หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มยอดขายในกระบวนการขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Increase Sales with Sales Process)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเพิ่มยอดขายในกระบวนการขาย (Increase Sales with Sales Process)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเพิ่มยอดขาย (Up Selling & Cross Selling) เป็นเป้าหมายที่สำคัญขององค์กรที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาคุณลักษณะนักขายพิชิตเป้าหมายให้กับบุคลากรงานขาย
      " ปัญหาของการเพิ่มยอดขายคืออะไร ? "
      " การเพิ่มยอดขายต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง ? "
      " การนำ Digital Tools มาใช้กับงานขายได้อย่างไร ? "
กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) สามารถดำเนินการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการเพิ่มยอดขายได้ เพราะเป็นการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง วิเคราะห์และประเมินปัญหาของการขายได้แม่นยำ สร้างแนวทางใหม่ๆด้วยการคิดนอกกรอบ นำไปสู่วิธีการเพิ่มยอดขายในสถานการณ์จริงของตัวเอง
หัวใจสำคัญของการเป็นนักขายคุณภาพ ประกอบไปด้วย
       10 ทักษะที่นักขายต้องมี
       15 เคล็ดลับปิดการขาย
      11 เทคนิคการเปิดยอดขาย

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการเพิ่มยอดขายกับสินค้า/บริการของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการใช้เครื่องมือการขายแบบดิจิทัล ประกอบในงานขายของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะและเทคนิคการขายประเภทต่างๆ นำไปสู่เพิ่มการเพิ่มยอดขายของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการเพิ่มยอดขายให้พนักงานขาย
    สำรวจตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับงานขาย
    กระบวการขายทีมีคุณภาพ (Sales Process)
    การสร้างกรอบความคิดนักขายพิชิตเป้าหมาย
    ประเมินสถานการณ์งานขายของตัวเอง
    กิจกรรม : สร้างกระบวนการขายของตัวเอง
เทคนิคการขายด้วยเครื่องมือดิจิทัล
    การเรียนรู้และเข้าใจตลาดลูกค้าเป้าหมาย
    เครื่องมือการขายในโลกดิจิทัล
    ปัญหาและอุปสรรคที่ยอดขายไม่ถึงเป้าหมาย
    การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลกับงานขาย
    กิจกรรม : การเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องมือการขายดิจิทัล
การเพิ่มยอดขายด้วยกระบวนการ Design Thinking
    การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง (Empathize)
    การกำหนดปัญหาของการขายอย่างชัดเจน (Define)
    การสร้างกลยุทธ์การขายใหม่ๆ (Ideate)
    เทคนิคการเพิ่มยอดขาย Style ตัวเอง (Prototype & Test)
    กิจกรรม : การสร้างเทคนิคการขายใหม่ๆ
คุณสมบัติของนักขายคุณภาพ
    หัวใจสำคัญของการเป็นนักขายคุณภาพ
    10 ทักษะที่นักขายต้องมี (10 Essential Skills)
    15 เคล็ดลับปิดการขายอย่างเหนือชั้น (15 Close Sales)
    11 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย (11 Upselling Techniques)
    Role playing : การฝึกฝนทักษะการขายของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม