หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการใช้งาน Excel สำหรับ HR - หลักสูตร 1 วัน
(Microsoft Excel Techniques for HR)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการใช้งาน Excel สำหรับ HR (Microsoft Excel Techniques for HR)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
      โปรแกรม Microsoft Office Excel เป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
      หลายท่านไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง ทำให้ไม่รู้จักเครื่องมือที่โปรแกรมมีให้และนำไปใช้ไม่เป็น จนเกิดอาการเบื่อหน่ายในการใช้โปรแกรม
      ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรม Excel ได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสูตรการคำนวณได้
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟชนิดต่างๆ ได้
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจฟังก์ชันที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับ HR และผู้ที่สนใจ
เพื่อให้เข้าในการใช้ PIVOT Table / Chat
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกค์ใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint ได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ทบทวนพื้นฐาน Excel และคีย์ลัดเพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
2. ทำประวัติการอบรม สร้างใบประกาศ (Certificate)
3. การตั้งหน้ากระดาษและการสั่งพิมพ์งาน
4. การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมากและการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว (Conditional Formatting)
    - Workshop: ไฮไลท์ข้อมูลอัตโนมัติ
5. สูตรคำนวณ พื้นฐาน ได้แก่ SUM(), AVERAGE() , MAX() , MIN(), COUNT, COUNTA
    - Workshop: บัญชีคำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
6. สูตรการทางานเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF
    - Workshop: คำนวณอายุงาน คำนวณการผ่อน/เช่าชำระรถ/อุปกรณ์สำนักงานได้
7. สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน - IF, SUMIF(), COUNTIF(),VLOOKUP()
    - Workshop; การตัดเกรดพนักงาน การนับพื้นที่5สแบบอัตโนมัติพร้อมกราฟสวยงาม การดึงข้อมูล
8. วิธีการสร้างกราฟประเภทต่างๆ Column , Line , Stacked Column , Pie Combination Charts , 2-Axis Chart
9. การสร้าง PivotTable เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ การสร้างกราฟจาก Pivot table
10. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนาไปใช้กับโปรแกรม Word และ PowerPoint
**ทุกหัวข้อมี Workshop ประกอบ

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยาย 40 %
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 40%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม