หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อความสำเร็จในการนำเสนอทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Storytelling with PowerPoint)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อความสำเร็จในการนำเสนอทางธุรกิจ (Storytelling with PowerPoint)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในปัจจุบันที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงการนำเสนอที่น่าสนใจและจดจำได้ง่ายเป็นสิ่งที่สำคัญ การนำเสนอที่ผสมผสานศิลปะการเล่าเรื่องเข้ากับการออกแบบสไตล์ PowerPoint จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง และทำให้สามารถนำเสนอข้อความที่สำคัญเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยเทคนิคและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธคิดและสร้างเรื่องเล่าที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ฟังโดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาว่าเรื่องราวสามารถกระตุ้นอารมณ์ ดึงดูดความคิด และทำให้ข้อมูลน่าจดจำได้อย่างไร ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการใช้ประโยชน์จาก PowerPoint อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือเสริมสำหรับการเล่าเรื่องด้วยภาพผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการออกแบบสไลด์ที่สวยงามซึ่งช่วยส่งเสริมปริทธิภาพการเล่าเรื่อง ในกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติผ่านการออกแบบเรื่องเล่าจริง และฝึกฝนการนำเสนอในกิจกรรมกลุ่มรวมถึงรับ Feedback เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด
ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาเรื่องและวิธีเล่าของผู้นำเสนอใน TED Talk เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักการและเทคนิคในการเล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้ กระตุ้นอารมณ์ผู้ฟังให้คล้อยตาม และปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ซับซ้อนให้หลายเป็นเนื้อหาที่เรียบง่ายและกระชับ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้หลักกการสื่อสารด้วยภาพ วิธีการเลือกภาพประกอบสไลด์ ออกแบบกราฟและจัดวางองค์ประกอบภาพที่เหมาะสมเพื่อสร้างการเล่าเรื่องด้วยภาพที่น่าสนใจและจดจำได้ง่าย หลักสูตรนี้เป็นมากกว่าการเล่าเรื่องเพียงอย่างเดียว เพราะจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาเทคนิคการนำเสนอโดยผ่านการเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวา, มีตัวละคร, มีเหตุการณ์ที่น่าจดจำจะช่วยให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมตลอดการนำเนอของคุณให้ไปสู่ความสำเร็จอีกขั้น

วัตถุประสงค์
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่าเรื่องในการนำเสนอทางธุรกิจและประโยชน์ในการช่วยจดจำสาร
2. ประยุกต์ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อสร้างเรื่องที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
3. จัดวางองค์ประกอบที่ดึงดูดสายตาด้วย PowerPoint ร่วมกับการเล่าเรื่องเพื่อนำเสนอ
4. เขียนโครงเรื่องเพื่อนำเสนอแนวคิดและเนื้อหาอย่างมีลำดับและมีประสิทธิภาพเพื่อความเข้าใจของผู้ฟัง
5. เพิ่มขีดความสามารถในการนำเสนอและความมั่นใจในการใช้เรื่องเล่าในการนำเสนอ
6. ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องในงานที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มขีดศักยภาพในงานของตนเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
โมดูลที่ 1: เทคนิคการเล่าเรื่องต่อความสำเร็จในการนำเสนอ
      ความสำคัญของเรื่องเล่าต่อการนำเสนอทางธุรกิจ
      ตัวอย่างความสำเร็จของการเล่าเรื่องที่สอดคล้องกับเป้าหมายการนำเสนอ
      ความสนใจของสมองต่อเรื่องเล่าเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ฟังได้
โมดูลที่ 2: แนวทางการสร้างเรื่องเล่าที่น่าสนใจ
      สามองค์ประกอบและแก่นโครงสร้างที่สำคัญของเรื่องเล่าที่ดี
      เทคนิคภาษากายและการใช้น้ำเสียงเพื่อให้เรื่องเล่าน่าติดตาม
      เทคนิคภาษาน่าสนใจ อุปมาอุปไมย การเปรียบเปรย
 โมดูลที่ 3: การปรับปรุง PowerPoint ด้วยการเล่าเรื่อง
      ห้าวิธีเล่าเรื่องด้วยภาพสไลด์ให้จำง่ายและดูดี
      เทคนิคการเลือกรูปภาพ กราฟิก และตัวเลขที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอ
      ทำความรู้จักกับโปรแกรมแคนวา (Canva) ที่ช่วยสร้างสรรค์สไลด์แบบมือโปร
โมดูลที่ 4: การเสนอขายด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง
      ใช้การเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารให้ข้อมูลแนวคิด, โน้มน้าว หรือเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
      การสร้างเรื่องเล่าที่โน้มน้าวใจสอดคล้องกับบุคลิกภาพผู้ฟัง (DISC)
      เทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการเปิดและปิดงานนำเสนอ
โมดูลที่ 5: วิธีจัดการความกลัวและอุปสรรคสำหรับนักเล่าเรื่องมือใหม่
      จัดการกับความตื่นเต้นก่อนการเริ่มนำเสนอ
      เทคนิคการจดจำเรื่องที่จะเล่าด้วยสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
      กลยุทธ์เพิ่มความมั่นใจและบริหารผู้ฟังอย่างมีชั้นเชิง
โมดูลที่ 6: ออกแบบเรื่องเล่าและการนำเสนอของคุณ
      เขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) เพื่อจดจำประเด็นสำคัญ
      เล่าเรื่องด้วยเครื่องมือที่ได้เรียนรู้ไปผ่านกิจกรรมกลุ่ม
      วิทยากรและเพื่อนในกลุ่มให้ข้อมูลติชมและข้อเสนอแนะ
โมดูลที่ 7: บทสรุปประเด็นสำคัญและวางเป้าหมายร่วมกัน

กำหนดการอบรม
09:00 - 09:30 น. เช็คอินและชวนคุย "ทำไมต้องเรื่องเล่า?"
09:30 - 10:00 น. มารู้จักเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
10:00 - 10:30 น. แนวทางการสร้างเรื่องเล่าให้ปัง มีอะไรบ้าง
10:30 - 10:45 น.พักเบรค
10:45 - 11:15 น. แนวทางการออกแบบ PowerPoint เพื่อช่วยการเล่าเรื่อง
11:15 - 12:00 น. เทคนิคแบบมือโปรในการใช้ Canva ออกแบบสไลด์
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:00 น. เล่าเรื่องโน้มน้าวใจสอดคล้องกับบุคลิกภาพผู้ฟัง (DISC)
14:00 - 14:30 น. เทคนิคการเล่าเรื่องสำหรับมือใหม่หัดเล่า
14:30 - 14:45 น. พักเบรค
14:45 - 15:45 น. เวิร์กชอปการนำเสนอผ่านเรื่องเล่าด้วยสตอรี่บอร์ด(Storyboard)
15:45 - 16:00 น. สรุปเนื้อหาและสร้างเป้าหมายร่วมกัน

วิธีการสอนในหลักสูตร
 การบรรยายและคำแนะนำโดยผู้สอน: 10%
แบบฝึกหัดและจับคู่ภาคปฏิบัติ: 20%
กิจกรรมฝึกนำเสนอผ่านเรื่องเล่า: 30%
กิจกรรมกลุ่มและเวิร์คชอป: 40%

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะและเทคนิคในการเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ
ผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ต้องการยกระดับการนำเสนอด้วยทักษะการเล่าเรื่องให้น่าติดตาม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม