Advance Course เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง

(Story Coaching) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Coaching / เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เรื่องเล่า (Story) 1 เหตุการณ์ สร้างแนวความคิดได้มากมาย หากสามารถเชื่อมโยงเรื่องเล่ากับการทำงานของสมองของผู้ฟัง จะสามารถทำให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์และสร้างแนวความคิดที่ดี เกิดกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี ลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกันได้
      เรื่องเล่า (Story Telling)
      เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
การเรียนรู้และเข้าใจ สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์ จะทำให้เราสามารถสร้างเรื่องเล่า (Story) ได้มากมายที่สอดคล้องกับผู้ฟัง เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ, คล้อยตามความคิดเห็น, เกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการเล่าเรื่องชวนคิดด้วยตัวเอง สร้างความเข้าใจเชิงลึกได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเล่าเรื่องชวนคิดที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยงให้ผู้ฟังเกิดแนวความคิดที่ดี สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่ดีให้กับทีมงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
      
ความเหมือนและความแตกต่างของ Story Telling V.S. Story Coaching
      ประเด็นสำคัญของเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      Activity : การเล่าเรื่องและการแยกแยะเรื่องราว
 การพัฒนาการเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าชวนคิด
      องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
      Activity : สร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
      กิจกรรม : Role Playing (Story Telling)
      องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
      กิจกรรม : Role Playing (Story Coaching)
 การออกแบบเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
      เทคนิคการออกแบบเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching Technique)
      การเล่าเรื่องชวนคิดที่สอดคล้องกับสมองของผู้ฟัง
      การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
      Activity : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้การเล่าเรื่องชวนคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
      การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
      การใช้เรื่องเล่าชวนคิดสร้างแนวความคิดใหม่ๆ
      การใช้เรื่องเล่าชวนคิดปรับเปลี่ยน Mindset
      เรื่องเล่าชวนคิดที่มี
      Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Story TellingStory Coachingทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น