หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการขับเคลื่อนผลลัพธ์ - หลักสูตร 2 วัน
(Business Process Improvement (BPI) - Driving Great Results)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อการขับเคลื่อนผลลัพธ์ (Business Process Improvement (BPI) - Driving Great Results)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการ/แนวความคิด
การขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์ตามความคาดหวัง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
การวางรากฐานให้องค์กรเตรียมพร้อมและสร้างศักยภาพในการรับมือกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถือเป็นความท้าทายของผู้นำหน่วยธุรกิจ/องค์กร ที่กำลังนำพาหน่วยธุรกิจ/องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ความท้าทายเชิงกรอบความคิดของผู้นำ คือขุมพลังอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ ที่ส่งผ่านในการค้นหาและดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในองค์กรออกมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ผู้นำอำนวยการ (Facilitator) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกรอบความคิดของสมาชิก อันนำมาสู่พฤติกรรมแห่งความสำเร็จ ให้มีจุดมุ่งหมายและการปฏิบัติที่ชัดเจน และร่วมมือ
ผู้นำวางกรอบกลยุทธ์ของการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ผ่านขั้นตอนการดำเนินงาน, เครื่องมือ และการสนับสนุนทีมงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะผู้นำและมีความพร้อมในเชิงกรอบความคิด ขั้นตอนการดำเนินงานและเครื่องมือ รวมไปถึงการบริหารงานให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีส่วนร่วมของทีมงานได้อย่างเต็มที่และเต็มใจ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ และมุ่งมั่นในการพัฒนากรอบความคิดของตนเอง เพื่อสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ และบรรยากาศในการทำงาน
เข้าใจหลักการ และสามารถนำขั้นตอนการดำเนินงาน BPI ทั้ง 7 ขั้นตอนเข้าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ของตนเอง
เข้าใจ และเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจจากข้อมูล
สร้างความเข้าใจในกระบวนการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบของการประเมินสถานการณ์ และการวิเคราะห์ปัญหา
ได้แนวทางในการสนับสนุนทีมงานในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจแบบบูรณาการด้วยกรอบความคิด ขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
การเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทางธุรกิจ กับความคาดหวังของผลลัพธ์
การสำรวจสถานการณ์ทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา ความคาดหวังของผลลัพธ์ทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา ความท้าทายเชิงกรอบความคิด และวิถีทางแห่งผู้นำ
      อบรม สัมมนา Workshop “ส่องธุรกิจของเรา ด้วย 6 คำถาม”
กับดักทางความคิด ของผู้นำ BPI
      อบรม สัมมนา ประเด็นที่มักเป็นอุปสรรค
      อบรม สัมมนา องศาแห่งความเป็นอิสระกับการพิชิตเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา แนวทางการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงกับดัก
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา “เมื่อผู้นำ ฟังแล้วเงียบ”
คน ศักยภาพ และความเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา วงจรพฤติกรรม
      อบรม สัมมนา สภาวะที่ดีของคนกับการพร้อมเดินหน้า
      อบรม สัมมนา ทักษะผู้นำในการดึงศักยภาพและสำนึกรับผิดชอบของทีมงาน
      อบรม สัมมนา แนวทางการสื่อสารของผู้นำ แบบ GROW MODEL
      อบรม สัมมนา Workshop การฟังเพื่อจับประเด็น ,การถามเพื่อกระตุ้นความคิด ,การฟีดแบคสร้างแรงจูงใจ และการสร้างบทสนทนา
ขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ - BPI 7 ขั้นตอน
      อบรม สัมมนา การค้นหาและคัดเลือกปัญหา
      อบรม สัมมนา การสำรวจสภาพปัจจุบันและการตั้งเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การวางแผนการดำเนินการ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
      อบรม สัมมนา การเลือกและลงมือแก้ไข
      อบรม สัมมนา การตรวจสอบและประเมินผล
      อบรม สัมมนา การสร้างมาตรฐาน
เครื่องมือสนับสนุนในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สถานการณ์
      อบรม สัมมนา แผนภาพพาเรโต้
      อบรม สัมมนา แผนผังกระบวนการ
      อบรม สัมมนา ผัง Impact&Complexity Matrix
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหา (Why-Why)
การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ทักษะฯลฯเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา การสนทนาเพื่อกระตุ้นทีมงานในการขับเคลื่อนและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ
      อบรม สัมมนา การสนทนาเพื่อดึงศักยภาพที่มีของทีมงาน ณ? จุดปฏิบัติงาน (ตามขั้นตอนการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ) เพื่อให้เกิดแนวทางใหม่ๆ
      อบรม สัมมนา การทำ Role Play
      อบรม สัมมนา บันทึกสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning Based) และรูปแบบการโค้ช (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้และมีความปรารถนาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ในรูปแบบหรือสไตล์ของผู้เรียน
ในระหว่างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      อบรม สัมมนา ผู้สอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียน มีการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหรืออยากเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงๆ
      อบรม สัมมนา ผู้สอนจะชักชวนให้ผู้เรียนกลับมาสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันของตนเอง รวมถึงกรอบความคิดของตนเองให้มีความชัดเจนและเพียงพอ จนเกิดการยอมรับและมองเห็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงนั้น
      อบรม สัมมนา ผู้เรียนมีหน้าที่ในการนำข้อมูลความรู้ใหม่ๆ จากวิทยากรและจากเพื่อนในชั้น ผสมผสานเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิม เพื่อสร้างทางเลือกในการตอบสนองหรือดำเนินการกับสถานการณ์ที่ตนเองจะต้องเผชิญ หรือก้าวข้ามไปให้ถึงเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ผู้เรียนมีหน้าที่ตัดสินใจ และสร้างพันธะสัญญากับตัวเองในการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ภายหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      อบรม สัมมนา ผู้เรียนประเมินตนเองถึงระดับความสามารถในการดำเนินการตามที่สร้างพันธะสัญญาเอาไว้ รวมถึงระดับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา ผู้เรียนสามารถบอกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินการที่ผ่านมา และปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายใหม่ที่ตั้งใจไว้

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม