หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเป็นวิทยากรมืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน
(Train the Professional)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          หลายคนมีประสบการณ์การทำงานยาวมานาน และมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถสื่อสารหรือใช้ความรู้ที่สั่งสมมานั้นสอนผู้อื่นได้ หรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังหรือปฏิบัติตามได้ ความเชี่ยวชาญอันเกิดจากงานที่ทำแต่ไม่สามารถนำมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปใช้ ย่อมเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากความรู้นั้นไม่ได้นำไปใช้คนรุ่นหลังนำไปปฏิบัติหรือปรับใช้เพื่อพัฒนาการทำงานได้
          หลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional) จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดทักษะที่สำคัญช่วยเพิ่มพูนความรู้อย่างถูกต้อง และสามารถช่วยพัฒนาให้เขาเหล่านั้นเป็นวิทยากรมืออาชีพ ช่วยเสริมสร้างทักษะการเขียนโครงร่างหลักสูตร การวางแผนการสอน รวมถึงการนำอุปกรณ์ต่างมาปรับช่วยในการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นวิทยากร แนวทางการพัฒนาศักยภาพตนเองที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด(Mindset) การสร้างทักษะ (Skillset) ในการคิดค้นเพื่อสร้างหลักสูตรเพื่อใช้ในการเขียน Course Outline ในการสร้างหลบักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากรอาชีพต่อไป
3. เพื่อเรียนรู้ทักษะ การใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรม การสื่อสารที่จำเป็น การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
กรอบแนวคิดของการเป็นวิทยากร
วิทยากร (Trainer คือใคร?)
บทบาทสำคัญของการเป็นวิทยากร
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจ
Work shop การสร้างบุคลิกสำหรับการเป็นวิทยากร
เรียนรู้เทคนิคการพูดและการสอนขั้นพื้นฐาน
สิ่งสำคัญที่วิทยากรต้องรู้
การสร้างโครงสร้างหลักสูตร (Content & Context)
เทคนิคการทำ Slide ให้เป็นที่น่าสนใจ
การออกแบบหลักสูตร/เทคนิคการเขียนแผนการสอน
ทักษะส่วนบุคคล & ทักษะด้านกระบวนการ
การใช้สื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการสอน
Work Shop การเขียนหลักสูตร และการวางแผนการสอน (สำหรับวันที่สอง)
Work Shop การฝึกปฏิบัติเพื่อยกระดับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รายบุคคล
ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยเลือกเรื่องที่เชี่ยวชาญที่สุด
โดยให้ผู้เข้าฝึกอบรมใช้ Slide PowerPoint ประมาณ 15-20 นาที
วิทยากรคอยให้คำแนะนำ หรือ Comment เป็นรายบุคคล
สรุป / มอบรางวัล The Best Trainer

รูปแบบการการอบรม
Coaching ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

เครื่องมือการสอน
บุคคลที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ วิทยากรภายในองค์กร หรือผู้ที่สนใจ (รุ่นละไม่เกิน 12 คน)

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม