หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระหว่างประเทศ - หลักสูตร 1 วัน
(English technique for International Business Communication)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระหว่างประเทศ (English technique for International Business Communication)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจ
- ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
- เทคนิคการเขียนอีเมล์ในการติดต่อกับต่างประเทศ
เทคนิคการเจรจาต่อรองกับต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจเทคนิคในการเขียนอีเมล์ติดต่อกับต่างประเทศ
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคไปใช้ปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้
เพื่อให้พนักงานเรียนรู้เทคนิคในการเจรจาต่อรองกับต่างประเทศ
เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำเทคนิคการเจรจาต่อรองกับต่างประเทศไปใช้ปฏิบัติได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับต่างประเทศ
      อบรม สัมมนา ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
      อบรม สัมมนา การเขียนอีเมล์ธุรกิจ
เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อกับต่างประเทศ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อกับต่างประเทศ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยกับต่างประเทศ
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างในการใช้ภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศ
เทคนิคการเจรจาต่อรองกับต่างประเทศ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเขียนอีเมล์ในเชิงรุก
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเจรจาอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา วิธีการปิดการเจรจาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
กรณีศึกษา บริษัท ABC ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปประเทศอเมริกา โดยต้องการให้ได้ราคาสูงสุด และต้องการขยายตลาดไปในหลายรัฐนอกเหนือจากฐานลูกค้าเดิม โดยให้พนักงานคือ นาย ก ติดต่อไปที่บริษัทเดิมแต่ต้องการขึ้นราคาสินค้า ดังนั้นนาย ก จะต้องหาเหตุผลในการขึ้นราคาและความมีคุณภาพของสินค้าอย่างไร ซึ่งผู้อบรมจะทำงานเป็นกลุ่มและสร้างความเข้าใจในการเจรจาต่อรองกับบริษัทในต่างประเทศ โดยคาดหวังว่าจะทำให้บริษัทคู่ค้าในต่างประเทศยอมรับในข้อเสนอ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
ใช้เทคนิค Train + Coach โดยวิธี Active Learning เน้นให้ผู้อบรมฝึกปฏิบัติโดยจำลองจากสถานการณ์จริงและใช้วิธี Brainstorm ให้ผู้อบรมเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม