หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับสอดคล้องกับ MBO - หลักสูตร 1 วัน
(MBO & Effective Feedback Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับสอดคล้องกับ MBO (MBO & Effective Feedback Technique)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามกรอบการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO) เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่หัวหน้าใช้ในการสื่อสาร พูดคุย และประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ความช่วยเหลือ สอนงาน และชี้ประเด็นที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ไม่ใช่แค่การพูดในเรื่องที่เป็นจริง และใช้คำพูดที่ดีๆ เท่านั้น แต่ผู้ที่ต้องการให้ข้อมูลป้อนกลับควรมีทักษะที่ดีด้วย เช่น.....
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่น
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งความคิดและความรู้สึก
       การรับฟังให้เข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ใช้มาตรฐานของตัวเอง
       การสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่ง
       การใช้คำถามให้เกิดความชัดเจน ไม่ตีความไปเอง
       การแนะนำที่เรื่องราวไม่ใช่ที่ตัวบุคคล
การประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิต จะทำให้การติดต่อสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ที่ให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีเช่น.....
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
       การประสานการทำงานร่วมกัน (Co-operation)
      การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Meeting)
       การติดต่อสื่อสารงานทั่วๆ ไป (Communication)
       การขอความช่วยเหลือกรณีต่างๆ (Ask for Help)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ MBO แล้วทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดีและสามารถนำไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อสร้างกิจกรรมและการแสดงบทบาทสมมติให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคนิคต่างๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมจนเกิดความมั่นใจในตัวเอง และนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO
      ความหมายของการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO)
      กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
      การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
      การโค้ชผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (High Performance Coaching)
      Workshop : กำหนดแนวทางบริหารงานด้วย MBO
การพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (DO)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      Workshop: ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคของตัวเอง
เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างมีประสิทธิผล
      ทักษะที่สำคัญในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      Workshop: สร้างแนวทางการให้ Feedback ของตัวเอง
      Role Playing: การฝึกฝนทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ
การประยุกต์ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม MBO
      เทคนิคการชี้แจงผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์
      เทคนิคการรับฟังเชิงรุกเข้าถึงจิตใจ (Active Listening)
      เทคนิคการเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกให้ทีมงาน (Reframing)
      เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน
      Role Playing : การใช้เทคนิคต่างๆในการประเมินผลงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ