกซึ้งในการนำไปใช้กับบุคลากรที่ต้องการด้านสุขภาพจิตอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติกับผู้ขอรับการปรึกษาอย่างมีรูปแบบประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริง จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเองและมั่นใจในการนำไปใช้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างการให้คำปรึกษาต่างๆ ใน Class สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละเหตุการณ์ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการดูแลสุขภาพจิตของผู้ขอคำปรึกษา
      อบรม สัมมนา หลักการและแนวความคิดของ Satir Model
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้ภูเขาน้ำแข็ง (Ice berg) เชิงลึก
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสันติ (Non-Violent Communication)
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการใช้ NVC กับการให้คำปรึกษา
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การใช้ NVC กับกรณีศึกษา
เทคนิคการทำให้เห็น คุณค่า (Value) ในตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคทำให้เกิดความชัดเจนในตัวเอง (Clarify)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามด้วยการใช้คำคุณค่า
      อบรม สัมมนา เทคนิคการให้ย้อนอดีตค้นหาคุณค่า
      อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกปฏิบัติในรูปแบบ Triad
เทคนิคการใช้การ์ด (Card) ดำเนินการ
      อบรม สัมมนา การใช้ การ์ดรูปภาพ สำรวจตัวเอง
      อบรม สัมมนา การใช้ การ์ดรูปภาพ 3 รูป เชื่อมโยงคุณค่า
      อบรม สัมมนา การใช้ การ์ดคำ สร้างแนวความคิดดีๆ
      อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง
เทคนิคการใช้เรื่องเล่า (Storytelling) ให้คำปรึกษา
      อบรม สัมมนา เรื่องราวเชิงเปรียบเปรย (Metaphor)
      อบรม สัมมนา เรื่องราวประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษา (Success Case)
      อบรม สัมมนา เรื่องราวจากหนังสือ/บทความดีๆ
      อบรม สัมมนา Role Playing: การสร้างเรื่องเล่า (Storytelling) ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร