Advance Course เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย

(Coaching for Goal) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Coaching / เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เป้าหมาย (Goal) เป็นผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการไปให้ถึง หากเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาด้วยตัวเอง แค่ในชีวิตการทำงานบางครั้งเป้าหมายที่เราไปให้ถึงกลับไม่ใช่เป้าหมายที่เราคาดหวัง ทำให้เกินความรู้สึกที่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค หัวหน้าที่มีความสามารถจะใช้กระบวนการโค้ชเพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้ด้วยเทคนิคการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal)
หลักการโค้ชที่ดีสามารถทำให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นนอยู่ในตัวเอง นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กระตุ้นจูงใจให้โค้ชชี่มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย และช่วยให้โค้ชชี่มีทางเลือกที่หลากหลายในการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมาย ด้วยการตัดสินใจด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง

เทคนิคการโค้ชโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ จะช่วยให้โค้ชสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ได้อย่างมีประสิทธิผลตามความเหมาะสมของโค้ชชี่แต่ละคนและ ปัญหาอุกสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal) ควรพัฒนาการใช้เครื่องมือจนเข้าใจและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสริมกับกระบวนการโค้ชที่ช่วยให้โค้ชพิชิดเป้าหมายของเขาได้ ก็เท่ากับโค้ชพิชิดเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงใน Class
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ประกอบการโค้ชได้ด้วยตัวเอง ทำให้มีเทคนิคการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเองและมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชด้านต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือโค้ชชี่สร้างแนวความคิด และวิธีการที่เป็นของตัวเอง จูงใจให้โค้ชชิ่งพิชิดเป้าหมายได้ด้วยตัวเองโดยผ่านการโค้ช
เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดการทดลองโค้ชกันเองใน Class ผ่านเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Session I : หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อเป้าหมาย
       แก่นสำคัญของการโค้ชเพื่อเป้าหมาย (Coaching for Goal)
       หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
       สิ่งที่โค้ชชี่คาดหวังความช่วยเหลือของโค้ช
       Workshop: กำหนดสิ่งที่จะไปโค้ช
 Session II : ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช
       การใช้คำถามเสริมพลัง (Power of Questioning)
       การรับฟังเชิงสึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
       การจูงใจและให้ทำสิ่งใด (Encouragement)
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       กิจกรรม: การใช้คำถามเสริมพลัง
 Session III : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช
       เทคนิคการโค้ชด้วย Grow Model
       การใช้คำสำคัญ (Key words) ประกอบการโค้ช
       การดำเนินการโค้ชด้วยรูปภาพ รูปทรงต่างๆ
       เทคนิคการโค้ชด้วยการตั้งประเด็นของโค้ชชี่
       Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
        Role Playing: ดำเนินการโค้ชกับเพื่อนๆ
 Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
       หัวใจสำคัญของการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
       กระบวนการโค้ชอย่างมีรูปแบบ
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
       ประเด็นสำคัญที่ควรระวังระหว่างการโค้ช
        บทบาทสำคัญที่โค้ชควรปฏิบัติ
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องหลักพื้นฐานของการเป็นโค้ชและทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช พร้อมการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช และการออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้าหมาย ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การโค้ชCoachingเครื่องมือโค้ช

แสดงความคิดเห็น