หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Mentoring Technique for Talent Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (Mentoring Technique for Talent Development)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บริษัทที่มีการจัดการที่ดี จะให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งที่มีความชัดเจนเป็นระบบ และวิธีการที่ไม่ชัดเจน คือ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการกับพนักงาน อันได้แก่ การสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานขยายขีดความรู้ และปลูกฝังค่านิยมที่เป็นที่ต้องการขององค์กร
ผู้บริหารที่ได้รับบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร เพื่อให้คำปรึกษาและดูแลกลุ่มพนักงานดาวเด่น (Talent) จะช่วยทำให้พัฒนากลุ่มบุคคลดังกล่าวให้เติบโตด้วยกรอบความคิดที่ดี (Mindset) เกิดความภักดีและผูกพันในองค์กร (Engagement) เพิ่มมากขึ้น เหมือนพี่เลี้ยงในองค์กร ที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และจิตใจที่ดี
การพัฒนาทักษะต่างๆ ของพี่เลี้ยง ช่วยทำให้พี่เลี้ยงสามารถปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร โดยการให้คำปรึกษาดูแล ทั้งความรู้ ความสามารถ และการดำเนินชีวิตของบุคลากร ซึ่งนอกจากจะทำให้ผลการปฏิบัติงานที่ดี เติบโตตามเส้นทางสายอาชีพอย่างมั่นใจ ลดการลาออกจากตำแหน่งของพนักงานได้เป็นอย่างดี เพราะคอยดูแลในช่วงเวลาที่บุคลากรต้องการความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงที่ไม่ใช่หัวหน้างานโดยตรง


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยงได้อย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทดังกล่าว
เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคการสอนแนะ (Coaching) ปรึกษาและดูแล (Mentoring) ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้ตามสภาวะที่เหมาะสมด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ ของการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีในเชิงปฏิบัติการจนเกิดความมั่นใจในการนำไปประยุกต์ใช้
เพื่อทำให้ผู้เรียนออกแบบแนวทางการเป็นพี่เลี้ยงใน Style ของตัวเอง ในการพัฒนาบุคลากร (น้องเลี้ยง) ได้ตามคุณลักษณะและแนวทางการเติบโตของเขาได้อย่างเหมาะสม


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สร้างกรอบความคิดการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
   อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดการพัฒนาทีมงาน
   อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากรด้วยบทบาทต่างๆ
   อบรม สัมมนา การสอนแนะ (Coaching) คืออะไร?
   อบรม สัมมนา การปรึกษาและดูแล (Mentoring) คืออะไร?
   อบรม สัมมนา ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring
   อบรม สัมมนา Workshop : สร้างกรอบความคิดการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาตัวเองในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
   อบรม สัมมนา โค้ช (Coach) V.S. พี่เลี้ยง (Helper)
   อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่สำคัญของพี่เลี้ยง
   อบรม สัมมนา กระบวนการในการทำหน้าที่พี่เลี้ยง
   อบรม สัมมนา แนวความคิดของระบบพี่เลี้ยง (Mentor)
   อบรม สัมมนา คุณลักษณะของพี่เลี้ยงที่ดี
   อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาตัวเองในฐานะพี่เลี้ยง
การพัฒนาทักษะของบทบาทการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor Skill)
   อบรม สัมมนา การสร้างการเข้ากันได้ร่วมกัน (Build Rapport)
   อบรม สัมมนา การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
   อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
   อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
   อบรม สัมมนา การให้กำลังใจด้านจิตใจ (Motivation)
   อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะต่างๆ
การประยุกต์การให้คำปรึกษาและดูแลบุคลากรในองค์กร
   อบรม สัมมนา สร้างแนวคิดจากหนังสือ “มีเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยง”
   อบรม สัมมนา เทคนิคการให้คำปรึกษาด้านจิตใจ (Counselling)
   อบรม สัมมนา เทคนิคการให้ความช่วยเหลือการทำงาน (Consulting)
   อบรม สัมมนา ข้อควรระวังของการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร
   อบรม สัมมนา Role Playing : การประยุกต์ใช้เทคนิคในฐานะพี่เลี้ยง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร