หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มผลงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรด้วย PDCA - หลักสูตร 1 วัน
(PDCA for Daily Productivity Improvement in Your Organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มผลงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรด้วย PDCA (PDCA for Daily Productivity Improvement in Your Organization)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การเพิ่มผลผลิต (Productivity) ทำไมถึงมีความสำคัญกับองค์กร?
ผลงาน หรือ ผลผลิต คือ ผลสะท้อนความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของแต่ละองค์กรว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด ถ้าในแต่ละกระบวนการขององค์กร มีผลผลิตที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและผลผลิตในภาพรวมขององค์กรดีไปด้วย แต่ถ้าผลผลิตแต่ละกระบวนการไม่ดี ก็ย่อมส่งผลต่อภาพรวมที่ไม่ดีตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าองค์กรจะมีผลผลิตที่ได้ก็เกิดจากการร่วมมือกันสร้างผลผลิตที่ดีในแต่ละกระบวนการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของทุกคนในองค์กร ในการเพิ่มผลงานและรักษาการเติบโตขององค์กรไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่อง
 - แนวทางที่สำคัญในการเพิ่มผลการทำงานของแต่ละกระบวนการ มี 3 แนวทางด้วยกัน คือ
     1. การค้นหาโอกาสในการพัฒนาการทำงานตัวเองให้ดีขึ้น
     2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้หมดไป และ
     3. รักษามาตรฐานของกระบวนการที่ดีไว้ให้ได้

 - ซึ่งทั้ง 3 แนวทางนี้จะสำเร็จได้ องค์กรจำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง คือ
     1. สร้างการรับรู้ : สร้างความเข้าใจและสื่อสารกับทุกคนในองค์กรถึงแนวคิดการเพิ่มผลผลิต ตระหนักสาเหตุและความจำเป็นในการปรับปรุงและการมีส่วนร่วมจากทุกคน
     2. ส่งเสริมทักษะสำคัญ : พัฒนาทักษะที่สำคัญในการวิเคราะห์การทำงานปัจจุบันและค้นหาโอกาสเพื่อการพัฒนาการทำงาน เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการคิด ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
     3. สร้างให้เกิดความสำเร็จระยะสั้น : ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสำเร็จในเป้าหมายระยะสั้นโดยง่าย (short-term wins)
     4. ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในระยะยาว : ขยายการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งซัพพลายเช่น ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานร่วมกันให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน(long-term wins)

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ทั้ง 4 จะสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยแรงผลักดันที่สำคัญจากผู้บริหาร ด้วยการสื่อสารอย่างชัดเจนถึงแนวทางที่องค์กรต้องการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน มีโอกาสหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรให้สำเร็จได้

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน (Plan) เพื่อกำหนดแนวทางและปัจจัยที่จำเป็นในการพัฒนางาน การลงมือปฏิบัติ (Do) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงการตรวจสอบ (Check) เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สุดท้ายพนักงานทุกคนควรต้องพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหา (Act) รวมถึงปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการและความสำคัญของเพิ่มผลผลิตในงานประจำของตนเอง
2. เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และเทคนิคที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญต่อองค์กรได้
4. สามารถนำเสนอและกำหนดแนวทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในองค์กรได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
9:00 - 10:30
      อบรม สัมมนา
1. เปลี่ยนงานเดิมให้เพิ่มประสิทธิภาพ
             • อธิบายถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเราสามารถเปลี่ยนงานเดิมที่ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
             • อธิบายถึงผลดีต่อองค์กร ต่อลูกค้าและต่อตัวพนักงานเอง เมื่องานมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ก็ดี การทำงานก็ง่าย
             - วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา 2. วิธีเอาชนะปัญหาด้วยความท้าทายในงานปัจจุบัน
             • อธิบายให้เห็นว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีความท้าทายและอุปสรรค
             • เปลี่ยนปัญหาให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร
             • ถ้าเราเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ไขได้จะส่งผลดีอย่างไร
             • การวางแผนที่ดีและลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพเอาชนะปัญหาได้อย่างไร
             - วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นประโยชน์ของปัญหา
      อบรม สัมมนา 3. ทัศนคติอย่างไรจำเป็นต่อการเติบโต
             • ทัศนคติที่เป็นบวก (Positive thinking) & Growth Mindset ดีอย่างไร
             • ทัศนคติที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหา (ยอมรับฟัง และเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเหนือส่วนตัว)
             • ทัศนคติที่ดีเกิดขึ้นได้และเปลี่ยนให้เป็นพลังสู่ความสำเร็จได้
             - วัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงและปัญหา ต่อเนื่องจากหัวข้อก่อนหน้า รวมกับทัศนคติที่ดีจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในงานได้
      อบรม สัมมนา 4. ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ
             • เมื่อเราได้เป้าหมายมาแล้วเราควรทำอย่างไรถึงสำเร็จ (Gap Management)
             • How to win ทำอย่างไรให้เป้าหมายสำเร็จ
             • เข้าใจเป้าหมาย, เข้าใจสถานะปัจจุบัน, วางแผนเพื่อความสำเร็จ
             • เป้าหมายต้องสอดคล้องกัน ระยะสั้น-กลาง-ยาว , เล็ก-กลาง-ใหญ่
             • (บรรลุทั้งระบบไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง) ต้องรู้ว่าถ้าเป้าหมายสำเร็จจะกระทบกับอะไรบ้าง
             - วัตถุประสงค์ ให้พนักงานให้ความสำคัญกับเป้าหมายและการร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
      อบรม สัมมนา 5. กิจกรรม 1: การค้นหาปัญหาในงานและการตั้งเป้าหมายเพื่อการ
             - เพื่อให้ทุกคนได้คิดถึงงานตัวเองในปัจจุบัน ทั้งเป้าหมายและปัญหาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผน และตระหนักถึงความสำคัญ
10:30 - 12:00
      อบรม สัมมนา 6
. ทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร?
             • การพัฒนาองค์กรเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกัน
             • การทำสิ่งเล็กน้อยแต่สม่ำเสมอช่วยให้สำเร็จได้อย่างไร
             • การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเริ่มได้จากงานตัวเอง
             • ทุกวัน ทุกที่ ทุกคน
             - วัตถุประสงค์ ให้พนักงานเข้าใจว่าการพัฒนาองค์กร ทำได้ไม่ต้องรอ และเป็นหน้าที่ของตัวเอง ให้ความสำคัญกับเป้าหมายและการร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
      อบรม สัมมนา 7. เพิ่มประสิทธิภาพให้สำเร็จด้วยเทคนิคอย่างง่ายแต่ทรงพลัง (PDCA)
             • ทบทวนความรู้ PDCA อันไหนสำคัญที่สุด
             • PDCA ข้อจำกัดและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สำเร็จ
      อบรม สัมมนา 8. วางแผนอย่างไรให้สำเร็จ (Plan)
             • วางแผนให้สำเร็จต้องเริ่มจากอะไรบ้าง
             • แผนต้องชัดเจน ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
             • กิจกรรม 2: การใช้ PDCA ให้ทรงพลังตั้งแต่ต้น
      อบรม สัมมนา 9. มีแผนหลัก แผนรอง แผนสำรองและแผนฉุกเฉิน (ถ้า...แล้ว)
             - วัตถุประสงค์ ให้พนักงานเข้าใจหลักในการวางแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมาย
13:00 - 14:30
      อบรม สัมมนา 10. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) คิดครบจบปัญหา
               - การวางแผนต้องมองให้ขาด ครบถ้วนในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยหลักการคิดเชิงระบบ คือ มองทุกอย่างเชื่อมโยงและส่งผลถึงกัน
      อบรม สัมมนา 11. เปลี่ยนแผนเป็นภาพอย่างไรให้ทำงานง่าย (Do)
               - ต้องทำแผนการปฏิบัติที่เห็นภาพชัดเจน เป็นภาพเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการจดจำและปฏิบัติตาม ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติไปจนถึงผลลัพธ์
      อบรม สัมมนา 12. เทคนิคการวางแผนรับมือความเสี่ยงให้ความสำเร็จ
               - การทำงานไม่สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้ได้ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วมีโอกาสจะเกิดความเสี่ยงอะไรขึ้นบ้างและต้องทำอย่างไร
      อบรม สัมมนา 13. กิจกรรม 3: เทคนิครับมืออย่างไรกับความไม่แน่นอน
               - วัตถุวัตถุประสงค์ ให้พนักงานเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการตามแผนและไม่เป็นไปตามแผนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ต้องรับมืออย่างไร
14:30-16:00
      อบรม สัมมนา 14. วัดผลอย่างไร (Check) ให้รู้สึกถึงความเร่งด่วน (Sense of Urgency)
               • การจัดลำดับความสำคัญของงาน
               • การตระหนักถึงความเร่งด่วน
               • การวัดผลและการตรวจสอบควรทำอย่างไรให้เหมาะสม
      อบรม สัมมนา 15. เราจะสร้างและรักษาความสำเร็จไว้ได้อย่างไร (Act)
               - การแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาและการรักษาความสำเร็จการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ต้องทำอย่างไร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและยังเดินหน้าสู่เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา 16. หัวใจของพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
               - ความสำเร็จไม่มีจุดสิ้นสุดแต่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา 17. กิจกรรม 4: การนำเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา 18. บทสรุป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม