หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools - หลักสูตร 1 วัน
(Technical solutions with 7 New QC Tools)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools (Technical solutions with 7 New QC Tools)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
        7 New QC Tools เป็นเครื่องที่นำมาแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) วงจรในการบริหาร (Wheel of PDCA) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย ตลอดจนการตรวจติดตามผลการแก้ปัญหา ฉะนั้นเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิดนี้จะช่วยให้ผู้ใช้เกิดแนวความคิด วางแผนการแก้ไข ได้อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี
        หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tool มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้โดยทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ในการแก้ปัญหาจากเครื่องมือทั้ง 7 ประเภท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนการเครื่องมือ 7 New QC tools
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในวัตถุประสงค์ในเป้าหมายขององค์กรว่าต้องเดินไปยังจุดใด โดยเลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Part 1:Introduction
เป้าหมายสัมพันธ์กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างไร
ความอยู่รอดขององค์กรในสถานการณ์ปัจจุบัน
ความหมายของปัญหา
ประเภทของปัญหา ปัญหาคืออะไร?
Workshop กิจกรรมกลุ่มด้วยหลักการโค้ชผ่านเครื่องมือ Points of you

Part 2 : 7 New QC Tools
แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)
แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram)
แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ เพื่อบริหารความเสี่ยง (Process Decision Program Chart)
แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)
Workshop กิจกรรมกลุ่ม การเลือกใช้7 New QC Tools ให้เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการการอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม