หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชงานสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching Technique in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชงานสำหรับหัวหน้างาน (Coaching Technique in Practices)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การโค้ชงาน (Coaching) มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่หัวหน้างานควรพัฒนาทีมงานให้เขาได้ใช้ศักยภาพและคุณค่าของตัวเขาได้อย่างเต็มที่ และสามารถปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถของตัวเอง บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (Coaching Skill) ให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสร้างการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนทักษะการโค้ชงานได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะใช้บทบาทของโค้ช แทนการสั่งงานในแบบเดิมๆ ซึ่งมักจะเกิดการต่อต้านจากทีมงาน หากได้เรียนรู้ทักษะการโค้ชงานแล้ว ก็จะสามารถดำเนินการโค้ชได้ดีขึ้น ทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และมีความสุขในการทำงานเพิ่มมากขึ้น


การเรียนรู้เทคนิคการโค้ชงานเชิงปฏิบัติการ ทำให้หัวหน้างานมีความเชื่อมั่นในการโค้ชของตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพราะเทคนิคต่างๆช่วยทำให้การโค้ชสามารถใช้ดึงศักยภาพและคุณค่าของโค้ชชี่ (ผู้ได้รับการโค้ช) นำออกมาลงมือปฏิบัติและสร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ เช่น...
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามเปลี่ยน “คำปฏิเสธ” เป็นคำปกติ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้โค้ชชี่คิด
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ การ์ดรูปภาพ ให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง
( เป็นต้น )

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างกรอบความคิดในการเป็นโค้ช ให้มีแนวทางการโค้ชงานและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทีมงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ชงานในแบบต่างๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคต่างๆ มาทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองร่วมกับผู้อื่น ท่านอื่นๆเชิงปฏิบัติจริง จนเกิดความมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นหลักการและทักษะการโค้ชด้านเทคนิคของวิทยากร (โค้ช) ผู้สอนจนสามารถประยุกต์ใช้ใน Style ของตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการเป็นโค้ช
      อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
      อบรม สัมมนา บทบาทโค้ช (Coach) V.S. ผู้ช่วยเหลือ (Helper)
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวความคิดของการโค้ชงานของตัวเอง
การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (Coaching Skill)
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
      อบรม สัมมนา การรับฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
      อบรม สัมมนา การสร้างความเข้ากันได้ (Build Rapport)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ชงานแบบต่างๆ
การเรียนรู้เทคนิคการโค้ชงานเชิงปฏิบัติการ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการให้โค้ชชี่เข้าใจ (Clarify) ตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้คำถามโดยที่เปลี่ยน “คำปฏิเสธ” เป็นคำปกติ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้โค้ชชี่คิด
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชโดยใช้เทคนิคต่างๆ
การเรียนรู้เทคนิคการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (ต่อ)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ การ์ดรูปภาพ ให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ กรณีศึกษา สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวโค้ชชี่เอง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ โมเดลที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบของการคิด
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนการโค้ชโดยใช้เทคนิคต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ