หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - หลักสูตร 1 วัน
(Technical Problem-Solving and Decision-Making Systems)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Technical Problem-Solving and Decision-Making Systems)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือ ผลลัพธ์ไปสู่ความสำเร็จ ทุกๆ การดำเนินชีวิต ทุกๆ ธุรกิจ ล้วนพบเจอปัญหาด้วยกันทั้งสิ้น ปัญหาจะเล็ก ใหญ่ รุนแรงแค่ไหน แต่ละคนย่อมพยายามค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม 
   การทำงานกับคนหมู่มาก ย่อมเกิดปัญหาไม่มีที่สิ้นสุด เพียงแต่จะควบคุมปัญหาได้มากน้อยแค่ไหน และเมื่อเกิดปัญหาส่วนตัวก็มักจะลามไปสู่ปัญหาส่วนรวม ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ เมื่อปัญหาเกิดขึ้น ความเป็นระบบในการจัดการกับปัญหา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด แต่ขั้นตอนแรกก่อนเผชิญปัญหาและแก้ไขอย่างเป็นระบบ TEAMWORK ต้องเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดีก่อน 
   เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เป็นหลักสูตรที่ผู้บรรยายได้ใช้จริงมาก่อนและใช้ความง่ายของเครื่องมือต่างๆ มาแก้ปัญหา ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องซับซ้อน ให้การแก้ปัญหายิ่งปวดหัว

วัตถุประสงค์
1. รู้ความหมายและวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยวิธีง่ายๆ
2. เข้าใจความแตกต่างของ TEAM เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา 
3. สามารถแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ปัญหาคืออะไร?
2. เค้าโครงการเกิดปัญหา
3. ประเภทของปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
4. ทฤษฎีแบบไทยๆ
5. บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของ Teamwork
6. การวิเคราะห์ VMG ให้สอดคล้องกับปัญหา
7. ปัญหาในการทำงาน
8. กรอบแนวคิดอุบาทว์ในการแก้ปัญหาแบบผิดๆ
9. สาเหตุสำคัญของปัญหา
10. วิธีการทำลายปัญหา
11. แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
12. เครื่องมือง่ายๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
13. PIM Model 
14. ทักษะสำคัญในการแก้ปัญหา
15. องค์ประกอบในการแก้ปัญหา
16. สร้างสถานที่เจ๋งๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
17. Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม