คอร์สฝึกอบรม เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Feedback Technique) หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ต้องมีการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback) เพื่อทำให้ทีมงานมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นต่อไป ดังนั้นเทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้จัดการ/หัวหน้าต้องพัฒนาตัวเองให้มีทักษะที่ดีเกี่ยวกับการให้ข้อมูลป้อนกลับกับทีมงาน
 ทักษะที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Skill) เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนจนเกิดเป็นธรรมชาติ จึงจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น...
       การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication & Connection)
       การใช้คำถามสร้างความชัดเจน (Clearing Question)
       การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Positive Suggestion)
 การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อทำให้ทีมงานได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และสามารถพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมได้ เช่น...
       การประเมินประจำปี ครึ่งปี ไตรมาส สัปดาห์ เป็นต้น
       การสอนแนะในพื้นที่ทำงานปกติ
       การเสริมแนวความคิดเพิ่มเติมในที่ประชุม
       การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ แนวทางและเทคนิคของการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างครบถ้วน และสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของผู้เรียนได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ทักษะต่างๆ ของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีกับทีมงานและสามารถจูงใจให้ทีมงาน พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นต่อไป
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ได้ด้วยตัวเองตาม Style ของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างแม่นยำ
 เพื่อให้ผู้เรียนสร้างเทคนิคและกระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดีได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนต่อไปจนกลายเป็นธรรมชาติของผู้เรียนเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : หลักการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) อย่างมีประสิทธิผล
 องค์ประกอบที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
      สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารทั่วไป
      พลังของจิตใต้สำนึกสะท้อนพฤติกรรม
      การทำงานของสมองส่วนของความคิด (PFC)
      NLP Communication Model
      Workshop : สรุปแนวความคิดของหลักการต่างๆ
 หลักการที่สำคัญของการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
      แลกเปลี่ยนประสบการณ์การติ-ชมที่ผ่านมา
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (DO)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของตัวเอง
      Workshop : ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคของตัวเอง
 ทักษะที่สำคัญในการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Skill)
      การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
      การรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
      การสื่อสารและการเชื่อมต่อที่ดี (Communication & Connection)
      การใช้คำถามเพื่อสร้างความชัดเจน (Clearing Question)
      การให้คำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ (Positive Suggestion)
      กิจกรรมย่อยต่างๆ : การฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
 การปฏิบัติกับผู้ที่ต้องการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
      การเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
      ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      เทคนิคการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      ความคิดที่ขัดแย้งระหว่างการติ-ชม
      Workshop : การสร้างแนวทางการติ-ชม ผลงานเชิงสร้างสรรค์

DAY II : การประยุกต์การให้ข้อมูลป้อนกลับด้วยศาสตร์ต่างๆ
 เทคนิคการรับฟังด้วยศาสตร์ต่างๆ
      การรับฟังเชิงรุก เข้าถึงความคิด (Brain Base)
      การรับฟังเชิงรุก เข้าถึงจิตใจ (Life)
      การรับฟังเชิงรุก เข้าถึงข้อจำกัด (NLP)
      การรับฟังเชิงรุก เข้าสู่สมดุล (Mindful)
      กิจกรรมย่อย : การรับฟังด้วยศาสตร์ต่างๆ ด้วยตัวเอง
 เทคนิคการจับประเด็นสำคัญในแต่ละบทบาท
      การจับประเด็นในฐานะหัวหน้างาน (Supervisor)
      การจับประเด็นในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
      การจับประเด็นในฐานะโค้ช (Coach)
      การจับประเด็นในฐานะที่ปรึกษา (Counselor)
      กิจกรรมย่อย : การจับประเด็นสำคัญในแต่ละบทบาท
      กรณีศึกษา : การติ-ชม ผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์
 เทคนิคการใช้คำถามเพื่อให้ Feedback ประเภทต่างๆ
      การใช้คำถามแบบท้าทาย (Challenging Questions)
      การใช้คำถามแบบเฉียบคม (Laser Questions)
      การใช้คำถามเพื่อความกระจ่าง (Clarifying Questions)
      การใช้คำถามเสนอข้อคิด (Insightful Questions)
      การใช้คำถามกระตุ้นความรับผิดชอบ (Commitment Questions)
      กิจกรรมย่อย : การใช้คำถาม Feedback ประเภทต่างๆ ด้วยตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ กับสถานการณ์จริง
      การดำเนินการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับ ณ พื้นที่ทำงาน (On Job Feedback)
      การเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม (Feed forward Idea)
      การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้อื่น (Feed Forward Motivation)
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การให้ข้อมูลป้อนกลับEffective Feedbackการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น