หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้เกียรติและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก - หลักสูตร 1 วัน
(Recognition & Motivation with Positive Psychology)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการให้เกียรติและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก (Recognition & Motivation with Positive Psychology)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ผู้จัดการและหัวหน้างาน เพราะเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ผู้จัดการ/หัวหน้างานที่สามารถทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การทำงานขององค์กรนั้นบรรลุเป้าหมายด้วย 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมาก ทำให้ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง บทบาทที่เคยแค่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสั่งการ เพื่อให้ทีมงานดำเนินการตามเป้าหมายนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้ว ผู้บริหารต้องปรับตัวเองมาเป็นผู้นำเพื่อการปฏิรูปซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาล ใจให้คนในองค์กร ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ และทำให้คนเก่ง (Talent People) ทำงานตามความสามารถและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายขององค์กร 
ผู้จัดการ/หัวหน้างานควรให้ความสำคัญกับเทคนิคการจูงใจให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อสมารถเข้าใจตัวเองได้ก็จะเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นตามแบบและลักษณะที่เขาเป็น จึงเรียกว่า “รู้เขา รู้เรา จูงใจผู้อื่นได้แน่ “ 
หลักจิตวิทยาเชิงบวก ( Positive Psychology) คือหลักการที่มุ่งเน้นให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองจากการมองเห็นประโยชน์หรือผลดี ที่จะเกิดขึ้นจากการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการนำหลักจิตวิทยาเชิงบวกมาใช้เพื่อ Recognition ทีมงาน จะแตกต่างจากการใช้บทบาทของหัวหน้างานหรือผู้จัดการทั่วไป เนื่องจากการจูงใจผู้อื่นควรหลีกเลี่ยงการใช้คำสั่งหรือการบังคับด้วยกฎระเบียบหรืออำนาจ ตำแหน่ง เนื่องจากจะทำให้พนังงานเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยไม่เต็มใจ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์และความมุ่งมั่นของตัวพนักงานในระยะยาว 
เทคนิคที่ใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีคือการใช้เทคนิคของ NLP (Neuro Linguistic Programming)เป็นกาใช้โปรแกรมภาษาที่สื่อสากับสมองได้อย่างมีประสิทธิผล เพราะเชื่อว่า พฤติกรรมที่แสดงออกมาของคนเรานั้น สร้างมาจากข้อมูลที่อยู่ในจิตใต้สำนึก เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ความรู้สึก หากเปลี่ยนเรื่องเหล่านี้ได้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้นำจึงจะต้องเข้าใจเทคนิคของ NLP


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนในฐานะผู้นำ เรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการจูงใจในด้านต่ำงๆ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วย Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น และสร้างเทคนิคการRecognitionทีมงานเพื่อจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และนำไปฝึกฝนและปฏิบัติได้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค NLP ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่นได้ และนำไปใช้ในการจูงใจทีมงานให้ใช้ศักยภาพของตัวเองเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกกับการใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ของตัวเองอย่างเต็มที่

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดการสร้างแรงจูงใจของตัวเอง 
       คำถามกระตุ้นแนวความคิดก่อนการเรียนรู้ 
       หลักการสร้างแรงจูงใจที่แท้จริง 
       กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

เรียนรู้เข้าใจตัวเอง...เข้าใจผู้อื่น สร้างแรงจูงใจ 
       คุณเป็นคนแบบไหน? (DISC) 
       คุณมีลักษณะอย่างไร? 
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความคิดแตกต่างกัน 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       Workshop : กำหนดแนวทางในการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น

หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่ 
       เรียนรู้และเข้าใจวงจรพฤติกรรม 
       เทคนิคการใช้กระบวนการโค้ชสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้อื่น 
       การใช้เทคนิค NLP สร้างการเปลี่ยนแปลง 
       NLP Communication Model 
       กิจกรรม : สนุกกับแนวความคิดเรื่อง NLP

การ Recognition ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก 
       ความเหมือนและความต่างของแรงเสริมเชิงบวก(Positive Reinforcement)และเชิงลบ (Negative Reinforcement) 
       เรียนรู้และเข้าใจหลักจิตวิทยาเชิงบวก 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบเกี่ยวกับการ Recognition ทีมงาน 
       เทคนิค “การRecognition” ด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก 
       Workshop : เทคนิคที่คุณเลือกไปประยุกต์ใช้กับทีมงาน

การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม