หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 2 วัน
(Counseling Techniques for Supervisor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน (Counseling Techniques for Supervisor)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  หน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของผู้บังคับบัญชา และเป็นหน้าที่หลักก็คือ "ดูแลให้ผู้อื่นทำงานให้เสร็จ" (Get The Job Done Though Others) นั่นหมายถึงการใช้เทคนิคในการจัดการต่างๆ (Management) เพื่อทำให้เงิน(Money) วัสดุ (Material) เครื่องจักร (Machine) และคน (Man) อันเป็นปัจจัยในการดำเนินงาน เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ผู้บังคับบัญชาที่ประสบความสำเร็จ จึงจะต้องเป็นผู้ที่สามารถดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล พอใจในประสิทธิผลนั้น เต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้น และมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานนั้นอีก
   การสัมภาษณ์และการให้คำปรึกษาหารือ เป็นเทคนิคในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่มีความสำคัญมากขึ้นในวงการธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาที่เอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง และให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านความรู้ ความเข้าใจในสถานะการณ์ของการทำงานและความเป็นอยู่ นอกจากจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขแล้ว ยังทำให้การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชามีสัมฤทธิ์ผลสูงอีกด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบังคับบัญชา 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีแนวคิด รู้จักเทคนิค วิธีการ ในการบริหารทีมงาน การให้ คำปรึกษาแนะนำ และการสัมภาษณ์ ผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. เพื่อสร้างบุคลากรของบริษัทให้มีความพร้อม รองรับการเปลี่ยนตามสถานการณ์ และสามารถปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างานในการให้คำปรึกษาในที่ทำงาน 
ความหมายของการให้คำปรึกษา
ขั้นตอน และวิธีการสำหรับการให้คำปรึกษา
การติดตามผลการให้คำปรึกษา
เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนา “คน”
ความคาดหวังของหัวหน้างาน องค์กร และลูกน้อง
กิจกรรมกลุ่มปัญหาอุปสรรคในการทำงานของหัวหน้างาน (ระบบ ลูกน้อง เพื่อน ร่วมงาน)
ฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาคน


แนวทางในการฝึกอบรม
 บรรยาย Work shop บทบาทสมมุติ กิจกรรม ถาม-ตอบ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานทุกระดับจำนวน 30 คน/รุ่น

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม