หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง - หลักสูตร 1 วัน
(Story Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง (Story Coaching)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เรื่องเล่า (Story) 1 เหตุการณ์ สร้างแนวความคิดได้มากมาย หากสามารถเชื่อมโยงเรื่องเล่ากับการทำงานของสมองของผู้ฟัง จะสามารถทำให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์และสร้างแนวความคิดที่ดี เกิดกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี ลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกันได้
      เรื่องเล่า (Story Telling)
      เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
การเรียนรู้และเข้าใจ สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์ จะทำให้เราสามารถสร้างเรื่องเล่า (Story) ได้มากมายที่สอดคล้องกับผู้ฟัง เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ, คล้อยตามความคิดเห็น, เกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการเล่าเรื่องชวนคิดด้วยตัวเอง สร้างความเข้าใจเชิงลึกได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเล่าเรื่องชวนคิดที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยงให้ผู้ฟังเกิดแนวความคิดที่ดี สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่ดีให้กับทีมงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
      
ความเหมือนและความแตกต่างของ Story Telling V.S. Story Coaching
      ประเด็นสำคัญของเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      Activity : การเล่าเรื่องและการแยกแยะเรื่องราว
 การพัฒนาการเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าชวนคิด
      องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
      Activity : สร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
      กิจกรรม : Role Playing (Story Telling)
      องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
      กิจกรรม : Role Playing (Story Coaching)
 การออกแบบเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
      เทคนิคการออกแบบเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching Technique)
      การเล่าเรื่องชวนคิดที่สอดคล้องกับสมองของผู้ฟัง
      การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
      Activity : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้การเล่าเรื่องชวนคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
      การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
      การใช้เรื่องเล่าชวนคิดสร้างแนวความคิดใหม่ๆ
      การใช้เรื่องเล่าชวนคิดปรับเปลี่ยน Mindset
      เรื่องเล่าชวนคิดที่มี
      Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง เป็นหลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching) และการพัฒนาการเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าชวนคิด เน้นเรื่องการออกแบบเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง และสุดท้ายการประยุกต์ใช้การเล่าเรื่องชวนคิดกับสถานการณ์ต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ