หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
(Coaching for Goal)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย (Coaching for Goal)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เป้าหมาย (Goal) เป็นผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการไปให้ถึง หากเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาด้วยตัวเอง แค่ในชีวิตการทำงานบางครั้งเป้าหมายที่เราไปให้ถึงกลับไม่ใช่เป้าหมายที่เราคาดหวัง ทำให้เกินความรู้สึกที่ท้อแท้เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค หัวหน้าที่มีความสามารถจะใช้กระบวนการโค้ชเพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถบรรลุเป้าหมาย ได้ด้วยเทคนิคการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal)
หลักการโค้ชที่ดีสามารถทำให้โค้ชชี่ดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นนอยู่ในตัวเอง นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กระตุ้นจูงใจให้โค้ชชี่มองเป้าหมายเป็นเรื่องท้าทาย และช่วยให้โค้ชชี่มีทางเลือกที่หลากหลายในการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมาย ด้วยการตัดสินใจด้วยวิธีการที่เหมาะสมของตัวเอง

เทคนิคการโค้ชโดยการใช้เครื่องมือต่างๆ จะช่วยให้โค้ชสามารถช่วยเหลือโค้ชชี่ได้อย่างมีประสิทธิผลตามความเหมาะสมของโค้ชชี่แต่ละคนและ ปัญหาอุกสรรค์ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการโค้ชพิชิดเป้าหมาย (Coaching for Goal) ควรพัฒนาการใช้เครื่องมือจนเข้าใจและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเสริมกับกระบวนการโค้ชที่ช่วยให้โค้ชพิชิดเป้าหมายของเขาได้ ก็เท่ากับโค้ชพิชิดเป้าหมายได้เช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงใน Class
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ประกอบการโค้ชได้ด้วยตัวเอง ทำให้มีเทคนิคการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเองและมีความเหมาะสมกับโค้ชชี่มากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชด้านต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือโค้ชชี่สร้างแนวความคิด และวิธีการที่เป็นของตัวเอง จูงใจให้โค้ชชิ่งพิชิดเป้าหมายได้ด้วยตัวเองโดยผ่านการโค้ช
เพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดการทดลองโค้ชกันเองใน Class ผ่านเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 Session I : หลักพื้นฐานของการเป็นโค้ช
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชเพื่อเป้าหมาย
       แก่นสำคัญของการโค้ชเพื่อเป้าหมาย (Coaching for Goal)
       หลักการที่ควรเป็นแนวความคิดของโค้ช
       สิ่งที่โค้ชชี่คาดหวังความช่วยเหลือของโค้ช
       Workshop: กำหนดสิ่งที่จะไปโค้ช
 Session II : ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช
       การใช้คำถามเสริมพลัง (Power of Questioning)
       การรับฟังเชิงสึกอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับในแง่ดี (Optimal Feedback)
       การจูงใจและให้ทำสิ่งใด (Encouragement)
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
       กิจกรรม: การใช้คำถามเสริมพลัง
 Session III : การใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช
       เทคนิคการโค้ชด้วย Grow Model
       การใช้คำสำคัญ (Key words) ประกอบการโค้ช
       การดำเนินการโค้ชด้วยรูปภาพ รูปทรงต่างๆ
       เทคนิคการโค้ชด้วยการตั้งประเด็นของโค้ชชี่
       Workshop: กำหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
        Role Playing: ดำเนินการโค้ชกับเพื่อนๆ
 Session IV : การออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
       หัวใจสำคัญของการโค้ชพิชิดเป้าหมาย
       กระบวนการโค้ชอย่างมีรูปแบบ
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
       ประเด็นสำคัญที่ควรระวังระหว่างการโค้ช
        บทบาทสำคัญที่โค้ชควรปฏิบัติ
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร เทคนิคการโค้ชพิชิตเป้าหมาย หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องหลักพื้นฐานของการเป็นโค้ชและทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ช พร้อมการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช และการออกแบบกระบวนการโค้ชพิชิดเป้าหมาย ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ