หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิควิเคราะห์และจัดการปัญหา ด้วยเครื่องมือนักคิดและการสรุปด้วยกระดาษหนึ่งหน้า - หลักสูตร 1 วัน
(Problem Solving Tools & Report with 1 Page Summary)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิควิเคราะห์และจัดการปัญหา ด้วยเครื่องมือนักคิดและการสรุปด้วยกระดาษหนึ่งหน้า (Problem Solving Tools & Report with 1 Page Summary)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 ในสภาวะการทำงานทั่วไปผู้ปฏิบัติงานย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แม้ว่าจะได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็ยังเกิดขึ้นได้อีก โดยอาจจะมาจากปัจจัยภายในเองเช่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวคน (จำนวนคนไม่พอ คนขาดทักษะ คนขาดประสบการณ์ วินัยของคน) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์/เครื่องมือ (สภาพชำรุด ใช้งานผิดประเภท ใช้งานมานาน ขาดการบำรุงรักษา) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ การบริหารจัดการ หรือเกี่ยวกับงบประมาณเป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจถึงปัจจัยทรัพยากร (6M) ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในมักจะอยู่ใน 6 ปัจจัยดังกล่าว (M:Man M:Material M:Machine M:Method M:Moral และ M:Money) จะช่วยให้วิเคราะห์และระบุถึงสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น 
กระบวนการคิดอย่างเป็นรูปแบบ (Logic) ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน ทักษะการคิดสำคัญที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหา ได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดแบบองค์รวม (เชิงระบบ) การคิดเชิงกลยุทธ์ และการคิดแลตัดสินใจแก้ปัญหา เป็นกระบวนการคิดอย่างครบถ้วนที่พนักงานทุกระดับจำเป็นต้องเข้าใจในหลักการและทำการฝึกฝนรวม ถึงฝึกนำไปใช้อย่างเป็นประจำเพื่อให้เกิดความเคยชินในการคิดและการทำงานอย่างเป็น Logic การประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิเคราะห์มีความหลากหลายอยู่ที่สถานการณ์ต่างๆ เช่น 
การค้นหาต้นเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis)
การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แล้วตัดสินใจ
การวิเคราะห์ข้อมูลในการกำหนดแนวทางบรรลุเป้าหมาย
การวิเคราะห์และจัดการปัญหาต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อ ให้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งเครื่องมือของนักคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาได้แก่        ผังสาเหตุและผล Cause & Effect Diagram
       พาเรโต 80:20
       Why – Why Analysis
       PDCA
       Logic Tree
การพัฒนาทักษะการตัดสินใจ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา จึงควรจะ...
       เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหา
       เผชิญกับสถานการณ์แห่งความจริง
       มองที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค
       วิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาทางเลือกที่เป็นไปได้
       กล้าตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่น
       ยอมรับในผลลัพธ์เพื่อพัฒนาการตัดสินใจของตัวเองต่อไป
การสรุปแนวทางจัดการปัญหาด้วย 1 Page Summary & Report ถือเป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำ เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ใน Report นี้จะแสดงถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย แสดงถึงสถานะปัจจุบันของปัญหาหรือเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษ1 หน้าอันทรงประสิทธิภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่าการทำรายงาน Report เป็นเล่มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการฝึกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยแนวความคิดเชิงระบบอย่างชัดเจน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ใช้ในการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ข้อมูลกับการทำงานอย่างมีคุณภาพ ทำให้เกิดประสิทธิผลต่อการทำงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงแนวทางการแก้ไขปัญหาเดิมเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น
เพื่อใช้เทคนิคในการตัดสินใจที่ถูกต้องในแต่ละสถานการณ์ด้วยแนวความคิดของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการสรุปปัญหาที่เป็นแบบแผนชัดเจนด้วยกระดาษหนึ่งแผ่นซึ่งง่าย ต่อการนำเสนอและพิจารณา
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ, เทคนิค และกระบวนการในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจผ่าน Workshop, กรณีศึกษา, การแลกเปลี่ยนและ Role Playing อยู่ตลอดเวลา

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานและวงจรปัญหา
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับคำว่าปัญหา 
       เข้าใจวัฏจักรของการทำงาน(Workflow) และวงจรของปัญหา 
       ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรค(6M) 
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับปัญหา 
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       Workshop : หลุมพรางทางความคิดและเทคนิคในการเอาชะหลุมพราง
 PART 2 : พัฒนาทักษะการคิดที่สำคัญเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ 
       หลักการสำคัญของการเป็นนักคิดในเชิงจัดการปัญหา 
       ครบเครื่องเรื่องทักษะการคิด 5 แบบเพื่อจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ 
           - การคิดเชิงค้นหาประเด็น ( Problem Gap Thinking ) 
           - การคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytic Thinking ) 
           - การคิดเชิงสร้างสรรค์ ( Creativity Thinking ) 
           - การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking ) 
           - การคิดเชิงบูรณการ ( Integrated Thinking ) 
       หลักการสร้างมุมมองต่อปัญหาแบบLogical Thinking เชิงลึก 
       การแก้ปัญหาที่ระดับต่างๆ 
           - การแก้ที่ระดับเหตุการณ์ (การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า) 
           - การแก้ที่ระดับรูปแบบ (การแก้ปัญหาเชิงป้องกัน) 
           - การแก้ที่ระดับโครงสร้าง (การแก้อย่างยั่งยืนหรือPDCA) 
       Workshop : ประยุกต์ใช้หลักการคิดกับปัญหาของท่าน 
 PART 3 : การจัดการปัญหาด้วยเครื่องมือต่างๆของนักคิด 
       การมองภาพปัญหาแบบองค์รวม 
       การวิเคราะห์สาเหตุด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 
       การใช้คำถาม Why – Why Analysis 
       หลักพาเรโต 80:20 
       แผนภูมิ Logic Tree 
       เทคนิคปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย P-D-C-A 
       พัฒนาทักษะการตัดสินใจของตัวเอง Workshop : เทคนิคที่ท่านจะนำมาพัฒนาตัวเอง 
 PART 4 : เทคนิคการคิดและการจัดทำโครงการอย่างง่ายด้วย 1 Page Summary 
       7 องค์ประกอบของการคิดและการรายงานแบบ 1 Page summary 
       สร้างPattern การคิดและการReport ด้วย 1 Page Summary 
       ความเชื่อมโยงของ การจัดการปัญหาและ 1 Page Summary Format 
       เรียนรู้และเข้าใจการใช้แบบฟอร์ม 1 Page Summary 
      Workshop : การคิดและการนำเสนอแนวทางจัดการปัญหาในการทำงานด้วย 1 Page Summary & Report


ตัวอย่างการใช้ 1 Page Summary เพื่อสรุปประเด็นการจัดการปัญหาและการทำรายงาน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ / หัวหน้างานทุกระดับ
Line Leader 
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม