คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง

(Story Coaching) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เรื่องเล่า (Story) 1 เหตุการณ์ สร้างแนวความคิดได้มากมาย หากสามารถเชื่อมโยงเรื่องเล่ากับการทำงานของสมองของผู้ฟัง จะสามารถทำให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์และสร้างแนวความคิดที่ดี เกิดกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี ลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกันได้
      เรื่องเล่า (Story Telling)
      เรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
การเรียนรู้และเข้าใจ สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์ จะทำให้เราสามารถสร้างเรื่องเล่า (Story) ได้มากมายที่สอดคล้องกับผู้ฟัง เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ, คล้อยตามความคิดเห็น, เกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching) ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในการเล่าเรื่องชวนคิดด้วยตัวเอง สร้างความเข้าใจเชิงลึกได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเล่าเรื่องชวนคิดที่น่าสนใจ สามารถเชื่อมโยงให้ผู้ฟังเกิดแนวความคิดที่ดี สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่ดีให้กับทีมงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
      
ความเหมือนและความแตกต่างของ Story Telling V.S. Story Coaching
      ประเด็นสำคัญของเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      Activity : การเล่าเรื่องและการแยกแยะเรื่องราว
 การพัฒนาการเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าชวนคิด
      องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
      Activity : สร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
      กิจกรรม : Role Playing (Story Telling)
      องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
      กิจกรรม : Role Playing (Story Coaching)
 การออกแบบเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
      เทคนิคการออกแบบเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching Technique)
      การเล่าเรื่องชวนคิดที่สอดคล้องกับสมองของผู้ฟัง
      การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดจากแหล่งต่างๆ
      Activity : การสร้างเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้การเล่าเรื่องชวนคิดกับสถานการณ์ต่างๆ
      การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
      การใช้เรื่องเล่าชวนคิดสร้างแนวความคิดใหม่ๆ
      การใช้เรื่องเล่าชวนคิดปรับเปลี่ยน Mindset
      เรื่องเล่าชวนคิดที่มี
      Role Playing : การเล่าเรื่องชวนคิดตามกระบวนการโค้ช
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรเทคนิคการเล่าเรื่องสร้างแนวความคิดลดข้อขัดแย้ง เป็นหลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องหลักการการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching) และการพัฒนาการเล่าเรื่อง และเรื่องเล่าชวนคิด เน้นเรื่องการออกแบบเรื่องเล่าชวนคิดของตัวเอง และสุดท้ายการประยุกต์ใช้การเล่าเรื่องชวนคิดกับสถานการณ์ต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Story TellingStory Coachingทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น