หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเสริมสร้างพลังแห่งทัศนคติ - หลักสูตร 1 วัน
(The Power of Positive Attitude Training Workshop Techniques)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเสริมสร้างพลังแห่งทัศนคติ (The Power of Positive Attitude Training Workshop Techniques)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
มีผู้รู้ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ทัศนคติเป็นสิ่งครองโลก” และ “ทัศนคติคือทุกสิ่ง” นั้น เป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอน เสมอเพราะการกระทำหรือพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ ต้องเป็นทัศนคติหรือพฤติกรรมเชิงบวกเท่านั้น เพราะพฤติกรรมเชิงบวกหรือทัศนคติเชิงบวกนั้น จะกลายเป็นแรงพลังแห่งการสร้างสรรค์ขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรในยุคที่มีการแข่งขันด้านการค้ากันด้วยแล้ว หากองค์กรมีการฝึกฝนพัฒนาให้พนักงานมีทักษะทางด้านงานที่รับผิดชอบที่สุดยอด ประกอบกับการมีทัศนคติเชิงบวกได้อย่างสุดเยี่ยม องค์กรนั้นย่อมเป็นองค์กรที่สุดเยี่ยมยอดและประสบผลสำเร็จในอนาคตได้อย่างแน่นอนเช่นกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์ อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการวางตัวอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังแห่งทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสำเร็จแห่งชีวิต
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดองค์ความรู้ความเข้าใจ ความรัก ความผูกพันที่ถูกต้องทั้งส่วนตัวและส่วนรวมตลอดจนเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในองค์กร อันมีผลในการส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงขององค์กรสืบต่อไป
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายและความสำคัญของทัศนคติเชิงบวก 
การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน 
แนวทางการวิเคราะห์และการสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน 
รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนา 
เทคนิคการส่งเสริมการสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม 
7 หัวใจหลักในการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง
เกมประกอบหลักสูตร
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ


วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต 
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ 
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม