หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับสอดคล้องกับ MBO - หลักสูตร 1 วัน
(MBO & Effective Feedback Technique)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับสอดคล้องกับ MBO (MBO & Effective Feedback Technique)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้ได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามกรอบการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO) เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่หัวหน้าใช้ในการสื่อสาร พูดคุย และประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ความช่วยเหลือ สอนงาน และชี้ประเด็นที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ไม่ใช่แค่การพูดในเรื่องที่เป็นจริง และใช้คำพูดที่ดีๆ เท่านั้น แต่ผู้ที่ต้องการให้ข้อมูลป้อนกลับควรมีทักษะที่ดีด้วย เช่น.....
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้อื่น
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งความคิดและความรู้สึก
       การรับฟังให้เข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ใช้มาตรฐานของตัวเอง
       การสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่ง
       การใช้คำถามให้เกิดความชัดเจน ไม่ตีความไปเอง
       การแนะนำที่เรื่องราวไม่ใช่ที่ตัวบุคคล
การประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำเนินชีวิต จะทำให้การติดต่อสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ที่ให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีเช่น.....
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
       การประสานการทำงานร่วมกัน (Co-operation)
      การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Meeting)
       การติดต่อสื่อสารงานทั่วๆ ไป (Communication)
       การขอความช่วยเหลือกรณีต่างๆ (Ask for Help)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ MBO แล้วทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ดีและสามารถนำไปพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อสร้างกิจกรรมและการแสดงบทบาทสมมติให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกใช้เทคนิคต่างๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมจนเกิดความมั่นใจในตัวเอง และนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO
      ความหมายของการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO)
      กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
      การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
      การโค้ชผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น (High Performance Coaching)
      Workshop : กำหนดแนวทางบริหารงานด้วย MBO
การพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (DO)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      Workshop: ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคของตัวเอง
เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างมีประสิทธิผล
      ทักษะที่สำคัญในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      Workshop: สร้างแนวทางการให้ Feedback ของตัวเอง
      Role Playing: การฝึกฝนทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ
การประยุกต์ใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม MBO
      เทคนิคการชี้แจงผลการปฏิบัติงานเชิงสร้างสรรค์
      เทคนิคการรับฟังเชิงรุกเข้าถึงจิตใจ (Active Listening)
      เทคนิคการเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกให้ทีมงาน (Reframing)
      เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้ทีมงาน
      Role Playing : การใช้เทคนิคต่างๆในการประเมินผลงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร